งานประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 9


งานประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 9

The 9th PULINET National Conference : PULINET 2019

ผู้เขียนขอเล่าถึงประสบการณ์การเข้าร่วมนำเสนอผลงานเรื่อง การเสริมสร้างความสุขคนทำงาน ของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล นำเสนอผลงานโดยการบรรยาย งานประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 9 (The 9th PULINET National Conference : PULINET 2019) ภายใต้กรอบแนวคิด “Together We Share” ระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน จังหวัดชลบุรี

การเตรียมตัวก่อนไปนำเสนอผลงาน

 1. การเตรียมผลงานไปนำเสนอผลงานโดยการบรรยาย ในส่วนของบทความฉบับเต็ม (Full paper) ที่ต้องส่งให้คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบ ทางคณะผู้จัดงานจะมีการกำหนดระยะเวลาการส่งและรูปแบบการนำเสนอโดยในปีนี้ กำหนดให้ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK โปรแกรม Microsoft Word 2010 ขึ้นไป ความยาว 5-10 หน้า กระดาษ A4 รูปแบบเขียนผลงานดังภาพด้านล่างนี้

เมื่อผลงานได้รับการรับรองโดยคณะกรรมการประเมินฯ เรียบรัอยแล้ว ต้องเตรียมตัวพรีเซ้น โดยทางคณะผู้จัดงานได้แจ้งรายละเอียดในการทำสไลด์ประกอบการบรรยายโดยมีรายละเอียดดังนี้

– จัดทำ Presentation โดยใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 หรือสูงกว่า

– ระยะเวลาในการบรรยายเรื่องละไม่เกิน 10 นาที (นำเสนอ 8 นาที ตอบคำถาม 2 นาที)

– การส่งมอบไฟล์ Presentation ต่อผู้จัดงาน ณ โต๊ะรับลงทะเบียน ภายในวันที่ 9 มกราคม 2562 เวลาไม่เกิน 18.00 น. (ไม่รับไฟล์ในวันบรรยายกลุ่มย่อย)

ข้อแนะนำ : ผู้ที่นำเสนอผลงานควรเข้าไปตรวจเช็คข้อมูลบนเว็บไซต์บ่อย ๆ เพื่ออัปเดตข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ จากทางผู้จัดงาน

 1. การเตรียมเอกสารเพื่อขอส่งตัวไปร่วมงานฯ ต้องทำหนังสือเรียนผู้อำนวยการ 2 เรื่องคือ

ขออนุมัติส่งบุคลากรเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 9

ขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างจังหวัดและยืมเงินทดรองจ่าย เนื่องจากว่าในการนำเสนอผลงานครั้งนี้มีค่าใช้จ่าย ควรศึกษาว่าในการร่วมงานครั้งนี้มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง เช่น การลงทะเบียน ที่พัก การเดินทาง เป็นต้น และปรึกษาฝ่ายการเงินเพื่อลดข้อผิดพลาดในการทำเอกสาร

วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2562 ผู้เขียนเข้างานประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 9 เมื่อเดินทางมาถึงได้ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน และลงทะเบียนนำเสนอผลงาน

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

รับเอกสารประกอบการประชุมวิชาการฯ

รายละเอียดกำหนดการในงานประชุมฯ มีดังนี้

บรรยากาศหน้าห้องประชุมวิชาการฯ จัดแสดงผลงานการนำเสนอประเภทโปสเตอร์ และบูธจากบริษัทต่าง ๆ

บรรยากาศภายในห้องประชุมวิชาการฯ

พิธีเปิดการประชุมวิชาการฯ

ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานในพธีเปิด

อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพามอบโล่ขอบคุณผู้สนับสนุนในการจัดการประชุม

และได้รับเกียรติจาก คุณณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศเทศบาลเมืองแสนสุข กล่าวต้อนรับและแนะนำจังหวัดชลบุรี

นอกจากนี้ ยังมีการมอบรางวัล PULINET AWART ประจำปี 2561 แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา ท้วมสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กรรมการสภามหาวิทยาลัย อาจารย์ประจำสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และหัวหน้ากลุ่มวิจัยมนุษยศาสตร์ดิจิทัล พร้อมทั้งบรรยายพิเศษเรื่อง “ความท้าทายของห้องสมุดมหาวิทยาลัยยุคใหม่” 

