PULINET 2017 (ประสบการณ์ของนางสาวอาทิตยา ทรัพย์สิน)


การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET เป็นการประชุมวิชาการที่จัดขึ้นทุกปี โดยมีสมาชิกข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค ซึ่งในปีนี้สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน

เข้าร่วมงาน

การได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 7 ในครั้งนี้ถือเป็นการเปิดประสบการณ์ในการทำงานเนื่องจากได้เห็นวิธีการการทำงานของมหาวิทยาลัยต่างๆ การจัดงาน PULINET วิธีการนำเสนอผลงาน  วิทยากรผู้มาบรรยายแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การออกบูธต่างๆ และการได้พบเพื่อนๆ พี่ๆ และน้องๆ จากต่างสถาบัน

ความรู้สึกแรก กับงาน PULINET

ก้าวแรกที่เข้าไปภายในงานก็รู้สึกประทับใจในการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมด้วยระบบ QR Code ด้วยการส่ง OR Code มาทาง E-mail ให้บันทึกเก็บไว้เพื่อไปยื่นหน้างาน และสแกนลายนิ้วมือ ซึ่งไม่ต้องตรวจสอบรายชื่อด้วยเอกสาร ง่ายและรวดเร็ว เพื่อรองรับผู้เข้าร่วมงานจำนวนมาก

การบรรยายเรื่อง บทบาทของห้องสมุดและบรรณารักษ์ในการสนับสนุน มหาวิทยาลัยขับเคลื่อนนโยบายประเทศไทย 4.0

เมื่อถึงช่วงพิธีการก็มีการจัดงานอย่างเป็นระบบ กำหนดการไม่แน่นมาก และที่ประทับใจเป็นอย่างมากคือการได้ฟังบรรยายจาก ดร. รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ในเรื่อง บทบาทของห้องสมุดและบรรณารักษณ์ในการสนับสนุน มหาวิทยาลัยขับเคลื่อนนโยบายประเทศไทย 4.0 ซึ่งสนุกมากและได้แนวคิดเกี่ยวกับ Thailand 4.0 คือเราต้องมีปัญญา มีความคิดสร้างสรรค์ เศรษฐกิจพอเพียง ใช้นวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และคำนึงถึงส่วนรวม เพื่อความมั่นคงของประเทศ สามารถตอบได้ว่าเราจะไปถึงนโยบาย Thailand 4.0 ได้อย่างไร

  • Thailand 1.0 คือ การที่เรามีมือถือ
  • Thailand 2.0 คือ การที่เราใช้มือถือทำงาน
  • Thailand 3.0 คือ การที่เราใช้มือถือแสวงหาความรู้
  • Thailand 4.0 คือ การที่เราใช้มือถือสร้างความรู้

เราต้องแก้ไขสังคมให้สังคมเป็นสังคมในการตื่นรู้ มีจิตสำนึกที่ดี และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการตั้งเป้าที่จะไปให้ถึง Thailand 4.0

การนำเสนอผลงาน

การการนำเสนอผลงาน โดยมีการนำเสนอผ่านโปสเตอร์ และการนำเสนอผ่านวาจา ซึ่งจะเห็นว่างานที่นำเสนอเป็นงานที่พัฒนามาจากการทำงานของผู้ปฏิบัติงานนำมาเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้เห็นแนวทางในการทำงานและสามารถมาปรับปรุงใช้ให้เหมาะสมกับการทำงานของเรา และได้รับคำแนะนำจากหลากหลายสถาบันที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนางานให้มีคุณภาพ

การนำเสนอผลงานผ่านโปสเตอร์

การนำเสนอผลงานผ่านโปสเตอร์ คณะกรรมการการตัดสินเดินดูดูแต่ละบอร์ดและให้คะแนนโดยมีเวลาให้นำเสนอผลงาน 3 นาที เมื่อนำเสนอผลงานเสร็จคณะกรรมการจะมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้นำเสนอ

การนำเสนอผลงานผ่านวาจา

การนำเสนอผลงานผ่านวาจา ผู้นำเสนอผลงานมีเวลาในการนำเสนอ 10 นาที ตอบข้อสักถามทั้งผู้เข้าฟังและคณะกรรมการการตัดสิน 5 นาที เมื่อนำเสนอเสร็จคณะกรรมการจะมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้นำเสนอ

สุดท้ายนี้

จากการที่ไปชมการนำเสนอผลงานจึงอยากจะเชิญชวนเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ทุกคนส่งผลงานเพราะไม่ได้เป็นเรื่องที่ยากจนเราทำไม่ได้ นอกจากนี้ยังได้เห็นมุมมองและแนวคิดเพื่อนำมาปรับใช้ในการทำงานอีกด้วย


Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019