เรื่องเล่าเมื่อไป Workshop : AUNILO ณ ยอร์กยาการ์ตา อินโดนีเซีย


การไปฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยกัดจาห์ มาตา เมืองยอร์กยาการ์ตา ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซียของผู้เขียนในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก ดร. รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ที่เห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุกระดับเพื่อให้มีโอกาสได้เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้อื่นในสังคมวิชาชีพเดียวกันทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ผู้เขียน นางสาวิตรี บุญปาลิต หัวหน้างานเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัย และนางสาวอุษณีย์ เพ็งเที่ยง หัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรวารสาร ได้รับโอกาสให้ไปฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรห้องสมุดเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUNILO) เรื่อง “Library Portal Content Enrichment through Open Educational Resources” ที่จัดขึ้นในการประชุมห้องสมุดเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนครั้งที่ 15 (15th AUNILO Meeting) ระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยกัดจาห์ มาตา เมือง ยอร์กยาการ์ตา ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

การประชุมห้องสมุดเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนครั้งที่ 15 (15th AUNILO Meeting) ปีนี้จัดที่มหาวิทยาลัยกัดจาห์ มาตา เมืองยอร์กยาการ์ตา ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดย ดร. รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ท่านได้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของหอสมุดมหาวิทยาลัยของไทยทั้ง 5 แห่ง ในการนำเสนอรายงานของประเทศไทย (Thailand Country Report) ด้วย  ทุกครั้งที่มีการประชุม จะมีการจัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพให้แก่บุคลากรของห้องสมุดเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน โดยกำหนดให้สมาชิกห้องสมุดส่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมแห่งละ 2 ราย ท่านเดินทางล่วงหน้าไปก่อน เพราะกำหนดการของท่านเริ่มตั้งแต่ วันที่ 5 สิงหาคม 2562   เรา 2 คน ออกเดินทางตามไปในวันที่ 6 สิงหาคม 2562 

 

การเตรียมตัวก่อนออกเดินทาง เมื่อรู้ตัวว่าต้องไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ

เนื่องจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีนโยบายที่จะพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนให้มีโอกาสพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และแสวงหาประสบการณ์ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ ตลอดจนนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานของตนเอง และขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ทุนสนับสนุนการเคลื่อนย้ายบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน เพื่อสร้างความเป็นนานาชาติ พ.ศ. 2561 

สิ่งแรกๆ ที่ต้องรีบดำเนินการ

1.  ผู้อำนวยการฯ ได้แนะนำให้ผู้เขียนกรอกใบสมัครขอทุนจากมหาวิทยาลัย ท่านช่วยเขียนแนะนำตัวผู้เขียน (Recommend) อีกทั้งช่วยติดตามจดหมายเชิญเข้ารับการฝึกอบรมจากประเทศเจ้าภาพเพื่อนำไปประกอบหลักฐานการขอรับทุน  เตรียมหลักฐานประกอบ เช่น หนังสือเชิญจากเจ้าภาพจัดงาน รูปถ่าย คำสั่งบรรจุแต่งตั้ง  (ได้รับความกรุณาจาก นางวราภรณ์ เอนอ่อน นักทรัพยากรบุคคลช่วยค้นคำสั่งบรรจุแต่งตั้งให้  ขอบคุณมากนะคะ)

2. เอกสารที่ต้องส่งถึงมหาวิทยาลัย จองตั๋วเครื่องบิน ด้วยสายการบินแอร์เอเชีย จองโรงแรมที่พัก ได้ที่โรงแรม The Phoenix Hotel Yogyakarta – MGallery by Sofitel ขอทำนามบัตร หนังสือขออนุมัติเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ความช่วยเหลือจากนางสาวจีรนุช ธรณินทร์ (เลขานุการผู้อำนวยการ) หัวหน้างานบริหารและธุรการ และรักษาการหัวหน้าหน่วยสารบรรณ และนายเอกอรุณ ลลินโท นักวิชาการเงินและบัญชี เป็นผู้ดำเนินการติดต่อ ติดตามประสานงานทุกเรื่องที่เกี่ยวกับการเดินทางไปฝึกอบรม ผู้เขียนขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้