ความท้าทายของมหาวิทยาลัยยุคใหม่คือ

 1. Disruptive Technology คือความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี (สิ่งที่เคยเป็นเคยมีเกิดการเปลี่ยนแปลง) ตัวอย่างเช่น คนเคยให้บริการแต่ปัจจุบันเริ่มใช้หุ่นยนต์
 2. Demographic Challenges คือความท้าทายด้านประชากร ตัวอย่างเช่นประเทศที่มีผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์
 3. High Quality Research คืองานวิจัยที่มีคุณภาพ ตอบโจทย์
 4. Climate Changes คือการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
 5. Social Responsibilities คือความรับผิดชอบต่อสังคม ต้องทิ้งอะไรไว้ให้คนรุ่นหลังบ้าง
 6. Alternative Life styles คือรูปแบบการใช้ชีวิต จะเห็นได้จากคนในยุคนี้วิถีชีวิตเปลี่ยนไปซึ่งมีผลต่อการบริหารมหาวิทยาลัย

แนวโน้วการเปลี่ยนแปลงในมหาวิทยาลัย

 1. ควรมีการจัดการศึกษาแนวใหม่ (ควรจัดหลักสูตรที่เป็น Module/Package) ผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่
 2. ควรเปิดตลาดวิชาการ (ไม่ใช่แค่นักศึกษาได้เรียน)
 3. การให้บริการที่ตอบโจทย์ผู้ใช้บริการมากขึ้น
 4. การนำเทคโนโลยีเข้ามาจัดการองค์กร
 5. การเป็นองค์กรต้นแบบรับผิดชอบต่อสังคม

ภาวะคุกคามของห้องสมุด

 1. Information Resources ทรัพยากรที่มี
 2. เครื่องมือในการเข้าถึงข้อมูล
 3. ต้องคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อห้องสมุด

การบริหารห้องสมุดยุคใหม่ ต้องมี 3C ดังนี้

 1. Core Values คือค่านิยมของห้องสมุด (สิ่งที่บ่งบอกถึงห้องสมุด) คุณค่าการเป็นห้องสมุดและสิ่งที่ห้องสมุดควรมีคือ ต้องเข้าถึงได้ มีการศึกษา มีเสรีภาพทางปัญญา เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต การเก็บรักษา การให้บริการ และการรับผิดชอบต่อสังคม
 2. Customers คือต้องมีการแบ่งกลุ่มลูกค้าใครคือลูกค้าที่แท้จริง แต่ละกลุ่มป็นอย่างไร แยกกลุ่มที่ไม่ใช่ลูกค้าออก
 3. Changes คือการเปลี่ยนแปลง (เปลี่ยนแปลงอย่างไรให้เราอยู่ได้) ทำอย่างไรถึงจะตอบโจทย์ลูกค้า

การบริหารห้องสมุดยุคใหม่

 1. เปลี่ยนโครงสร้างการบริการ มองลูกค้าเป็นศูนย์กลางการให้บริการ
 2. ลักษณะทางกายภาพของห้องสมุด ต้องน่าอยู่ น่านอน สิ่งใดจำเป็นและสำคัญในห้องสมุด
 3. การให้บริการที่เปลี่ยนไป มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ในการให้บริการ
 4. การเปลี่ยนแปลงของผู้ให้บริการที่เปลี่ยนไป

สามารถเขาชมสไลด์ได้ที่ => http://pulinet2019.buu.ac.th/Lecturer/book1.pdf

การบรรยายเรื่อง “สารสนเทศห้องสมุดแบบเปิดและการเชื่อมโยงของโลก ด้วยเทคโนโลยีการเชื่อมโยงสารสนเทศห้องสมุด” โดย Dr.Hao-Ren Ke, Professor & Library Director of National Tawan Normal University และรองศาสตราจารย์ ดร.วนิดา แก่นอากาศ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Semantic Web (SW) คือ เว็บของข้อมูลที่สามารถดำเนินการโดยตรงหรือโดยอ้อม มีความเชื่อมโยงกันของข้อมูลและสามารถเผยแพร่หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลบนเว็บไซต์ได้

RDF (Resource Description Framework) คือการอธิบายถึงทรัพยากรของเว็บ สามารถเข้าใจและประมวลผลได้โดยคอมพิวเตอร์ และสามารถรวบรวมข่าวสารหรือสารสนเทศจากเว็บต่าง ๆ ได้

