PULINET ครั้งที่ 8 Library of Things


วันที่ 9-11 มกราคม 2561 ผู้เขียนมีโอกาสได้ไปเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 8 ณ โรงแรมฟอร์จูน จังหวัดนครพนม ถือเป็นประสบการณ์ครั้งแรกที่ได้นำเสนอผลงานวิชาการของผู้เขียน รู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมาก

เอกสารประกอบการอบรม

ผู้เข้าร่วมการประชุมทั้ง 230 คน มาจากทุกภูมิภาคของประเทศไทย เป็นผู้บริหาร บรรณารักษ์ นักเอกสารสนเทศ รวมทั้ง อาจารย์ และนักศึกษา

สามารถอ่านบทความเกี่ยวกับการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 8 ของบุคลากรทั้ง 3 ท่านได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้

ในช่วงเช้าวันที่ 9 มกราคม 2561 เป็นพิธีเปิดการประชุม โดยผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนครพนมกล่าวรายงานการจัดประชุม และ อธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม กล่าวต้อนรับ เปิดการประชุมวิชาการ PULINET ครั้งที่ 8 มีการบรรยายทางวิชาการ 3 หัวข้อดังต่อไปนี้

– การบรรยายเรื่อง Library of Things: Digital Humanities โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา ท้วมสุข
– การบรรยายเรื่อง Library of Things: ฺBig Data โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วนิดา แก่นอากาศ
– การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “User Experience: The Main Key in e-Resources Acquisition from the Library” โดย Mr.Vincent Cheah, Senior Product Manager, Gale

เนื้อหาการบรรยายในหัวข้อ “User Experience: The Main Key in e-Resources Acquisition from the Library”

เปรียบเทียบถึงการสรรหา e-Resources ของห้องสมุด กับการทำต้มยำกุ้ง

https://www.pinterest.com/pin/379287599850937405/

โดยต้องคำนึงถึง วัตถุดิบ เชฟ ราคา ความคาดหวังเกี่ยวกับการที่ลูกค้าจะชอบแล้วกลับมากินอีก
Ingredient : Digital Customer
Tom Yum : eBoooks Library Resources
Chef : eBook Vendors
Customers : Library Users
Price of eBooks : Important ? ในข้อนี้ ให้คำนึงถึงการกลับมาใช้อีกของผู้ใช้

ห้องสมุดมีความสำคัญ ในการสนับสนุนนักศึกษา หรือผู้ใช้ ดังนั้นมากกว่าการทีี่จะพิจารณาข้างต้นแล้วนั้น ยังมีปัจจัยอื่นๆอีก เช่น ในการจัดซื้อ e-Resources จะคำนึงถึง
– จำนวนของบทความ
– Publisher ที่เลือก
– contents types
– subjects
– และ ราคา

ทั้งนี้ ห้องสมุดแต่ละแห่ง คงจะมีการบริการลูกค้าในกลุ่มที่ต่างกัน หรือเหมือนกัน ดังนั้นการสรรหาทรัพยากรต่างๆ จะต้องปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าในกลุ่มนั้นๆ จะได้ชื่อว่า “Library of Things” ที่แท้จริง

กลุ่มหัวข้อการนำเสนอผลงานมีทั้งหมด 3 กลุ่ม ได้แก่
1. การจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรม (IT)
2. การบริการสารสนเทศ การบริหารลูกค้าสัมพันธ (CRM)
3. การบริหารองค์กรและการจัดการความรู้ (KM)

สำหรับการนำเสนอผลงานโดย Poster
นำเสนอผลงานในวันที่ 9 มกราคม 2561 (ช่วงบ่าย) ใช้เวลาในการนำเสนอไม่เกิน 5 นาที
ส่วนการนำเสนอผลงานด้วยวาจา (oral presentation) จะนำเสนอผลงานในวันที่ 10 มกราคม 2561 ใช้เวลาในการนำเสนอไม่เกิน 10 นาที

โดยผลงานของผู้เขียนเป็นการนำเสนอผลงานด้วย poster ในกลุ่มหัวข้อ การจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม  IT ชื่อเรื่อง การสร้างเสริมประสบการณ์การใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อย่างคุ้มค่า

 

 

 

 

 

ห้องสมุดมีบทบาทที่สำคัญในการรวบรวมสารนิเทศ ในหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้ ไม่เพียงแต่ในรูปแบบหนังสือ วารสาร เท่านั้น ยังมีสารนิเทศที่มีประโยชน์ทางด้านการศึกษาชนิดอื่นอีก เช่น โสตทัศนวัสดุ ตลอดจนฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถสืบค้นด้วยคอมพิวเตอร์ และสื่อมัลติมิเดียอื่นๆ อีกมากมาย
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เป็นแหล่งทรัพยากรสารนิเทศที่มีความจำเป็นในการค้นหาบทความเพื่อทำการศึกษาวิจัยเป็นอย่างมากในยุคปัจจุบัน

หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล มียุทธศาสตร์ High Quality of Services กลยุทธ์ในการ พัฒนาการบริการสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการศึกษาเรียนรู้  (Learning Support Services) หอสมุดฯ มีการสนับสนุนงานวิจัยของนักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ รวมถึงฐานข้อมูลและวารสารอิเล็กทรอนิกส์จำนวนมากมาให้บริการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้บริการ จึงได้มีการจัดการสร้างเสริมประสบการณ์ การใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ อย่างคุ้มค่า โดยวิทยากรจากบริษัทและสำนักพิมพ์ เพื่อประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลที่หอสมุดฯ บอกรับ และส่งเสริมทักษะการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับการไปนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET 2018 ในครั้งนี้ ต้องขอขอบพระคุณ

– ดร. รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ให้โอกาส และสนับสนุนผู้เขียน ได้ไปนำเสนอผลงานวิชาการ
– หัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรวารสาร ที่สนับสนุน และให้คำปรึกษา เกี่ยวกับการเขียนผลงาน และช่วยตรวจสอบความถูกต้องให้ผู้เขียน
และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ช่วยเหลือในครั้งนี้


Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019