จนทำให้ผู้เขียนได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยมหิดล ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รายชื่อผู้รับทุนสนับสนุนการเคลื่อนย้ายบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน เพื่อสร้างความเป็นนานาชาติ พ.ศ. 2561 ฉบับที่ 30/2562 (ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน

 ข้อมูลที่จำเป็นอื่นๆ ที่ต้องเตรียมให้พร้อม

1. ศึกษาข้อมูลที่สำคัญ โดยเฉพาะความรู้เรื่อง Open Educational Resources (OERs) คำต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การใช้งานที่เป็นธรรม Fair Use, Public Domain, Creative Commons, Copyright เป็นต้น เพื่อจะได้เข้าใจได้ง่ายขึ้นเวลาที่วิทยากรบรรยาย

2. ข้อมูลการเดินทาง การขึ้นเครื่องบิน การต่อเครื่องบิน การโหลดกระเป๋า การแลกเปลี่ยนเงินตรา สถานที่แลกเงิน การใช้โทรศัพท์ในการติดต่อสื่อสาร สภาพภูมิประเทศ สภาพอากาศ อาหาร วัฒนธรรม สินค้าพื้นเมือง สินค้าที่ระลึก ภาษาพูด อุปกรณ์ปลั๊กไฟที่ใช้ (เพิ่งได้รับรางวัลจากการตอบคำถามการสืบค้นข้อมูลของฐานข้อมูล Springer Link มาหมาดๆ ได้ใช้ทันเวลาจริงๆ) ข้อควรระวังต่างๆ จากหนังสือมุมอาเซียนของห้องสมุด สอบถามผู้คน ค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตเพิ่มเติม

3. ทำหนังสือเดินทางราชการ เพราะเล่มเก่าหมดอายุ

4. หาข้อมูลที่แลกเงินอินโดนีเซีย สกุลรูเปีย (IDR) ทริบนี้ พกเงินเป็นล้าน ต้องจองล่วงหน้าเพราะเป็นสกุลเงินไม่แพร่หลาย

5. ทำลิสต์รายการที่ต้องเตรียมไป จัดกระเป๋า สัมภาระต่างๆ ของที่ระลึกส่วนตัวสำหรับแจกเพื่อนใหม่ งานนี้ผู้จัดฝึกอบรมกำหนดให้ผู้ร่วมฝึกอบรมนำโน้ตบุ๊คไปด้วย (หนักเอาการอยู่เหมือนกันประมาณ 2 กิโลก็รุ่นเก่าแล้ว)

6. เรียนรู้วิธีลงทะเบียนตั๋วเครื่องบินล่วงหน้า วันเดินทางจึงใช้บริการโหลดกระเป๋าที่หน้าเคาน์เตอร์เพียงอย่างเดียว

7. เก็บเอกสารทุกอย่าง (หนังสือเดินทาง ตั๋วเครื่องบิน บัตรประชาชน บัตรข้าราชการ ข้อมูลที่ติดต่อสถานฑูต (ใส่ในเมล มือถือ และพิมพ์ลงกระดาษ เผื่อไว้ยามฉุกเฉิน)

8. ตรวจสอบข้อมูลการเดินทาง การรับ-ส่งที่สนามบิน ที่เจ้าภาพส่งมาแจ้งเพื่อทราบให้ถูกต้อง

