PULINET 2017 (ประสบการณ์ของนางสาวสุพรรณษา นนทเกษ)


ที่มาและสถานที่จัดงาน PULINET

  

PULINET เป็นการประชุมวิชาการระดับชาติ โดยมีสมาชิกข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคนับเป็นข่ายงาน Pulinet ที่ดำเนินการมากว่า 30 ปีแล้ว Pulinet ได้มีการจัดการประชุมวิชาการขึ้นเป็นประจำทุกปี และในปีนี้สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน PULINET ครั้งที่7 2560 ในครั้งนี้ ณ ห้องเอ็มเพรสแกรนด์ฮอลล์ ชั้น3 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ภายในงาน

 

มีการชมวิดิทัศน์ 3 ทศวรรษ PULINET และมอบโล่เชิดชูเกียรติแด่ผู้มีคุณูปการต่องานห้องสมุดสืบเนื่องมา และการบรรยายในหลากหลายหัวข้อที่น่าสนใจ อาทิ เรื่องบทบาทของห้องสมุดและบรรณารักษ์ในการสนับสนุนมหาวิทยาลัย ขับเคลื่อนนโยบายประเทศไทย 4.0 โดย ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล รวมไปถึงการเสวนาเรื่องการบริการที่เป็นเลิศ : มุมมองผู้ใช้บริการและการออกบูธของสำนักพิมพ์จากหลากหลายแห่ง

ผลงานที่นำมาเสนอในงานการการนำเสนอโดยโปสเตอร์ และการนำเสนอด้วยวาจา

 

สำหรับดิฉันแล้วในครั้งนี้นำเสนอผลงานในรูปแบบของโปสเตอร์ อยู่ในกลุ่มของงานบริการสารสนเทศ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ชื่อผลงานคือ “มุมรักการอ่านบริการประชาชน ณ สถานีตำรวจนครบาลพญาไท” เป็นงานประจำที่ทำมาแล้วกว่า 4 ปี มีการประเมินผลความพึงพอใจเป็นตัววัดผลการดำเนินงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการรักการอ่านและส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ประโยชน์ที่ได้รับคือการใช้ประโยชน์จากหนังสือที่ได้รับบริจาคมาเป็นจำนวนมาก และมีเพียงพอกับบุคลากรในหน่วยงานแล้ว นำไปบริการความรู้สู่ชุมชนในจุดให้บริการให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในวงกว้าง

คุณก็ไป PULINET ได้

ไม่ว่าจะเป็นผลงานที่เป็นนวัตกรรมที่คิดขึ้นเองก็ดี หรืองานนั้นต้องสอดคล้องและเกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการและผู้ปฏิบัติงานเองด้วย มาค่ะๆ ทาง Pulinet เปิดโอกาสให้เราสามารถนำผลงานไปนำเสนอเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และยังสามารถนำไปพัฒนางานให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการของเราได้อีกด้วยที่สำคัญงานนี้ทำให้เราได้จุดประกายไอเดียใหม่ๆ ได้อีกด้วย

 

สำหรับเจ้าภาพในการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่8 ในปี2561

จะจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยนครพนม จังหวัดนครพนม ในเดือนมกราคมปีหน้าค่ะ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ PULINET กันนะคะ

 


Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019