PULINET 2017 (ประสบการณ์ของนางสาวพิมพิไร สุพัตร)


การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET เป็นการประชุมวิชาการที่จัดขึ้นต่อเนื่องทุกปี โดยมีสมาชิกข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดประชุมใน พ.ศ. 2560 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเป็นเจ้าภาพจัดประชุมระหว่างวันพุธที่ 11 – วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2560 ซึ่ง ได้ดำเนินงานครบรอบ 30 ปี
การเดินทางของทีมโปสเตอร์หอสมุดฯ โดยเครื่องบินจากท่าอากาศยานสนามบินดอนเมือง ถึงท่าอากาศยานสนามบินเชียงใหม่วันที่ 10 ม.ค 2559 เวลาประมาณ 12.00 น. เดินทางสู่โรงแรมดิเอ็มเพส จ.เชียงใหม่ สถานที่จัดงานคือ ห้องเอ็มเพรสแกรนด์ฮอล์ ชั้น 3 ศุนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพสอยู่ภายในโรงแรมที่เข้าพัก ดิฉันรู้สึกประทับใจกับบรรยายกาศสภาพแวดล้อมของโรงแรม ในส่วนของห้องพักซึ่งอยู่ชั้น 9 ห้องพักสำหรับ 3 ท่าน สามารถมองเห็นวิวทิวทัศนของเมืองเชียงใหม่ และภูเขา


ดิฉันและพี่ๆทีมโปสเตอร์คือพี่สุพรรณษาและพี่สุจรรยาได้พักห้องเดียวกันและไปลงทะเบียนเข้าร่วมงานพร้อมนำโปสเตอร์ไปติดบอร์ด ฝ่ายลงทะเบียนของงานน่ารักมากดูแลต้อนรับอย่างดีพร้อมแนะนำการลงทะเบียนด้วยการแสดง QR Code ที่ทางฝ่ายลงทะเบียนส่งมาให้ล่วงหน้าทาง e-mail แก่ผู้ร่วมงานทุกท่านเพื่อนำมายืนยันตัวตน ดิฉันได้เห็นการลงทะเบียนในรูปแบบใหม่ของฝ่ายรับลงทะเบียน
วันพุธ ที่ 11 ม.ค. 2559
เวลา 8.00 น. เข้าสู่การลงทะเบียนและท่านประธานในพิธีกล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการ หัวข้อแรกของการฟังบรรยายคือ เรื่อง บทบาทของห้องสมุดและบรรณารักษ์ ในการสนับสนุน มหาวิทยาลัยขับเคลื่อนนโยบายประเทศไทย โดย ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการของเรานั่นเอง ให้ความรู้ในเรื่อง Thailand 4.0 คืออะไร แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ17 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก (SDGs) ในอีก 15 ปีข้างหน้า เป็นต้น

เมื่อถึงช่วงพักรับประทานอาหารว่างด้านนอกห้องประชุมจะพบกับบริษัทต่างๆ มาเปิดบูทจัดกิจกรรมแนะนำผลิตภัณฑ์พร้อมกิจกรรมร่วมเล่นเกมแจกของรางวัลต่างๆมากมายเช่น wiley Springer Nature และGALE A Cangage Company เป็นต้น เวลา 12.00 น. พักรับประทานอาหารบุปเฟต์ อาหารที่ดิฉันรับประทานแล้วถูกใจ ก็คือข้าวซอยไก่ซึ่งเป็นอาหารท้องถิ่นเมืองเหนือ

เวลาประมาณ 16.00 น. เข้าสู่การนำเสนอโปสเตอร์ มีผลงานประเภทโปสเตอร์ทั้งหมด 117 ผลงาน หัวข้อของดิฉันอยู่ในกลุ่มที่ 2 งานบริการสารสนเทศ การบริการลูกค้าสัมพันธ์ ได้นำเสนอเป็นอันดับที่ 4 เรียงตามตัวอักษรชื่อเรื่อง ก่อนถึงช่วงที่ดิฉันจะนำเสนอผลงาน มีผู้สนใจมาสอบถามเป็นจำนวนมาก เมื่อท่านคณะกรรมการได้มาถึงโปสเตอร์ดิฉัน ดิฉันรู้สึกตื่นเต้นมากเพราะมีท่านคณะกรรมการหลายท่าน พร้อมกับมีกล้องบันทึกวีดีโอบันทึกขณะนำเสนอ มีเวลาในการนำเสนอ 3 นาที แต่ดิฉันก็สามารถนำเสนอและตอบคำถามท่านคณะกรรมการได้ พร้อมรับใบประกาศนียบัตรและถ่ายภาพร่วมกับตัวแทนท่านคณะกรรมการ 1 ท่าน ในระหว่างนำเสนอผลงานมีท่านคณะกรรมการท่านหนึ่งขอถ่ายภาพ เอกสารประกอบการบรรยายที่ดิฉันได้เตรียมไปนำเสนอนอกเหนือจากโปสเตอร์ ดิฉันรู้สึกดีใจมากที่ผลงานของดิฉันมีผู้ให้ความสนใจและจะขออ้างอิง

เวลา 18.30 น. ได้ร่วมรับประทานอารหารค่ำพร้อมร้องเพลงพ่อของแผ่นดินร่วมกันในงาน มีการแสดงฟ้อนขันดอก จากเจ้าที่สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นการแสดงที่สวยงามและสะท้อนถึงวัฒธรรมของท้องถิ่น ในระหว่างรับประทานอาหารมีกิจกรรมแจกรางวัลมากมายเช่น แหวนทองคำจำนวน 2 วง, iPad จากบริษัท GALE A Cangage Company และของรางวัลอื่นๆอีกมากมาย