ถึงเวลาออกเดินทางกันแล้ว

วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562

เดินทางจากบ้านพักด้วยรถแท็กซี่สาธารณะ ถึงสนามบินนานาชาติดอนเมืองประมาณ 07.10 น. ด้วยเราลงทะเบียนล่วงหน้ากันมาก่อนแล้ว จึงเหลือแต่เข้าโหลดกระเป๋าเพียงอย่างเดียว ระหว่างนั้นเราได้พบกับเพื่อนต่างห้องสมุดเครือข่ายมหาวิทยาลัยเอาซียน เป็นบรรณารักษ์จากสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (น้องจามจุรี จิโนสวัสดิ์) และ อีก 2 คน (พี่ประไพ จันทร์อินทร์ หัวหน้าฝ่ายบริการสารสนเทศ และน้องภชิสา กุลกาญจนาภิบาล หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ จากสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ต้องเดินทางไปฝึกอบรมเหมือนกัน ทั้งหมดออกเดินทางเมื่อเวลา 10:00 น. ด้วยสายการบิน AirAsia เที่ยวบิน AK881 ไปยังสนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ (KLIA 2) ประเทศมาเลเซีย (เวลาเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) และอยู่พักที่สนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ รอเปลี่ยนเครื่องประมาณ 2.20 ชั่วโมง ไม่ต้องเอากระเป๋าลงเพราะแจ้ง Check Through เรียบร้อย จากนั้น เดินทางต่อด้วยเที่ยวบิน AK348 ไปยังสนามบินนานาชาติอดิสุจิปโต (Adisucipto) เมืองยอร์กยาการ์ต้า ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย และถึงสนามบินในเวลา 17:10 น. มีน้องๆ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมาให้การต้อนรับและพาพวกเราส่งเข้าพักที่โรงแรม The Phoenix Hotel Yogyakarta – MGallery by Sofitel เช็คอินเข้าที่พัก

อาหารมื้อค่ำวันนี้ เรา 3 คน (ผู้อำนวยการ, คุณอุษณีย์ และผู้เขียน) รับประทานอาหารแบบบุฟเฟต์กันที่โรงแรม อาหารมื้อนี้มีมูลค่า 175,000 รูเปีย คิดเป็นเงินไทย ประมาณ 3xx บาท

วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562

นักศึกษาที่คอยดูแล มารับพวกเราด้วยรถบัสที่โรงแรมที่พักไปส่งที่หอสมุดมหาวิทยาลัยกัดจาห์มาดา ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมส่วนใหญ่เป็นบรรณารักษ์ห้องสมุดเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนจาก 7 ประเทศ จำนวน 37 ราย (รายชื่อ participants

เริ่มด้วยการลงทะเบียนเข้างาน ได้รับแจกกระเป๋าผ้าดิบ ร่ม ปากกา เสื้อยืดโปโลสีขาว สำหรับผู้เข้าร่วมฝึกอบรมใส่ในวันที่ไปทัศนศึกษา ณ บุโรพุทโธ ป้ายชื่อ และแฟ้มเปล่า

โต๊ะนี้ มีบรรณารักษ์จากประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ 2 คน นอกนั้นจากประเทศไทย (มหิดล จุฬา เชียงใหม่ สงขลา)

กำหนดการฝึกอบรม

วัตถุประสงค์ในการจัดฝึกอบรม

 1. เพื่อให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับ OER (Open Educational Resources) ความรู้เรื่องลิขสิทธิ์ และสัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์
 1. เพื่อได้เรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับความคิดริเริ่มและการพัฒนาโปรแกรมการใช้ประโยชน์ OER
 1. เพื่อให้สามารถค้นหาข้อมูล OER จากแหล่งต่างๆ ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ และนำไป   จัดบริการให้แก่ผู้ใช้ห้องสมุด
 1. เพื่อพัฒนาเขียนข้อเสนอโครงการพิ่มข้อมูลเนื้อหาในคลัง OER
 2. เป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรห้องสมุดเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน และได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการทำงานในอนาคต (ข้อนี้ผู้เขียนเพิ่มเอง)
Dra. Nawang Purwanti ผู้อำนวยการหอสมุดมหาวิทยาลัยกัดจาห์มาดากล่าวเปิดการฝึกอบรม

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 15th AUNILO WORKSHOP  หัวข้อ “Library Portal Content Enrichment through Open Educational Resources” จัดขึ้นวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยกัดจาห์มาดา โดยมี Dra. Nawang Purwanti ผู้อำนวยการหอสมุดมหาวิทยาลัยกัดจาห์มาดาเป็นผู้กล่าวเปิดการฝึกอบรม

