Change and Library & 4Cs in 21st Century


สวัสดีค่ะ ผู้เขียนได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง Online Information and Education Conference 2019 ระหว่าง วันที่ 31 ตุลาคม – วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 โดย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด และ บริษัท บุ๊คเน็ท จำกัด จัดขึ้นเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ใหม่ๆ จากหลายประเทศเพื่อสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ในศตวรรษที่ 21 สำหรับห้องสมุดในอนาคต ภายใต้หัวข้อ “การเปลี่ยนบทบาทห้องสมุด และสภาพแวดล้อมของสถาบันการศึกษา” (The Changing Higher Education Environment and Libraries role) ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีผู้เข้าร่วมงาน 5 คน ดังนี้ ธัญญรัตน์ เทียนชัยเกิดศิลป์, ดาริกา เชื้อสมัน, นิสากร มณี ,มุกรินทร์ กลั่นภักดี และ สุดารัตน์ พบถาวร

สถานที่จัดงาน

บรรยากาศภายในของสถานที่จัดงาน

ถ่ายภาพคณะ

มีหัวข้อที่น่าสนใจจากวิทยากร Mr. Surendra Man Shrestha ทั้ง 2 หัวข้อ คือ Change and Library และ4Cs in 21st Century โดยสรุปได้ดังนี้

วิทยากร Mr. Surendra Man Shrestha

Change and Library

ผลกระทบจากการเติบโตทางเทคโนโลยีทำให้โลกเราเปลื่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไม่ว่าเป็นทางเกษตรกรรม, อุตสาหกรรม, เศรษฐกิจ ,การศึกษา และ ทางห้องสมุดเองก็มีผลกระทบเช่นกัน หากเรายังรูปแบบบริการแบบเดิมก็จะได้ในสิ่งเดิมๆหรือกลุ่มลูกค้าเดิม ดูไม่มีอะไรน่าสนใจหรือดึงดูดกลุ่มลูกค้าหลักๆ คือ กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีเทคโนโลยีเป็นแรงขับเคลื่อนในการค้นหาสิ่งใหม่ๆ  ฉะนั้น ทางห้องสมุดควรเปลื่ยนแปลงให้ดีขั้น อาทิเช่น การมีพื้นที่ Learning Space หรือ Working Space , การมีส่วนร่วมกับชุมชนโดยจัดกิจกรรมต่างๆ และการมีทรัพยากรสารสนเทศดิจทัลในสัดส่วนที่มากขึ้น เป็นต้น

ภาพเปรียบเทียบระหว่างห้องสมุดในอดีตกับอนาคต

ภาพจาก http://onlineconference.dusit.ac.th/2019/download/Change%20and%20Library.pdf

4Cs in 21st Century

4Cs คืออะไร?  4Cs คือ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 4 ด้านเป็นรูปแบบการสอนที่ปลุกกระตุ้นการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน เป็นทักษะสำคัญของคนในศตวรรษที่ 21 มีดังนี้

ภาพจาก  http://www.originsedu.cn/2017/03/17/what-are-21st-century-skills/

  1. Creativity and Innovation การคิดนอกกรอบและการสร้างนวัตกรรม

สามารถมองหาโอกาสและประเมินความเป็นไปได้ถ่ายทอดความคิดให้ผู้อื่นเข้าใจได้และยอมรับมุมมองผู้อื่นอย่างใจกว้าง เพื่อต่อยอดไอเดียความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดเป็นรูปธรรมขึ้น

  1. Critical Thinking and Problem Solving การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา

ช่างสังเกต มองเห็นปัญหา และ ข้อเสนอแนะสิ่งที่ควรปรับปรุงจากประสบการณ์แก้ไขปัญหาหรือรู้จักประยุกต์ทางแก้ปัญหามาใช้กับเรื่องต่างๆได้

  1. Communication การสื่อสาร

มีทักษะการพูด เขียน และสื่อภาษากายได้ตรงตาม รับข้อมูลและตีความหมายได้ถูกต้องและชัดเจน

  1. Collaboration การทำงานร่วมกับผู้อื่น

สามารถทำงานเป็นทีมและปรับตัวในสถานการณ์หรือทีมที่แตกต่างกันให้ทำงานได้

แน่นอนว่า ในอนาคต เราจะเห็นได้ว่าทักษะ 4Cs จำเป็นต่อการเรียนรู้และระบบการศึกษาที่เปลื่ยนไปจากเดิมโดยมีความหลากหลายทางความคิดมากขึ้น และ ไม่ใช่แนวทางสู่ความสำเร็จในการทำงานอย่างเดียว แต่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตประจำวันด้วย จะเห็นได้จากวารสารและบทความทางการศึกษาในช่วงที่ผ่านมามีเนื้อหาให้ความสำคัญต่อการการเปลี่ยนแปลงในแวดวงการศึกษามากขึ้น โดยไม่ได้เน้นการวัดผลหรือการสอบเข้าระดับการศึกษา แต่เน้นการใช้ทักษะในการดำเนินชีวิต มากกว่า ฉะนั้น ห้องสมุดควรเป็นแหล่งส่งเสริมทางความคิดสร้างสรรค์ หรือสร้างสภาพแวดล้อมที่อำนวยต่อการใช้ทักษะเหล่านี้ของผู้ใช้ และพร้อมก้าวข้ามอุปสรรคในการเปลื่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเพื่อไปสู่อนาคตที่ดีกว่า

บรรยากาศภายในการประชุม

ขอบคุณภาพประกอบจากและเนื้อหาบางส่วนจาก คณะงานสัมมนาวิชาการนานาชาติ
Online Information & Education Conference 2019

เอกสารประกอบการอบรมเพิ่มเติม >> http://onlineconference.dusit.ac.th/2019/


ผู้เขียน :

สุดารัตน์ พบถาวร

งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายเทคนิคห้องสมุด

หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล


Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019