เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียนบทความวิชาการและการนำเสนอผลงานวิชาการ


          ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ส่งเสริมให้บุคลากรเขียนบทความวิชาการเพื่อนำเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ เป็นการสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุน ถือเป็นตัวชี้วัดคุณภาพของบุคลากรและองค์กร โดยผู้บริหารคอยเน้นย้ำและให้การส่งเสริมถึงความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรหอสมุดและคลังความรู้ฯ ที่ชัดเจน  จึงทำให้ผู้เขียนเกิดแรงจูงใจในการทำงาน และรู้ถึงแนวทางความก้าวหน้าของตนเองในองค์กรได้ สิ่งเหล่านี้เองช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของผู้เขียน และทำให้ผู้เขียนขยันและตั้งใจปฏิบัติงานมากขึ้น เพื่อให้ตนเองสามารถเจริญก้าวหน้าตามตำแหน่งงาน สายงานได้อย่างเหมาะสม  ผู้เขียนจึงขอเข้าร่วม โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียนบทความวิชาการและการนำเสนอผลงานวิชาการ วันอังคารที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)  เวลา 09.00 – 16.00 น.

     โดยประโยชน์ทางตรงที่จะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานฯ  ในครั้งนี้ คือ

 1. ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ พัฒนาความรู้ความสามารถและสร้างองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ
 2. ได้ทราบถึงวิธีการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการเพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์ในการขอตำแหน่งทางวิชาการ
 3. ได้ทราบถึงการแลกเปลี่ยนแนวคิด วิธีปฏิบัติ  และประสบการณ์ในการวิจัย  โดยมีเวทีให้บุคลากรที่สนใจได้มีโอกาสนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพงานวิจัยและงานวิชาการ

        เวลา 10.15 น. อ.ดร.วุฒิชัย อารักษ์โพชฌงค์ ให้การพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เริ่มต้นด้วยแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยการสร้างคุณค่าและความหมายให้งานที่ทำอยู่ประจำ หรือเรียกได้ว่าเป็นงานสายวิชาชีพนำไปสู่การถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างลึกซึ้ง และยังสร้างความรู้ให้กับตัวเรามากยิ่งขึ้น เมื่อเราลองสำรวจตัวเองว่าตอนนี้เรามีทักษะในการทำงานอยู่ในระดับไหน แล้วเราเกิดความต้องการที่จะพัฒนาตัวเองและพัฒนางานให้ดำเนินหน้าไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การทำงานดีกว่าที่เป็น จะทำให้เราเกิดแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน อยากลงมือพัฒนางาน และพาตัวเองไปสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นได้ จึงเกิดเป็นจุดเริ่มต้นของการอยากขอตำแหน่งที่สูงขึ้น ผู้เขียนจะขอเน้นในเรื่องความก้าวหน้าในตำแหน่งสายสนับสนุน  โดยเริ่มจาก

ใครบ้างที่จะขอตำแหน่งได้ ? ผู้เขียนขออนุญาตยกตัวอย่างการขอตำแหน่ง ชำนาญงาน ในการขอตำแหน่ง มีหลักเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้

ข้าราชการ

 • ประเมินค่างาน
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • เงินเดือนถึงขั้นต่ำของระดับที่จะแต่งตั้ง
 • ผลสัมฤทธิ์ของงาน ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
 • ผลงานฯ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของผลงาน
 • การใช้ความรู้ความสามารถในงานสนับสนุนหรืองานวิชาชีพบริการต่อสังคม (ตำแหน่งเชี่ยวชาญ)
 • ความเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ หรือวิชาชีพ 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

– ปวช. และดำรงตำแหน่งระดับปฏิบัติการไม่น้อยกว่า 6 ปี

– ปวท. และดำรงตำแหน่งระดับปฏิบัติการไม่น้อยกว่า 5 ปี

– ปวส. และดำรงตำแหน่งระดับปฏิบัติการไม่น้อยกว่า 4 ปี

 • เงินเดือนถึงขั้นต่ำระดับที่จะแต่งตั้ง (10,190 บาท)
 • ผ่านการประเมินค่างาน ผลสัมฤทธิ์ของงานความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
 • จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ

ผลงานที่แสดงความเป็นผู้ชำนาญงาน

     เสนอผลงานจำนวน 1 เรื่อง มีคุณภาพ “ดี ”ประกอบด้วย คู่มือปฏิบัติงานหลัก หรือผลงานประเภทอื่นที่มีคุณค่าไม่ต่ำกว่าคู่มือปฏิบัติงาน