จากนั้น ทุกท่านถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก

เริ่มต้นการบรรยายของภาคเช้า โดย Dr. Taufiq Abdul Gani Head of Library, University of Syah Kuala, Aceh, Indonesia (ประวัติวิทยากร)   

Dr. Taufiq Abdul Gani.   Head of Library, University of Syah Kuala, Aceh, Indonesia

เริ่มการบรรยายในหัวข้อที่ 1  Lecture and Demonstration : Introduction to OERs and Copyright Licensing in OERs (สไลด์ประกอบการบรรยาย)  

ก่อนเข้าสู่การบรรยาย วิทยากรให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทำข้อสอบวัดความรู้ก่อนเรียนเกี่ยวกับ OERs, Copyright, Creative Commons  ไม่ยอมบอกคะแนนว่าได้เท่าไร แต่ตอนท้ายให้รางวัลคนที่ตอบถูกทุกข้อ

หัวข้อที่ 2 บรรยายเรื่อง Sharing Session : Best practice of OER use initiative and implementation (สไลด์ประกอบการบรรยาย)    

♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

การบรรยายของภาคบ่าย โดย Ms. Melody Chin จาก Singapore Management University (ประวัติวิทยากร)       

บรรยายในหัวข้อ

1. Demonstration and Hands-on Practice : Searches, Identification and Selection of OERs (สไลด์ประกอบการบรรยาย)  

2.lecture and Demonstration : Planning and Developing library Portal Enrichment Program using OERs  (สไลด์ประกอบการบรรยาย)                                    

นอกจากการบรรยายแล้วมีการแบ่งกลุ่ม โดยมีเอกสารประกอบการทำกิจกรรมกลุ่ม ดังนี้

 1. Where to find OER? (ดูเอกสาร)ให้ข้อมูลเว็บไซต์แหล่งข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ดาวน์โหลดได้ฟรี
 2. OER Evaluation Checklist (ดูเอกสาร) ให้เกณฑ์สำหรับประเมินหนังสือ
 3. Some Further Resources – OERs on OERs (ดูเอกสาร) แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ OERS และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
 4. Curation Proposal (ดูเอกสาร) แบบฝึกเขียนข้อเสนอโครงการเพิ่มข้อมูลเนื้อหาในคลัง OER

ให้แต่ละกลุ่มทำกิจกรรม 2 ชุด

          ชุดที่ 1 เลือกใช้เว็บไซต์ที่เผยแพร่ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ให้เข้าถึงได้โดยเสรี สืบค้นเลือกสาขาวิชา  และเลือกหนังสือกลุ่มละ 1 เรื่อง จากเอกสาร Where to find OER?  และ  เอกสาร Some Further Resources – OERs on OERs  พร้อมทั้งประเมินคุณค่าของหนังสือเล่มนั้นตามข้อกำหนดการประเมิน จากเอกสาร OER Evaluation Checklist  เช่น ความสะดวกในการเข้าถึง ความถูกต้อง ความทันสมัยของข้อมูล ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันฯ นำเสนอให้เพื่อนกลุ่มอื่นได้รับฟัง

          ชุดที่ 2 ให้ฝึกเขียนข้อเสนอโครงการพิ่มข้อมูลเนื้อหาในคลัง OER  เช่น โครงการนี้ทำอะไร ความจำเป็น ขอบเขต  ใช้แพลตฟอร์มใด แพลตฟอร์มที่เลือกใช้เป็นอย่างไร การค้นคืน  ตามเอกสาร Curation Proposal

           

 

ผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการจากหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล :
(นางสาวอุษณีย์ เพ็งเที่ยง หัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรวารสาร
และนางสาวิตรี บุญปาลิต หัวหน้างานเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัย)

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจากห้องสมุดเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ประเทศไทย)
 (หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา)

 

ได้พบกับ Mr. PURWOKO (รับหน้าที่เป็นทีมผู้จัดงาน) ซึ่งเคยมาเยี่ยมชมหอสมุดและคลังความรู้เมื่อหลายปีมาแล้ว เขาจำผู้เขียนได้