วันพฤหัส ที่ 12 ม.ค 2559
เวลา 9.00 น. เป็นกิจกรรมนำเสนอผลงานด้วยวาจา มีห้องประชุมในการนำเสนอผลงานทั้งหมด 3 ห้อง โดยบริเวณด้านหน้าห้องประชุมมีจอ LCD แสดงหัวข้อผลงานที่กำลังนำเสนออยู่ ณ ขณะนั้น ซึ่งมีหัวข้อที่น่าสนใจมากมาย

เวลา 13.00 น. เข้าสู่ช่วงประกาศรางวัลผลงานที่นำเสนอทั้งแบบประเภทโปสเตอร์ และการนำเสนอผลงานประเภทวาจามีการจัดกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่มงาน โดยแต่ละกลุ่มจะได้รับ 2 รางวัล คือประเภทผลงานดี และประเภทผลงานดีเด่น กลุ่มที่ 1 การจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ประเภทโปสเตอร์ รางวัลระดับดีเด่น เจ้าของผลงาน : นางขวัญแก้ว เทพวิชิต และนายเตชินท์ เกตุสิงห์น้อย นางสาวนงลักษณ์ จันตา และนางสาววิไลลักษณ์ อินมีศรี ชื่อผลงาน : Fingerprint กับการบริการห้องสมุด สถาบัน : ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กลุ่มที่ 2 การบริการสารสนเทศ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ประเภทโปสเตอร์ รางวัลระดับดีเด่น เจ้าของผลงาน : นางสาวนิติยา ชุ่มอภัย และนางสาวอัคริมา สุ่มมาตย์ ชื่อผลงาน : “การรับฟังเสียงของลูกค้า (VOC)” สู่ “การสร้างนวัตกรรมบริการ (Chat bot)” สถาบัน : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น กลุ่มที่ 3 การบริหารองค์กร การจัดการความรู้ ประเภทโปสเตอร์ รางวัลระดับดีเด่นเจ้าของผลงาน : นางรุ่งเรือง สิทธิจันทร์ ชื่อผลงาน : การมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากร สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สถาบันสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำหรับรางวัลดีเด่นประเภทวาจา กลุ่มที่ 1 การจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม รางวัลดีเด่น เจ้าของผลงาน : นายไชย มีหนองหว้า ชื่อผลงาน การพัฒนาระบบการประเมินการให้บริการของห้องสมุดด้วย ออนโทโลจี สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กลุ่มที่ 2 การบริการสารสนเทศ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ รางวัลระดับดีเด่น เจ้าของผลงาน : นางระเบียบ แสงจันทร์ และนางศุภกร เมาลานนท์ ชื่อผลงาน : การรับรู้และความต้องการของประชาคมจุฬาฯ ที่มีต่อบริการ Subject Librarian สำนักงานวิทยทรัพยากร สถาบัน : สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กลุ่มที่ 3 การบริหารองค์กร การจัดการความรู้ รางวัลระดับดีเด่น เจ้าของผลงาน : นายสมบัติ นพจนสุภาพ ชื่อผลงาน : ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อลดค่าไฟฟ้าสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี สถาบัน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี หลังจากนั้น เข้าสู่พิธีปิดโดยผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พร้อมมอบธงสำหรับเจ้าภาพจัดการประชุมPULINET ครั้งที่ 8 ให้แก่ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อเป็นเจ้าภาพในการจัดงานในปีถัดไป และรับชม VDO แนะนำสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม หลังจากจบงานทีมนำเสนอผลงานหอสมุดฯ ได้ถ่ายรูปร่วมกับท่านผู้อำนวยการของเรา พร้อมให้กำลังใจ และข้อคิดดีๆ แก่ทีมนำเสนอผลงาน เพื่อให้ทีมชาวหอสมุดฯทุกท่านได้มีโอกาสคิดงานอย่างสร้างสรรค์เพื่อนำผลงานมาร่วมแสดงในครั้งถัดไป

การประชุมวิชาการครั้งนี้ดิฉันได้เห็นถึงผลงานที่มีความคิดสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรมต่างๆที่น่าสนใจเกี่ยวกับห้องสมุด ได้เห็นถึงการจัดการประชุมที่เป็นระบบ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นพร้อมทั้งสถานที่จัดงานที่สะดวกสบายต่อผู้เดินทางมาร่วมประชุม และที่สำคัญได้เห็นถึงความน่ารักของพี่ๆชาวหอสมุดฯที่ช่วยเหลือกันตลอดทั้งงาน และแง่คิดดีๆจากท่านผู้อำนวยการที่ให้กำลังใจทีมนำเสนอผลงานชาวหอสมุดฯ ขอให้ชาวหอสมุดฯทุกท่านร่วมทำผลงานไปแสดงในการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET 2018 ครั้งที่ 8 ที่สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม กันนะค่ะ
สิ่งที่ต้องเตรียมให้พร้อมในการประชุมครั้งถัดไป กล้องพร้อมที่ชาตแบตหรือแบตสำรอง รองเท้าสุภาพที่สวมใส่สบาย เสื้อสูท


Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019