RDF Data Model ประกอบด้วย

 1. Resources (แหล่งข้อมูลทุกอย่างที่มี URL มาเกี่ยวข้อง)
 2. Named Properties (แหล่งข้อมูลที่มีชื่อเฉพาะและมีคุณสมบัติเป็น Property เช่น ผู้แต่ง)
 3. Property Values (ค่าของข้อมูล)

Five Stars of Linked Data

 1. On the Web (PDF, DOC, TXT, JPG)
 2. Machine-readable data (XLS)
 3. Non-Proprietary (CSV, ODS, JSON)
 4. RDF standards (URIs)
 5. Linked RDF (Linked Data)

สามารถเขาชมสไลด์ได้ที่ => http://pulinet2019.buu.ac.th/Lecturer/book3.pdf

การบรรยายเรื่อง การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรเพื่อความยั่งยืน  โดย อาจารย์ธนิตสรณ์ จิระพรชัย รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สังคมที่มองเห็นอนาคต จะเป็นองค์การที่ยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นการเล่าเรื่องด้วยภาพ (Data) ชวนให้คิดวิเคราะห์ (Information) ปรับใช้บนพื้นฐานการดำเนินชีวิต (Wisdom) และ สร้างความคิดรวบยอด (Windom of the Land)

การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรเพื่อความยั่งยืนของมหาวิทยาลัยและความยิ่งใหญ่ขององค์กร

 1. ต้องเข้าใจการเติบโตบนความยั่งยืนและยิ่งใหญ่ขององค์กร-มหาวิทยาลัยนอกจากนี้ต้องเติบโตภายใต้บริบทที่มีความเปลี่ยนแปลงรุนแรงได้อย่างไร และการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร
 2. การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร มีวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการเติบโตอย่างไร ทำไมต้องเปลี่ยน และควรเริ่มจากจุดใด และทำอย่างไร

บันไดสู่การพัฒนาองค์กรที่ยั่งยืน เริ่มต้นจากการพัฒนาคน

Harmony => ความสามัคคี

Habit => นิสัย

Hands => การปฏิบัติ

Head => ความคิด

Heart => จิตใจ

Humans => คน คือจุดเริ่มต้นของการพัฒนา สู่องค์กรที่ยั่งยืน

การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี มีผลในการพัฒนาองค์กร เป็นสิ่งที่ต้องรับมือและพัฒนา ตัวอย่างสิ่งที่จะเกิดในอนาคตในปี 2030 สิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบันอาจจะหายไปก็ได้ ดังนั้นการปรับตัว และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง คือปัจจัยสำคัญแห่งความสำเร็จ

สามารถเขาชมสไลด์ได้ที่ =>http://pulinet2019.buu.ac.th/Lecturer/book4.pdf

การนำเสนอผลงานประเภทโปสเตอร์ ณ ห้องโถงแปซิฟิก

กลุ่ม 1 การจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (IT)

1 การพัฒนาเครื่องมือตรวจสอบความเสถียรของระบบพื้นฐานในห้องสมุด บทความ โปสเตอร์
2 ระบบจัดการ QR Code เพื่อการเข้าถึงบทความวารสารฉบับออนไลน์ บทความ
3 ระบบลงทะเบียนออนไลน์กิจกรรมยืมหนังสือน๊าน นาน บทความ โปสเตอร์
4 ระบบบริหารจัดการเวลาคุมสอบ บทความ โปสเตอร์
5 คลังข้อมูลภาคนิพนธ์นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา บทความ โปสเตอร์
6 การประยุกต์ใช้ Swivl Robot Application เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ บทความ
7 การจัดเก็บสถิติการใช้ทรัพยากรสารสนเทศภายในห้องสมุด (In-House Usage) ด้วยโปรแกรมป้อนรหัสบาร์โค้ดแบบกลุ่ม (Barcode Batch Check In) บทความ
8 การจัดการสารสนเทศท้องถิ่นจังหวัดพะเยา บทความ
9 การตรวจสอบคุณภาพของรายการทรัพยากรสารสนเทศในฐานข้อมูล ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม บทความ

ผลงานวิชาการการนำเสนอผลงานโดยโปสเตอร์ด้านการจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรม (IT)

กลุ่ม 2 การบริการสารสนเทศ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)

