บทบาทของห้องสมุดกับการให้บริการสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ


           สวัสดีค่ะผู้อ่านทุกท่าน….ผู้เขียนได้มีโอกาสเข้าร่วมงานและเป็นวิทยากรในงาน “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา” ครั้งที่ 39 (39th WUNCA) (Workshop on UniNet Network and computer Application : 39th WUNCA) ระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ในครั้งนี้ผู้เขียนได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานทั้งงานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib และงานที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีการศึกษา ซึ่งได้รับทั้งความรู้และเทคนิคต่างๆ ที่สามารถนำมาปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานของตนเองได้ไม่มากก็น้อย ทั้งนี้ผู้เขียนจึงขอนำความรู้ในเรื่องที่สนใจมาเล่ารู้กันฟังกับหัวข้อ “บทบาทของห้องสมุดกับการให้บริการสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ”  วิทยากร โดย คุณธนะพันธุ์ การคนซื่อ และ คุณอรพรรณ การคนซื่อ จาก สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดย สำนักหอสมุดฯ มีแผนปฏิบัติงานระยะ 4 ปี ของสำนักหอสมุด มช. (2562 – 2565) มีวิสัยทัศน์ คือ เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ กลยุทธ์ 2 พัฒนาบริการสนับสนุนการวิจัย และ กลยุทธ์ 3 ส่งเสริมการใช้สารสนเทศ ที่ต้องสนับสนุนยุทธศาสตร์ที่ 2 คือ บริการที่เป็นเลิศ สำนักหอสมุดได้มีการวางแผนการบริการกลุ่มลูกค้าของห้องสมุด คือการให้บริการเชิงรุกแก่ผู้ใช้บริการทั้งนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร รวมถึงกลุ่มที่เป็นประชาชนทั่วไปด้วย เพื่อสอดรับกับนโยบายของมหาวิทยาลัย สำนักหอสมุดจึงได้มีการจัดการบริการเพื่อตอบโจทย์กลยุทธ์ของหอสมุด ดังนี้

 1. บริการสารสนเทศสนับสนุนการวิจัย
 2. บริการสนับสนุนการผลิตผลงานวิชาการ
 3. การพัฒนาทักษะการแสวงหาสารสนเทศ

สำนักหอสมุด มช. มีการจัดบริการแก่ผู้ใช้บริการห้องสมุดเพื่อให้บริการสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ (Publication Support Services)  ดังนี้

 1. จัดกิจกรรมการบรรยายทางวิชาการ เป็นการจัดบรรยายในหัวข้อต่างๆ เช่น เทคนิคการเลือกวารสารนานาชาติเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการ การจัดสัมมนาที่เกี่ยวกับตีพิมพ์ผลงานวิชาการ เป็นต้น
 2. จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ จะอบรมให้แก่ผู้ใช้บริการทั้งแบบรายบุคคล และแบบรายกลุ่ม ซึ่งกิจกรรมที่จัดมีทั้ง…
  2.1 แนะนำเครื่องมือช่วยในการทำงานวิจัยและผลงานวิชาการ2.2 แนะนำวารสารประเภท Open Access เช่น DOAJ — Directory of Open Access Journals (DOAJ) เป็นแหล่งบริการจัดทำดัชนี (Index) ที่มีคุณภาพ และเป็นแหล่งรวบรวมรายชื่อวารสารและบทความวิชาการประเภท Open Access (OA) ครอบคลุมหลากหลายสาขาวิชาจากหลากหลายสำนักพิมพ์ มากกว่า 130 ประเทศ บทความจำนวนไม่น้อยใน DOAJ มีเอกสารฉบับเต็มให้บริการดาวน์โหลดเพื่อศึกษา

ฐานข้อมูลที่มีวารสารประเภท  Open Access

 1. ให้ข้อมูลเว็บไซต์บริการแหล่งข้อมูลสำหรับการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ
 1. บริการตรวจสอบคุณภาพวารสารวิชาการก่อนการตีพิมพ์ โดยผ่านฐานข้อมูลต่างๆ ที่มีคุณภาพและเชื่อถือได้ เช่น TCI — TCI : Thai-Journal Citation Index Centre (ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย), ASEAN citation index, InCites Journal Citation Reports, Scimago Journal & Country Rank และ Beall’s List of Predatory Journals and Publishers ฯลฯ
 2. บริการขอ ISBN, CIP, DOI สำนักหอสมุดจะเป็นตัวกลางเพื่ออำนวยความสะดวกเพื่อให้ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประสบความสำเร็จสามารถได้ตีพิมพ์เร็วขึ้น และเพื่อให้ผลงานทางวิชาการมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น อีกทั้งบรรณารักษ์หรือผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดสามารถใช้ในการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศนั้นได้อีกด้วย
 3. บริการส่งเสริมการตีพิมพ์ใน Open Access

       โดยสรุปแล้วบทบาทของห้องสมุดกับการให้บริการสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการนั้น ถือเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการห้องสมุดและหน่วยงานห้องสมุดเองเป็นอย่างยิ่ง สามารถเป็นแนวทางในการส่งเสริมสถิติการให้บริการยืม รวมทั้งช่วยกระตุ้นให้ผู้ใช้บริการเข้าใช้บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุดมากขึ้น สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบรรณารักษ์กับผู้ใช้บริการ และทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดได้มีการยืมและนำไปใช้ประโยชน์ในทางวิชาการเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

ขอขอบคุณ: ภาพประกอบจาก Presentations ของวิทยากร

เขียนโดย: ธัญญาดา ดวงมณี (งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ)


Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019