พนักงานมหาวิทยาลัย

 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ปริมาณงาน คุณภาพของงานในหน้าที่
 • สมรรถนะ
 • ผลงานฯ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของผลงาน
 • การใช้ความรู้ความสามารถในงานสนับสนุนหรืองานวิชาชีพบริการต่อสังคม (ตำแหน่งเชี่ยวชาญ)
 • ความเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ หรือวิชาชีพ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 • ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล มาแล้ว 10 ปี และอยู่ในตำแหน่งนั้นมาแล้ว 5 ปี
 • ผลการประเมินปริมาณงาน คุณภาพงานในหน้าที่
 • ผลการประเมินสมรรถนะ
 • จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของผลงาน

ผลงานที่แสดงความเป็นผู้ชำนาญงาน

      เสนอผลงานฯ จำนวน 2 เรื่อง ซึ่งผู้เสนอขอแต่งตั้งเป็นผู้ดำเนินการหลัก หรือเป็นชื่อแรก หรือเป็น Corresponding Author  และมีคุณภาพในระดับ “ดี” ประกอบด้วย คู่มือปฏิบัติงาน หรืองานวิเคราะห์ หรืองานวิจัย หรือบทความ หรือตำรา หรือหนังสือ หรืองานแปล หรือเอกสารประกอบการบรรยาย (3 หัวข้อ =1 เรื่อง) หรือผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น

ประเภทผลงาน ที่สามารถนำมายื่นขอตำแหน่งได้ มีอะไรบ้าง ?

 • ผลงานวิจัย  
 • คู่มือปฏิบัติงาน
 • งานวิเคราะห์
 • งานสังเคราะห์
 • บทความวิชาการ
 • ตำรา/หนังสือ
 • งานแปล
 • เอกสารประกอบการบรรยาย 3 หัวข้อ เท่า 1 ผลงาน
 • ผลงานในลักษะอื่น (สิ่งประดิษฐ์)

ตัวอย่างผลงานสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ :  http://intranet.mahidol/op/orpr/newhr/?page_id=126

    อ.ดร.วุฒิชัย  อารักษ์โพชฌงค์  ได้หยิบยกเอาประเด็นสำคัญของการทำวิจัยมายกตัวอย่าง ขั้นตอนการวิจัยจะทำอย่างไร?  ผู้เขียนขอสรุปออกมาเป็นหัวข้อหลักๆ ดังนี้ 

 • ควรมีการกำหนดปัญหา/หัวข้อการวิจัย
 • กำหนดประเด็นคำถามการวิจัย
 • ทบทวนวรรณกรรม/ค้นคว้าทฤษฎี
 • กำหนดกรอบแนวคิดการวิจัย/ตัวแปร
 • กำหนดวัตถุประสงค์
 • ออกแบบการวิจัย
 • กำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
 • สร้างเครื่องมือการวิจัยและทดสอบเครื่องมือ
 • เก็บรวบรวมข้อมูล
 • วิเคราะห์ข้อมูลและแปรผล
 • เขียนรายงานการวิจัยและเผยแพร่

      ในการทำวิจัยสิ่งสำคัญที่สุด คือ “ความซื่อสัตย์”  โดยผู้ขอตำแหน่งจะต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองโดยที่ไม่นําผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง ไม่ลอกเลียนงานของผู้อื่นโดยเด็ดขาด  ต้องให้เกียรติและมีการอ้างถึงบุุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่นํามาใช้ในงานวิจัยอยู่เสมอ

ขั้นตอนการขอตำแหน่ง

 1. ผู้เสนอขอตำแหน่งที่มีคุณสมบัติครบถ้วนจัดทำเอกสารเสนอผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ยื่นเรื่องที่ HR ของส่วนงาน พร้อมแบบคำขอ และผลงานขอตำแหน่ง ประกอบด้วย แบบประวัติ และผลงาน
 2. ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นพิจารณาหากเห็นชอบให้เสนอผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงาน HR ของส่วนงานตรวจสอบคุณสมบัติให้เป็นไปตามเกณฑ์ฯ ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 3. ในส่วนของส่วนงานแต่งตั้งกรรมการระดับส่วนงาน 3.1) คณะฯ แต่งตั้งกรรมการประเมิน 3.2) ประชุมกรรมการเพื่อประเมิน  3.3)  ผู้ขอตำแหน่งรับทราบผลการประเมิน
 4. เมื่อผ่านเกณฑ์ ส่วนงานเสนอเรื่องมายังมหาวิทยาลัย
 5. HR ของมหาวิทยาลัยตรวจสอบอีกครั้งพร้อมเสนอคณะกรรมการฯ ของมหาวิทยาลัย
 6. คณะกรรมการของมหาวิทยาลัยทำหน้าที่พิจารณากลั่นกรองค่างานและผลสัมฤทธิ์ ฯลฯ พร้อมทั้งกลั่นกรองผลงานและแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงาน
 7. คณะกรรมการของมหาวิทยาลัยสรุปผลแล้วเสนอ ก.บ.ค. พิจารณา (ทั้ง 2 กรณี ผ่านการประเมิน และไม่ผ่านการประเมิน) ในกรณีไม่ผ่านการประเมิน ให้ผู้ขอตำแหน่งแก้ไขเอกสารตามประเด็นที่กรรมการพิจารณาและทำการเสนอผลงานที่แก้ไขเพื่อพิจารณาอีกครั้ง
 8. แจ้งมติ ก.บ.ค. ให้ผู้เสนอขอตำแหน่งแต่งตั้งและส่วนงานทราบ