1 Full Paper Access บริการช่วยการเข้าถึงเอกสารฉบับเต็มวิทยานิพนธ์และงานวิจัยผ่าน QR Code หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ บทความ
2 ไปด้วยกันกับฉัน : บริการนำชมห้องสมุด บทความ โปสเตอร์
3 Special Night : อิ่มอกอิ่มใจทั้งผู้ให้และผู้รับ Special Night: Blessed who gives, Pleasure who receives บทความ
4 การศึกษาการใช้ทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต บทความ
5 Give and take อ่านไปไม่สิ้นสุด (Give and take: the happiness of sharing) บทความ โปสเตอร์
6 บริการ Journal Current Contents ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง บทความ
7 ความคาดหวังและการรับรู้ของนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีต่อการสนับสนุนการวิจัยของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา บทความ โปสเตอร์
8 การใช้และความต้องการใช้ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Digital Collection: TDC) ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ บทความ
9 ความพึงพอใจ ความผูกพัน และปัญหาการใช้บริการของผู้รับบริการของ สำนักหอสมุด กำแพงแสน บทความ
10 การออกแบบบริการผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ บทความ โปสเตอร์
11 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช บทความ โปสเตอร์
12 การศึกษารูปแบบการให้บริการวารสาร หนังสือพิมพ์ ของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนมอย่างมีประสิทธิภาพ บทความ โปสเตอร์
13 เหลียวหลังแลหน้าเขไปในชุมชนอย่างยั่งยืน : โครงการบรรณารักษ์น้อยเทรนเนอร์รอบรั้วมหาวิทยาลัยทักษิณ บทความ โปสเตอร์
14 บริการวิชาการสร้างความยั่งยืนสู่ชุมชน บทความ
15 การประเมินผลการเรียนรู้สารสนเทศในห้องสมุด และการเข้าถึงระบบ ฐานข้อมูลออนไลน์ บทความ
16 การจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศกับการบริการวิชาการแก่สังคมของสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ บทความ
17 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชนผ่านโครงการ “ห้องสมุดเพื่อน้อง” : โรงเรียนบ้านฉลอง จ.ภูเก็ต บทความ
18 การวิเคราะห์และจ าแนกประเภทคำถามจากการให้บริการตอบคำถาม และช่วยการค้นคว้าเพื่อนำไปสู่การสร้างโปรแกรมช่วยงาน บริการตอบคำถาม และช่วยการค้นคว้า บทความ
19 แนวทางการจัดการข้อร้องเรียน หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บทความ
20 การจัดพื้นที่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี บทความ
21 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ตรงใจให้คุณเลือก (e-Book for you) บทความ โปสเตอร์
22 การรับรู้และความต้องการใช้บริการ Mobile Telepresence Robotics ของประชาคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บทความ โปสเตอร์
23 การประเมินตัวบ่งชี้ มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม บทความ
24 บริการจดหมายเหตุดิจิทัล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช บทความ โปสเตอร์
25 สภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการบริการสนับสนุนการวิจัยของห้องสมุดในข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค บทความ โปสเตอร์
26 ความผูกพันของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ บทความ
27 การจัดการข้อมูลสารสนเทศผ่านการจัดนิทรรศการ บทความ
28 การศึกษาปัญหาและความต้องการของผู้ใช้บริการห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ บทความ โปสเตอร์
29 Smart Learning @ E-Book Station by BUU Library บทความ
30 รหัส (ไม่) ลับ QR Code สำหรับการเข้าใช้บริการวารสารฉบับออนไลน์ บทความ โปสเตอร์
31 การประยุกต์ใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซลเพื่อเก็บรวบรวมสถิติห้องสมุด บทความ
32 ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการบริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม บทความ
33 การพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้วยระบบคุณภาพมาตรฐานสากลของ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร บทความ

ผลงานวิชาการการนำเสนอผลงานโดยโปสเตอร์ด้านการบริการสารสนเทศ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)

กลุ่ม 3 การบริหารองค์กร การจัดการความรู้(KM)