ในช่วงสุดท้าย ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมเข้ารับประกาศนียบัตร (Certificate of Attendance)        

จากนั้น ได้เข้าเยี่ยมชม ดูงานภายในห้องสมุด

 

วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562

เจ้าภาพการประชุมได้นำผู้เข้าร่วมประชุม 15th AUNILO Meeting เดินทางไปทัศนศึกษาเชิงวัฒนธรรม (Cultural Visit) ที่โบโรบูดูร์ หรือ บุโรพุทโธ (Borobudur Temple) พุทธสถานนิกายมหายาน ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งสร้างขึ้นพันกว่าปีในราวศตวรรษที่ 8-9 ถูกค้นพบและทำการบูรณะปฏิสังขรณ์ตามโครงการ Borobudur Temple Restoration Project จนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งที่ 592 ขององค์การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO World Heritage) ในปี 1991 ต่อมาได้เริ่มกระบวนการอนุรักษ์เอกสารจดหมายเหตุ ตามโครงการ Borobudur Conservation Archives ในฐานะ Memory of the World โดยความช่วยเหลือของ UNESCO และพันธมิตรกว่า 28 ประเทศ (รวมทั้งประเทศไทย) ใช้การบริหารจัดการระบบจัดเก็บและค้นคืนตามมาตรฐานของ International Council on Archives (ICA) และสร้างฐานข้อมูลเพื่อการจัดเก็บโดยใช้ซอฟแวร์ฟรีที่ชื่อว่า ICA-AtoM (Access to Memory)

เอกสารจดหมายเหตุทั้งหมดของ UNESCO Archives Database สามารถสืบค้นได้จาก UNESCO Archives AtoM Catalogue ที่เว็บไซต์ https://atom.archives.unesco.org และ UNESDOC Digital Library ที่เว็บไซต์ https://unesdoc.unesco.org/archives

(รุจเรขา : https://km.li.mahidol.ac.th/aunilomeeting15/)

เสร็จจากดูงานการอนุรักษ์ จัดเก็บเอกสารทางประวัติศาสตร์แล้ว  เดินทางต่อไปชมบุโรพุทโธ (Borobudur Temple)   สวยงาม น่าศรัทธามาก นับเป็นบุญของผู้เขียนที่มีโอกาสได้ไปเยี่ยมชม เป็นความปลาบปลื้มอย่างที่สุด ไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าจะมีโอกาสได้ไป

Tourists from Thailand (หน้าตาคุ้นๆ นะคะ)

เดินทางไปรับประทานอาหารกลางวันที่ ร้านนี้

รู้สึกแปลกใจ เมื่อทุกคนถึงร้านนี้  ส่วนใหญ่ตรงไปล้างมือ ซึ่งที่ร้านมีอ่างล้างมือตั้งกระจายอยู่หลายจุด เมื่อถึงโต๊ะอาหาร  เขาใช้มือหยิบจับอาหารเข้าปากอย่างเอร็ดอร่อย อาหารมื้อนั้น มีทั้ง กุ้ง ปลาทอด ไก่ย่าง ข้าวเหนียว ข้าวเจ้า ยำ แป้งทอดกรอบเป็นแผ่นๆ (คุยไปคุยมา ก็คือข้าวเกรียบกุ้ง ข้าวเกรียบปลาบ้านเรานั่นเอง)  ตอนแรกผู้เขียนก็ใช้ช้อนส้อม แต่มันไม่สะดวกเท่าไรกับการต้องแกะกุ้ง ปลา ไก่ จึงใช้มือบ้าง สนุกดี กินไปคุยกันไป แลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนต่างชาติที่นั่งโต๊ะเดียวกัน  บอกเขาว่าเมืองไทย เราก็เคยใช้มือเปิบข้าวกิน และทำตัวกลมกลืนไปกับพวกเขา นึกถึงสุภาษิตไทยนะคะ  “เข้าเมืองตาหลิ่ว ต้องหลิ่วตาตาม”  ไม่ผิดเลย   อาหารมื้อนั้นได้ทั้งความอร่อย ความสนุกสนาน ความรู้เรื่องอาหารที่คุยแลกเปลี่ยนกัน บรรยากาศดี มีสระน้ำ จัดเป็นสวนอาหารแบบบ้านเรา

