Online Information & Education Conference 2019


      ในวันที่ 31 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2562 บุคลากรของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 5 คน ได้แก่ 1.คุณธัญญรัตน์ เทียนชัยเกิดศิลป์ 2.คุณมุกรินทร์ กลั่นภักดี 3.คุณดาริกา เชื้อสมัน 4.คุณนิสากร มณี 5.คุณสุดารัตน์ พบถาวร ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ “Online Information & Education Conference 2019” ณ อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งจัดขึ้นโดย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด และ บริษัท บุ๊คเน็ท จำกัด ภายใต้หัวข้อ “การเปลี่ยนบทบาทห้องสมุดและสภาพแวดล้อมของสถาบันการศึกษา” (The Changing Higher Education Environment and Libraries role)

      โครงการสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติในครั้งนี้มีหัวข้อที่น่าสนใจมากมาย ผู้เขียนจะขอแบ่งปันข้อมูลกับผู้อ่านในหัวข้อ “Top 10 Reasons Thai Students Do Not Use Their University Library” โดยมี Speaker คือ Assoc. Prof. Dr. Sukhum Chaleysub, Suan Dusit University ซึ่งแสดงให้เห็นถึงห้องสมุดมหาวิทยาลัยในทัศนะของนักศึกษาที่ได้สำรวจความคิดเห็นจากนักศึกษาระดับปริญญาตรีจำนวนทั้งสิ้น 427 คน ว่ามีเหตุผลอะไรบ้างที่ทำให้นักศึกษาไม่ใช้บริการห้องสมุดและเหตุผลอะไรบ้างที่จะทำให้นักศึกษามาใช้บริการห้องสมุด ดังนี้…

  • 10 เหตุผลที่นักศึกษาไม่ใช้บริการห้องสมุด

อันดับที่ 1 คิดเป็น 60.70% คือ ค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตสะดวกกว่า

อันดับที่ 2 คิดเป็น 22.18% คือ ใช้เวลาค้นหานาน ระบบค้นหายุ่งยาก

อันดับที่ 3 คิดเป็น 18.29% คือ ไม่มีหนังสือที่น่าสนใจ หนังสือน้อย/ไม่หลากหลาย

อันดับที่ 4 คิดเป็น 10.12% คือ บรรยากาศสภาพแวดล้อมไม่น่านั่ง/แอร์ไม่เย็น ที่นั่งไม่เพียงพอ

อันดับที่ 5 คิดเป็น 6.23% คือ ห้องสมุดมีกฏระเบียบเยอะ

อันดับที่ 6 คิดเป็น 2.33% คือ มีบุคคลภายนอกเข้ามาส่งเสียงรบกวน

อันดับที่ 7 คิดเป็น 1.95% คือ คอมพิวเตอร์เก่า อินเทอร์เน็ตไม่เสถียร

อันดับที่ 8 คิดเป็น 1.56% คือ เปิด-ปิดเร็ว

อันดับที่ 9 คิดเป็น 1.56% คือ ไม่มีร้านคาเฟ่ให้นั่งอ่านหนังสือและทานขนมได้

อันดับที่ 10 คิดเป็น 1.17% คือ หนังสือเก่า ชำรุดง่าย

  • 10 เหตุผลที่จะทำให้นักศึกษามาใช้บริการห้องสมุด

อันดับที่ 1 คิดเป็น 35.15% คือ มีที่นั่งส่วนตัว เพิ่มพื้นที่ working space

อันดับที่ 2 คิดเป็น 33.47% คือ เปลี่ยนบรรยากาศให้น่าสนใจ เช่น คาเฟ่ ศูนย์การเรียนรู้

อันดับที่ 3 คิดเป็น 21.76% คือ มีหนังสือหลากหลาย ทันสมัย น่าสนใจ เหมาะกับวิชาที่เรียน

อันดับที่ 4 คิดเป็น 13.81% คือ ลดความเข้มงวดในกฏเกณฑ์ต่างๆ เช่น การแต่งกาย นำขนมและน้ำเข้ามาทานได้

อันดับที่ 5 คิดเป็น 10.04% คือ มีคอมพิวเตอร์/ Ipad ที่ทันสมัย

อันดับที่ 6 คิดเป็น 6.28% คือ เชิญชวนให้อ่านหนังสือในห้องสมุด

อันดับที่ 7 คิดเป็น 4.18% คือ สอบถามความต้องการจากนักศึกษา

อันดับที่ 8 คิดเป็น 2.09% คือ มีวิชาที่ต้องสืบค้นจากห้องสมุด

อันดับที่ 9 คิดเป็น 1.67% คือ เข้มงวดกับนักศึกษาที่นั่งเล่นและส่งเสียงดัง

อันดับที่ 10 คิดเป็น 0.42% คือ ปรับปรุงระบบการค้นหาหนังสือให้ง่ายขึ้น

ไฟล์เอกสารประกอบการอบรมเพิ่มเติม >> http://onlineconference.dusit.ac.th/2019/

       หลังจากที่ได้ฟังข้อมูลเหล่านี้แล้วคิดว่าผู้อ่านน่าจะได้ความรู้เพื่อนำไปปรับใช้กับห้องสมุดของท่านได้ไม่มากก็น้อยทีเดียว สุดท้ายนี้ผู้เขียนต้องขอขอบพระคุณ Speaker ทุกท่านในงานครั้งนี้ที่ได้ให้ทั้งความรู้และประสบการณ์มากมายตลอดการร่วมงานทั้ง 2 วัน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ปฎิบัติงานของผู้เขียนเป็นอย่างมาก ขอขอบพระคุณหน่วยงานหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลที่อนุญาตให้ผู้เขียนได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งนี้ ช่วยให้ผู้เขียนได้มีความรู้และทักษะที่สามารถนำไปใช้ปฎิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และที่ขาดไม่ได้เลยต้องขอขอบคุณผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านที่ร่วมแบ่งปันเรื่องราวด้วยกันตลอดการสัมมนาครั้งนี้ หากมีข้อผิดพลาดประการใด ผู้เขียนต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ ด้วย แล้วพบกันใหม่ในโอกาสต่อไป ขอบคุณค่ะ…

ภาพบรรยากาศการเข้าร่วมงาน

 

ผู้เขียน : ธัญญรัตน์ เทียนชัยเกิดศิลป์

บรรณารักษ์

ห้องสมุดวีกูล วีรานุวัตติ์ (ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์)

หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล


Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019