PULINET 2017 (ประสบการณ์ของนางสาวสุจรรยา จินดาวงศ์)


  • ดร. รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล นำทีมบุคลากรหอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล 5 คน เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 7 The 7th PULINET National Conference – PULINET 2017 หัวข้อ “Service Excellence” ซึ่งสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับข่ายงานห้องสมุดส่วนภูมิภาคจัดขึ้น เมื่อวันที่ 11 – 12 มกราคม พ.ศ.2560 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

มีผู้สนใจเข้าร่วมกว่า 450 คน ในการประชุมวิชาการได้มีการนำเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์และการนำเสนอผลงานด้วยวาจา มีผู้สนใจและผ่านการคัดเลือกจำนวน 114 ผลงาน ซึ่งผลงานทั้งหมดได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทำให้ผลงานวิชาการที่นำเสนอในการประชุมวิชาการมีความสมบูรณ์ และความน่าเชื่อถือ เป็นประโยชน์ในการพัฒนาวงการห้องสมุดและวิชาชีพ ซึ่งบุคลากรหอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดลส่งผลงาน และนำเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์ 3 รายการ และนำเสนอผลงานด้วยวาจา 1 รายการ ได้แก่
ประเภทการนำเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์
1. QR Code ลดเวลาต่ออายุสมาชิก : กรณีศึกษาหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล โดp คุณพิมพิไร สุพัตร
2. การสำรวจความพึงพอใจเจ้าหน้าที่บริการรายบุคคลของห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถีด้วยระบบ QR Code โดย คุณจันทรา เทพอวยพร คุณชูเกียรติ จารุธนกิจพานิช คุณสุจรรยา จินดาวงศ์ คุณโชติกา วีระพงษ์
3. มุมรักการอ่านบริการประชาชน ณ สถานีตำรวจนครบาลพญาไท และสำนักงานเขตราชเทวี โดยคุณสุพรรณษา นนทเกษ คุณอังคณา อินทรพาณิชย์
ประเภทการนำเสนอผลงานด้วยวาจา
1. มิติใหม่ของงานจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับการพัฒนานักศึกษายุวมัคคุเทศก์ (โครงการ MU Guide) โดยคุณเพชรลดา ฐิติยาภรณ์ คุณอาทิตยา ทรัพย์สิน
การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการและการบริการสารสนเทศเพื่อการบริการที่เป็นเลิศระหว่างนักวิชาชีพและผู้สนใจเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างกัน การสร้างความเข้าใจร่วมกัน ตลอดจนเพื่อพัฒนาระบบการบริการสารสนเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา และเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาส 30 ปี แห่งการก่อตั้งข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคโดยจัดให้มีเวทีการนำเสนอผลงานวิชาการ/งานวิจัยภายใต้ 3 หัวข้อ คือ (1) การจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม (2) การบริการสารสนเทศและการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (3) การบริหารองค์กรและการจัดการความรู้


การได้เข้าร่วมงานดังกล่าว ถึงแม้ทีมมหิดลจะไม่ได้รับรางวัลในการนำเสนอผลงาน แต่ก็ได้รับประสบการณ์และความรู้ใหม่ๆ เพิ่มขึ้นในการพัฒนาวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์ พัฒนาห้องสมุดให้ก้าวทันและพร้อมเปลี่ยนแปลง ยืดหยุ่นตามความต้องการของผู้รับบริการให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด ได้มีโอกาสเจอรุ่นพี่ เจอพี่ๆ บรรณารักษ์ที่เคยฝึกงานด้วยตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัย ได้ทำความรู้จักเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ จากต่างสถาบัน ได้มีโอกาสเป็นตัวแทนนำเสนอผลงาน และเปลี่ยนเรียนรู้การทำงาน ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากเสนอผลงานที่นำเสนอจากต่างสถาบันและนวัตกรรมใหม่ๆ ที่น่าสนใจจากหลายสถาบัน และที่สำคัญคือ ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกัน การทำงานร่วมกันกับน้องๆ ที่ได้ไปร่วมนำเสนอผลงานร่วมกันทั้ง 5 คน…หากใครสนใจที่จะส่งผลงานเข้าร่วมในการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งต่อไปที่จะจัดที่มหาวิทยาลัยนครพนม จ. นครพนม…เตรียมตัวส่งผลงานกันแต่เนิ่นๆ นะคะ

 


Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019