ต่อจากนั้นเดินทางกลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย  ตอนค่ำได้มีโอกาสนั่งแท็กซี่ไปเที่ยวชมเมือง ที่ Malioboro กับกลุ่มเพื่อนห้องสมุด มอ. ทุกคนมีของติดไม้ติดมือกลับมาฝากคนที่รักที่เมืองไทยกันทุกคน

วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562

นักศึกษาที่คอยดูแล มารับพวกเราด้วยรถบัสเวลา 8.15 น.ที่โรงแรมที่พักไปส่งที่สนามบิน  ต้องไปเปลี่ยนรถบัสเป็นรถแวน เพราะรถใหญ่เข้าสนามบินไม่ได้   รอเตรียมเปลี่ยนเป็นรถแวนเพื่อเดินทางต่อไปยังสนามบิน  ภาพนี้ น้องๆ นักศึกษาขอเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึกก่อนจากกัน

ความรู้สึกส่วนตัว   คิดว่า เขาชอบเข้ามาคุยกับคนไทยนะ  อาจเป็นเพราะเราเป็นคนไทย มีน้ำใจ ยิ้มแย้ม สนุกสนาน ชวนคุย กระมัง ภาพนี้เขาขอถ่ายรูปพวกเรา

 

มีเงินเหลือ ได้ซื้อของฝากหลายอย่างที่สนามบินให้เพื่อนร่วมงาน

เครดิตภาพ : ดร. รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล
ณ สนามบินนานาชาติอดิสุจิปโต (Adisucipto) เมืองยอกจาร์การ์ต้า ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เครดิตภาพ : ดร. รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล

ได้เวลาออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติ Adi Sucipto เมื่อเวลา 11:45 น. ด้วยสายการบิน AirAsia เที่ยวบิน AK347 ไปยังสนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ (KLIA 2) ประเทศมาเลเซีย พักรอเพื่อเปลี่ยนเครื่อง แล้วเดินทางต่อด้วยเที่ยวบิน FD320 ไปยังสนามบินนานาชาติดอนเมือง และถึงประเทศไทยเวลา 19:05  น. โดยสวัสดิภาพ

สิ่งที่ต้องทำหลังจากกลับมาแล้ว                                                                           

1. เนื่องจากผู้เขียนได้รับทุน และทำสัญญารับทุนกับมหาวิทยาลัยมหิดล  จึงมีข้อกำหนดว่าต้องเขียนรายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้ทุนสนับสนุนการเคลื่อนย้ายบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนเพื่อสร้างความเป็นนานาชาติ  มายังผู้ให้ทุนภายใน 30 วัน หลังเสร็จสิ้นการเข้ากิจกรรม (ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว)

2.เขียนบล็อกแบ่งปันความรู้ให้กับเพื่อนร่วมงาน และมีการเข้ากิจกรรมส่งต่อความรู้ให้เพื่อนๆ ฟัง

ประโยชน์ที่ได้รับ เพื่อนำมาประยุกต์ / พัฒนา / ปรับปรุงงาน

 1. ได้รู้จักและเข้าใจ Open Educational Resources (OERs)
 2. ได้ความรู้เกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูลได้โดยเสรี ผ่านเครื่องหมายสัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons) รวมถึงวิธีการแสดงเครื่องหมาย
 3. รู้จักแหล่งเว็บไซต์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ที่ให้บริการดาวน์โหลดฟรี
 4. สามารถจัดให้มีการแนะนำการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) และสามารถสืบค้นข้อมูลหนังสือที่ต้องการ
 5. ได้ช่องทางที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด

