การอบรมหลักสูตร “โปรแกรมฐานข้อมูลอัจฉริยะ Smart Sustainability program (MU-ECODATA)”


                  เมื่อวันพุธที่ 25 มีนาคม 2563 ผู้เขียนมีโอกาสได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “โปรแกรมฐานข้อมูลอัจฉริยะ Smart Sustainability program (MU-ECODATA) ซึ่งเป็นการอบรมผ่านระบบ Cisco Webex Meeting ซึ่งเป็นระบบการประชุมแบบ Online ที่ต้องมีการจัดประชุมในระบบ Webex Meeting ก็เนื่องมาจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) และเป็นการลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ ก็ถือเป็นประสบการณ์ใหม่ของการประชุมแบบ Online สำหรับเนื้อหาของการอบรมก็จะเป็นการอบรมการใช้ โปรแกรม MU-Eco Data ซึ่งเป็นโปรแกรมฐานข้อมูลมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ UI Green Metric และการจัดการพลังงาน ซึ่งจากเดิมการเก็บฐานข้อมูลเหล่านี้จะต้องมีแบบฟอร์มจากกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ให้ส่วนงานกรอกข้อมูลแล้วนำส่งกับในรูปแบบเล่มรายงานและ soft file ในปีงบประมาณ 2563 นี้ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดทำระบบจัดเก็บฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีชื่อว่า โปรแกรม MU – Eco Data ซึ่งจะอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับผิดชอบกรอกข้อมูลแต่ละส่วนงานในมหาวิทยาลัยมหิดล และได้ปิดให้ทดลองใช้งานแล้วเมื่อปีงบประมาณ 2562 แต่ยังพบปัญหาที่ต้องแก้ไข และพัฒนาอีก และในปีงบประมาณ 2563 นี้ได้เปิดให้ทุกส่วนงานใช้งานเต็มระบบ และคาดว่าจะลดปริมาณการใช้กระดาษในการส่งรายงานและยังสามารถใช้เป็นฐานข้อมูลที่ใช้นำเสนอต่อหัวหน้าส่วนงานได้สะดวกขึ้น โดยโปรแกรม MU Eco Data นี้จะรวบรวมปริมาณการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ของส่วนงาน การใช้งบประมาณด้านสิ่งแวดล้อมและกายภาพ ของส่วนงาน การตั้งเป้าหมายเพื่อลดการใช้ทรัพยากรของแต่ละส่วนงาน และรายงานผลการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ รวมถึงการเก็บหลักฐาน ใบเสร็จ สัญญาจ้าง เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับข้อมูลอีกด้วย โดยรูปแบบหน้าตาของโปรแกรม มีดังนี้


หน้าหลักของโปรแกรมฐานข้อมูล MU Eco Data

ตัวอย่าง หน้ารายการกรอกข้อมูลของโปรแกรม MU Eco Data

                  ซึ่งในโปรแกรมจะมีการแสดงผลความครบถ้วนของข้อมูล ทำให้ผู้กรอกข้อมูลทราบสถานะการกรอกข้อมูลว่ามีรายการใดยังไม่ครบถ้วน และสามารถประเมินคะแนน ตัวชี้วัดที่ 4.5 มหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ ได้ด้วยตัวเอง

                  สรุปก็คือ โปรแกรมระบบจัดเก็บฐานข้อมูลมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ MU Eco Data มีความสะดวกสำหรับผู้กรอกข้อมูลเพิ่มขึ้นจากแต่ก่อน และตัวโปรแกรมยังสามารถเปิดสิทธิ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นสามารถเข้ามากรอกข้อมูลในส่วนที่รับผิดชอบอยู่ได้ ซึ่งโปรแกรมนี้ยังสามารถเข้าใช้ได้จากทุกที่ หรือ Work From Home ได้อีกด้วย เพียงแค่เข้าระบบ VPN ของมหาวิทยาลัยเท่านั้น

ผู้เขียน : ประมุข หนูเทพย์


Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019