1 จากองค์ความรู้ สู่การพัฒนาบุคลากรคุณภาพ บทความ โปสเตอร์
2 การศึกษาการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากร สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม บทความ
3 การประยุกต์ใช้ Google drive สำหรับภารกิจสารบรรณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น บทความ
4 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 บทความ โปสเตอร์
5 การเรียนรู้การทำงานจากผู้ประสานงานห้องสมุดสู่นักศึกษาช่วยงานของห้องสมุดวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น บทความ
6 ตัวบ่งชี้ PULINET สู่แนวปฏิบัติที่ดี ของเครือข่ายความร่วมมือห้องสมุดด้านประกันคุณภาพการศึกษา บทความ โปสเตอร์
7 การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านจอภาพ โดยสำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บทความ
8 การจัดการขยะของห้องสมุดสีเขียว สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี บทความ
9 การเข้าถึง Abstract/Fulltext ของบทความวิชาการไทยผ่าน OPAC ของสำนักฯ บทความ
10 การบริหารการจัดการห้องศึกษาค้นคว้ากลุ่ม ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา บทความ
11 การจัดการความรู้ในสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บทความ โปสเตอร์
12 UP LIB Coin: กระบวนการจัดการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา บทความ โปสเตอร์
13 การจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้และการแบ่งปัน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บทความ โปสเตอร์
14 การส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ในการพัฒนา ห้องสมุดโรงเรียนกองทุนการศึกษา ตามแนวพระราชดำริ บทความ
15 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ บทความ โปสเตอร์
16 การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอข้อมูลเชิงภาพ เพื่อประยุกต์ใช้กับ การแสดงข้อมูลสถิติของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บทความ
17 การจัดการความรู้ การสืบค้นสารสนเทศออนไลน์ บทความ
18 แนวทางการลงรายการบรรณานุกรมตามมาตรฐาน RDA ของ สำนักบรรณสารสนเทศ มสธ บทความ โปสเตอร์
19 การพัฒนายุทศาสตร์การบริการสารสนเทศทางการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย บทความ
20 นวัตกรรมวัสดุเหลือใช้ : สตูดิโอเคลื่อนที่ถ่ายภาพ360องศา สําหรับพิพิธภัณฑ์ และหอจดหมายเหตุ บทความ

ผลงานวิชาการการนำเสนอผลงานโดยโปสเตอร์ด้านการบริหารองค์กร การจัดการความรู้ (KM)

วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2562 ผู้เขียนได้นำเสนอผลงานประเภทบรรยาย ด้านการบริหารองค์กร การจัดการความรู้ (KM) เรื่อง การเสริมสร้างความสุขคนทำงาน ของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จัดทำโดย นางสาวอาทิตยา ทรัพย์สิน และนายศรัณย์ ธรรมทักษิณ ผู้นำเสนอผลงานคือ นายศรัณย์ ธรรมทักษิณ

เมื่อนำเสนอเรียบร้อยแล้วได้มีการมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้นำเสนอผลงาน

นำเสนอผลงานประเภทบรรยายในห้องประชุมกลุ่มย่อย

ห้องแปซิฟิก 1 กลุ่ม CRM การบริการสารสนเทศ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)

1 การดูแลผู้รับบริการ-บุคลากร ด้วยหลักอาชีวอนามัย ปลอดภัย และสภาพแวดล้อม ในอาคารมหาธีรราชานุสรณ์ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บทความ PowerPoint
2 การศึกษาการใช้แอพพลิเคชันไลน์แอดเพื่อยกระดับคุณภาพบริการ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บทความ
3 การศึกษาวิเคราะห์คอลเล็กชันหนังสือสาขาวิศวกรรมศาสตร์ของหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บทความ
4 มุมป๋วย เพื่ออุษาคเนย์และอาเซียน บทความ
5 ระบบค้นหาตำแหน่งตัวเล่มวารสารในสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร บทความ
6 การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการเข้าถึงผู้ใช้บริการห้องสมุด บทความ
7 การพัฒนาดิจิทัลคอลเลคชั่น กรณีศึกษาคลังข้อสอบเก่า คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บทความ
8 การพัฒนาการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศด้วยส่วนประสมทางการตลาด 7Ps และ AIDA Model บทความ
9 การเพิ่มสถิติการยืมหนังสือด้วยทฤษฎีการตลาดหางยาว บทความ
10 แนวทางการจัดพื้นที่เรียนรู้สำหรับนักศึกษาพิการ ในหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น บทความ
11 การพัฒนาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ : กรณีหนังสืออนุสรณ์งานศพ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บทความ
12 การพัฒนารูปแบบการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ บทความ
13 แก้วเล็ก ๆ เปลี่ยนโลก ใช้แก้วเก็บความเย็น เข้ามาเก็บความรู้ในห้องสมุดกันเถอะ บทความ
14 การพัฒนาและการจัดการคลังปัญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร บทความ
15 “กูรูเกษตรศาสตร์” บริการตอบคำถามด้านการเกษตรในยุค Thailand 4.0 บทความ
16 1 นาทีกับ บรรณสารฯ : กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ห้องสมุด บทความ
17 Pharmacy Journal Index: ฐานข้อมูลสืบค้นวารสารวิชาการสาขาเภสัชศาสตร์เพื่อบริการสนับสนุนการเรียนรู้และการวิจัย ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บทความ
18 “Online Article Service & Tracking System” ระบบบริการคำขอบทความอิเล็กทรอนิกส์ บทความ
19 การออกแบบบริการสำหรับงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ : แนวคิดและความท้าทายเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ออนไลน์ บทความ