สัพเพเหระ ณ ยอร์กยาการ์ตา อินโดนีเซีย 

อาหารการกินมักจะเป็นข้าวเจ้า ข้าวเหนียว ถั่ว เต้าหู้ ไก่ ปลา กุ้ง ผัก มันเทศฉาบ มะพร้าว กะหรี่ปั๊บ กะทิ  รสชาติของอาหารไม่จัดจ้าน ผลไม้เหมือนบ้านเรา ส้ม สับปะรด แก้วมังกร แอปเปิล ขนุน ลำไย ที่แตกต่าง คือ สละอินโด ขึ้นชื่อมาก ผลใหญ่เนื้อกรอบ กลิ่นไม่แรง  เปลือกลายเหมือนผิวหนังงู 

อาหารว่างที่เจ้าภาพจัดเลี้ยงแก่ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม คล้ายๆ บ้านเรา แกงเผ็ด แกงจืด ผัดผัก ยำ ของหวาน ก็จะมีมันฉาบ 3 รส มันม่วงฉาบ กะหรี่ปั๊บ เค้ก แยมโรล์ ส้ม ลำไย สละอินโด  (โดยเฉพาะ สละอินโด เป็นที่นิยมมาก หยิบกันทุกคน)

ในภาพนี้ มีทั้งอาหารของโรงแรม  ที่ศูนย์อาหารในห้างสรรพสินค้า ร้านค้าที่เปิดขายริมทาง และที่ห้องฝึกอบรม

 

ผ้าบาติกลายสวย

ผู้โดยสารขาไป – ขากลับ

ได้รู้จักกับทีมทำ Repository จาก ห้องสมุดมหาวิทยาลัยกัดจาห์มาดา ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย (เว็บไซต์ : http://repository.its.ac.id/)

Mrs. Dewi Nurhastuti (Librarian) คนโพกผ้าสีเหลือง และ Mr. ide Yuniaato (System Analyst)

น้องเป็นนักศึกษามาคอยต้อนรับ ดูแลพวกเรา

ผู้เขียนขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง สำหรับผู้มีอุปการคุณทุกท่าน ดังต่อไปนี้

 1. ดร. รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลที่พยายามผลักดัน สนับสนุน ส่งเสริมให้บุคลากรได้มีโอกาสไปเพิ่มพูนความรู้ พัฒนาศักยภาพ แสวงหาประสบการณ์ในต่างประเทศ เขียนแนะนำตัวผู้เขียน (Recommend) ได้อย่างซาบซึ้ง รวมถึงหาช่องทางขอรับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
 2. มหาวิทยาลัยมหิดล โดยกองวิเทศสัมพันธ์ที่อนุมัติทุนสนับสนุนการเคลื่อนย้ายบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน เพื่อสร้างความเป็นนานาชาติ จำนวน 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ให้แก่ผู้เขียน
 3. นางสาวจีรนุช ธรณินทร์ (เลขานุการผู้อำนวยการ) หัวหน้างานบริหารและธุรการ และรักษาการหัวหน้าหน่วยสารบรรณ และนายเอกอรุณ ลลินโท นักวิชาการเงินและบัญชีเป็นผู้ดำเนินการติดต่อ ติดตามประสานงานทุกเรื่องตั้งแต่การเดินทางไปฝึกอบรมจนเสร็จสิ้นภารกิจ
 4. นางสาวอุษณีย์ เพ็งเที่ยง หัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรวารสาร (พื่อนผู้ร่วมฝึกอบรมกับผู้เขียน) เป็นพี่เลี้ยงในการเดินทาง และเพื่อนผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทั้งคนไทย คนต่างชาติ ที่ได้รู้จัก ช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ เป็นกำลังใจซึ่งกันและกัน มีมิตรภาพที่ดีตลอดการฝึกอบรม
 5. เจ้าภาพผู้จัดงานประชุม 15thAUNILO Meeting จากมหาวิทยาลัยกัดจาห์ มาดา และทีมงานนักศึกษาที่ให้การต้อนรับ ช่วยเหลือดูแลตลอดการฝึกอบรมเป็นอย่างดี

แหล่งอ้างอิง

ผู้เขียน : นางสาวิตรี บุญปาลิต บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้างานเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัย

อีเมล : sawitree.yam@mahidol.ac.th


Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019