        เพิ่มเติมในเรื่องขั้นตอนการยื่นขอตำแหน่ง ในการขอตำแหน่งไม่ใช่เรื่องที่ยุ่งยากมากนัก แต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเช่นกัน จะพบปัญหาส่วนใหญ่เกิดมาจากสาเหตุที่ผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุนยังไม่ยื่นขอตำแหน่งเป็นเพราะไม่ทราบหลักเกณฑ์หรือขั้นตอนที่แน่ชัด   หรือยังไม่มีผลงานที่ใช้ขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น เลยไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร ผู้เสนอขอตำแหน่งจึงควรศึกษาหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนการขอตำแหน่ง โดยเริ่มจากการเลือกหัวข้อเรื่องที่จะทำผลงาน ต้องตรงกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ ควรหมั่นศึกษา ค้นคว้าข้อมูล กฎ ระเบียบ บทความที่เกี่ยวข้อง และในการทำผลงานต้องคำนึงถึงความรู้ ความสามารถ หรือความถนัดในการถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจ และผลงานนั้นต้องสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนางานที่เกี่ยวข้องได้   ในการสร้างสรรค์ผลงานอย่างสม่ำเสมอ การเรียนรู้ การค้นหาวิธีการหรือมาตรการเพื่อพัฒนาแนวทางการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องจะช่วยสะสมผลงาน และพัฒนาให้เกิดประโยชน์ในวงกว้างอย่างต่อเนื่องเพื่อแสดงให้เห็นถึงความชำนาญ ความเชี่ยวชาญที่แท้จริง

 


      ในช่วงบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น.  คุณอภิสิทธิ์ คุณวรปัญญา นักทรัพยากรบุคคล กล่าวเชิญชวนผู้เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานฯ ร่วมกิจกรรมอบรมการเขียนผลงาน และเปิดเวทีซักซ้อมการนำเสนอผลงานของทางคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  โดยมี อ.ดร.กฤษณ์ รักชาติเจริญ และอ.ดร.วุฒิชัย อารักษ์โพชฌงค์  เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ให้ข้อแนะนำ คำติชมตลอดการเสนอผลงาน  30 ผลงาน เพื่อที่จะนำไปเสนอผลงานวิชาการการประชุมระดับชาติ โครงการเครือข่ายการศึกษา วิจัยและความสัมพันธ์ทางวิชาการ ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 3 ฯ โดยมีรายละเอียดหัวข้องานวิจัย ดังต่อไปนี้

      การเข้าร่วมศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียนบทความวิชาการและการนำเสนอผลงานวิชาการในครั้งนี้ เป็นประโยชน์สำหรับผู้เขียนมากเลยค่ะ ทำให้ผู้เขียนได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ และได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้นในการนำมาพัฒนาตนเองให้ปฏิบัติงานในหน้าที่ด้านการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ผู้เขียนเกิดแรงบันดาลใจในการก้าวไปสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น  และที่สำคัญต้องขอขอบคุณ นางอาภา หงษ์อินทร์ และนางสาวกนกวรรณ นิ่มทัศนศิริ  เป็นอย่างยิ่ง ที่ติดต่อเชิญชวนให้ผู้เขียน ได้รับโอกาสในการเข้าร่วมศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียนบทความวิชาการและการนำเสนอผลงานวิชาการในครั้งนี้

 

                                           ผู้เขียน : กิริยา  วรกัลยากุล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 ศึกษาข้อมูลความก้าวหน้าในตำแหน่งงานเพิ่มเติม : https://op.mahidol.ac.th/hr/careerpath/


Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019