ผลงานวิชาการการนำเสนอผลงานโดยการบรรยายด้านการบริการสารสนเทศ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)

ห้องแปซิฟิก 2 กลุ่ม KM การบริหารองค์กร การจัดการความรู้

1 การประยุกต์ใช้รังสียูวีซีและการพ่นหมอกไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 10% เพื่อควบคุมปริมาณจุลินทรีย์ในอากาศภายในอาคารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร บทความ
2 การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บทความ
3 การบริหารโครงการด้วยระบบปฏิทินกิจกรรมแบบเบ็ดเสร็จ บทความ
4 กลยุทธ์การออกแบบการจัดบริการสนับสนุนการเรียนรู้เชิงรุกสำหรับห้องเรียนอัจฉริยะ บทความ
5 การบริหารจัดการหนังสือประเภทรายปีด้วยกระบวนการ Pre-Cat บทความ
6 เส้นทางห้องสมุดสีเขียวสู่สำนักงานสีเขียว : กรณีศึกษาห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา บทความ
7 การจัดการความรู้ผญาภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่คลังดิจิทัลเพื่อความยั่งยืน บทความ
8 การทำวิจัยระยะสั้นภายใต้โครงการความร่วมมือทางด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย บทความ
9 Happy Together @KKU Library บทความ
10 KULIB Talk by Knowledge Partner: แชร์องค์ความรู้ สู่แรงบันดาลใจ บทความ
11 การกำจัดจุลินทรีย์บนหนังสือ วารสาร และสื่อสารสนเทศด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 10% บทความ
12 เครือข่ายด้านห้องสมุดและสารสนเทศจังหวัดขอนแก่น เพื่อความยั่งยืนของการศึกษาในชุมชน บทความ
13 ห้องสมุดพิเศษสำหรับคนพิเศษ บทความ
14 แนวทางการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาคลังความรู้ดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บทความ
15 การเสริมสร้างความสุขคนทำงาน ของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล บทความ

ผลงานวิชาการการนำเสนอผลงานโดยการบรรยายด้านการบริหารองค์กร การจัดการความรู้ (KM)

ห้องแปซิฟิก 3 กลุ่ม IT การจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

1 AV Self-Check บริการยืมโสตทัศนวัสดุด้วยตนเองผ่าน QR Code หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ บทความ PowerPoint
2 ห้องสมุดเพื่อเกษตรกรไทย : ระบบบริการความรู้เพื่อเกษตรกรยุคใหม่ บทความ
3 ระบบติดตามถังขยะอัจฉริยะ บทความ
4 Library occupancy and space analytic บทความ
5 ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ บทความ
6 ระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางบรรณานุกรมของผลงานวิชาการจากฐานข้อมูลสากล (International Databases) สู่ฐานข้อมูลซึ่งใช้โปรแกรม DSpace ได้แบบอัตโนมัติ บทความ
7 การพัฒนาองค์ความรู้สถาบันในระบบคลังข้อมูลแบบกลุ่มเมฆการพัฒนาองค์ความรู้สถาบันในระบบคลังข้อมูลแบบกลุ่มเมฆ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บทความ
8 ระบบฐานข้อมูลงานพัสดุ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี บทความ
9 การจัดการจดหมายเหตุดิจิทัล องค์ความรู้สู่สังคม บทความ
10 การวิเคราะห์คำค้น ในรูปแบบ Word Cloud เพื่อสนับสนุนงานบริการสารสนเทศของห้องสมุด บทความ
11 ไม่มีเวลา GO to Library มาใช้ MSU LibraryGO. App บทความ
12 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลช่วยค้นแหล่งตีพิมพ์บทความวารสารระดับนานาชาติ บทความ
13 การประยุกต์ใช้มาตรฐาน RDA ในการลงรายการบรรณานุกรม เอกสารการสอนชุดวิชา มสธ. บทความ PowerPoint
14 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลการประเมินผลงานวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 9 บทความ
15 การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเครื่องแม่ข่ายสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ด้วยเทคโนโลยีเครื่องเสมือนโดยใช้ซอฟต์แวร์ Proxmox ร่วมกับ Ceph Storage บนพื้นฐานของระบบเครือข่ายแบบ Link Aggregation บทความ

ผลงานวิชาการการนำเสนอผลงานโดยการบรรยายด้านการจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรม (IT)

หลังจากนั้นเข้าร่วมฟังการบรรยายเรื่อง การแบ่งปันข้อมูลในโลกออนไลน์ : ความร่วมมือและลิขสิทธิ์ โดย อาจารย์บุญเลิศ อรุณพิบูลย์  ผู้อำนวยการฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ยุคที่เปลี่ยนไปของประเทศไทย คือ IT => ICT => Digital

แผนยุทธศาสตร์

แผนยุทศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล

แผนยุทธศาสตร์นี้ให้ความสำคัญกับ Data ภาครัฐมีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data) คือ

 1. สามารถตรวจสอบข้อมูลของภาครัฐได้
 2. สามารถตรวจสอบการคอร์รัปชั่นได้
 3. สร้างประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจให้ดีขึ้น
 4. สามารถทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น

รูปแบบไฟล์ (File Format) สำหรับการเปิดเผยข้อมูล

1. open standard

2. โปรแกรมคอมพิวเตอร์นำไปใช้งานได้ง่าย

แนวคิด Big Data และ Data Analytic จะมีบทบาทมากขึ้น มหาวิทยาลัยต้องเตรียมข้อมูลดิบมาแบ่งปันกัน

แผนยุทศาสตร์ที่ 3 สร้างสังคมคุณภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลได้ ดังจะเห็นว่าปัจจุบันมีการนำข้อมูลมาเผยแพร่และสามารถนำไปใช้ได้อย่าถูกลิขสิทธิ์ ตัวอย่างเว็บไซต์ที่มีการแบ่งปันข้อมูล

สัญญาอนุญาต

Copyright => การใช้งานสื่อต้องเป็นไปตามข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์

CretiveCommons => สัญญาอนุญาตแบบเปิดชนิดหนึ่ง ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเอื้อให้มีการใช้ทรัพยากรสื่อเหล่านั้นได้โดยไม่ต้องขออนุญาตและไม่ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ โดยผู้ที่นำผลงานไปใช้ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ผู้สร้างสรรค์หรือเจ้าของลิขสิทธิ์ได้กำหนดไว้

Open Access => การเข้าถึงข้อมูลที่มีการเผยแพร่ได้อย่างอิสระ ไม่ผิดลิขสิทธิ์และข้อจำกัดใด ๆ

Public Domain => สมบัติสาธารณะเป็นทรัพยากร สิ่งของ หรือผลงานใด ๆ ที่สร้างสรรค์ขึ้น โดยไม่คุ้มครองด้วยกฎหมายลิขสิทธิ์ ไม่มีใครสามารถถือตัวเป็นเจ้าของในผลงานนั้น ๆ ได้ และถือเป็นของสาธารณะ ทุกคนสามารถนำเอาไปใช้อย่างไรก็ได้อย่างอิสระเสรี รวมถึงผลงานที่เคยมีลิขสิทธิ์ แต่เจ้าของผลงานเสียชีวิตไปแล้วเป็นเวลา 50 ปี ผลงานนั้นจะถือเป็นของสาธารณชน

สามารถเขาชมสไลด์ได้ที่ => http://pulinet2019.buu.ac.th/Lecturer/book2.pdf

พิธีมอบรางวัลสำหรับผู้นำเสนอผลงาน ประเภทบรรยายและโปสเตอร์ กลุ่มละ 3 รางวัล

พิธีมอบธงแก่เจ้าภาพปีถัดไป

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ เจ้าภาพการจัดการประชุมฯ ครั้งที่ 10

 

 

 

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก : http://pulinet2019.buu.ac.th

เขียนโดย : นางสาวอาทิตยา ทรัพย์สิน

 


Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019