ศึกษาดูงาน หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


ศึกษาดูงาน หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ในโอกาส เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลระบบสหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย

Union Catalog of Thai Academic Libraries (UCTAL)

 

จากการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม ของ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ณ หอสมุดปรีดี พนมยงค์ ท่าพระจันทร์ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อประชุมหารือ และรับฟังข้อเสนอแนะ และปัญหาการใช้งานระบบทั้งในมุมมองผู้บริหาร บรรณารักษ์ และผู้ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย/สถาบันที่เป็นสมาชิก เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาระบบสหบรรณานุกรม (Union Catalog) ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

พร้อมกันนี้ ได้มีโอกาสเข้าศึกษาดูงาน หอสมุดปรีดี พนมยงค์  ดังนั้น จึงขอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนะนำสิ่งต่างๆ ที่น่าสนใจของหอสมุดแห่งนี้

หอสมุดปรีดี พนมยงค์ ท่าพระจันทร์

วันเวลาศึกษาดูงาน        วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา  9.00-12.00 น.

หน่วยงาน                  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์ท่าพระจันทร์

สถานที่ตั้ง                  2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

Web site                  https://library.tu.ac.th/th

เวลาทำการ                วันจันทร์- ศุกร์เวลา 08.00 – 21.30 น.

วันเสาร์- อาทิตย์เวลา 09.00 – 21.30 น.

ปิดบริการวันหยุดนักขัตฤกษ์

ประเภทหน่วยงาน         ห้องสมุดมหาวิทยาลัย

ประวัติ                   

ปี พ.ศ. 2477 ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก่อตั้งขึ้นพร้อมกับการก่อตั้งมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง

ปี พ.ศ. 2501 มีฐานะเป็นแผนกตำราและห้องสมุด สังกัดฝ่ายธุรการ

ปี พ.ศ. 2504 ย้ายไปสังกัดกองบริการการศึกษาใช้ชื่อว่า แผนกห้องสมุด และยกฐานะเป็นกองห้องสมุด สังกัดสำนักงานเลขาธิการ

พ.ศ. 2519 ปรับเปลี่ยนฐานะเป็นสำนักหอสมุด นับเป็นสำนักหอสมุดแห่งแรกของประเทศไทย โดยโอนห้องสมุดกลางและห้องสมุดคณะทั้งหมดมาสังกัดสำนักหอสมุด และบริหารงานในระบบศูนย์รวม โดยส่วนกลางรับผิดชอบงานด้านเทคนิค ห้องสมุดในสังกัดรับผิดชอบงานบริการ มีห้องสมุดในสังกัดดังนี้

 1. ห้องสมุดกลาง
 2. ห้องสมุดคณะนิติศาสตร์ห้องสมุดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
 3. ห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์ ห้องสมุดคณะเศรษฐศาสตร์
 4. ห้องสมุดคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
 5. ห้องสมุดแผนกอิสระวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนห้องสมุด
 6. สถาบันไทยคดีศึกษา

ต่อมา เมื่อมหาวิทยาลัยขยายการเรียนการสอนไปที่ศูนย์รังสิต ได้ก่อตั้งห้องสมุดเพิ่มขึ้นตามลำดับดังนี้

ปี พ.ศ. 2529  ห้องสมุดศูนย์รังสิต และห้องสมุดสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา

ปี พ.ศ. 2534  ห้องสมุดกลุ่มแพทย์ธรรมศาสตร์

ปี พ.ศ. 2545  หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์

ปี พ.ศ. 2549 ห้องสมุดคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ฯ ได้ปิดบริการ และย้ายมารวมกับหอสมุดปรีดี พนมยงค์ ในเดือนมิถุนายน

ปี พ.ศ. 2550 ห้องสมุดสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาได้ปิดบริการ และย้ายมารวมกับหอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ ในเดือนมิถุนายน

เมื่อมหาวิทยาลัยขยายการเรียนการสอนไปที่ศูนย์ลำปางและศูนย์พัทยา ได้มีการจัดตั้งห้องสมุดดังนี้

ปี พ.ศ. 2540 จัดตั้งห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

ปี พ.ศ. 2547 เข้าร่วมในส่วนระบบงานเทคนิคและงานบริการของสำนักหอสมุด

ปี พ.ศ. 2549 มีการจัดตั้งห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา

ปี พ.ศ. 2549 เข้าร่วมในส่วนระบบงานเทคนิคและงานบริการของสำนักหอสมุด

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2551 สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีมติให้เปลี่ยนชื่อ ห้องสมุดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เป็น ห้องสมุดศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย

พ.ศ. 2552 โดยมติสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 8 วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2552 อนุมัติให้สำนักหอสมุดปรับเปลี่ยนโครงสร้างใหม่ดังนี้

– ลดสายการบังคับบัญชาจาก 3 สาย (สายบริหารและพัฒนา/สายเทคนิค/สายบริการ) เป็น 2 สาย (สายบริหารและพัฒนา/สายบริการและส่งเสริมการเรียนรู้)

– รวมฝ่ายพัฒนาวัสดุสารนิเทศเข้ากับฝ่ายวิเคราะห์วัสดุสารนิเทศ และจัดตั้งเป็นฝ่ายบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศเพื่อความเป็นเอกภาพของการปฏิบัติงานเทคนิค โดยฝ่ายบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศอยู่ในสายการบังคับบัญชาของรองผู้อำนวยการสายบริหารและพัฒนา เช่นเดียวกับฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาห้องสมุด ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด ฝ่ายสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศ และสำนักงานเลขานุการ ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารงานภายในมีความเชื่อมโยงระหว่างฝ่ายต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องและชัดเจน

– จัดตั้งฝ่ายวารสารเป็นฝ่ายใหม่อีกหนึ่งฝ่ายในสังกัดสายบริหารและพัฒนา เพื่อพัฒนางานตามลักษณะสารสนเทศ และพัฒนาคุณภาพ ความสามารถของบุคลากรให้ตรงตามงานที่ปฏิบัติมากยิ่งขึ้น

– จัดตั้งงานงบประมาณ การเงินและบัญชีในสำนักงานเลขานุการเพื่อความคล่องตัวของการปฏิบัติงานการเงินสำนักหอสมุด เนื่องจากงบประมาณสำนักหอสมุดในแต่ละปีมีปริมาณสูง ผู้ปฏิบัติงานควรได้รับการพัฒนาตามสายวิชาชีพอย่างชัดเจน

– ยุบรวมศูนย์บริการสื่อการศึกษาเป็นงานบริการสื่อการศึกษาในสังกัดหอสมุดปรีดีพนมยงค์ เพื่อลดขนาดและจัดสรรงานให้เหมาะสมกับความรับผิดชอบ โดยตัดโอน 3 อัตราในหน้าที่การผลิตโสตทัศนวัสดุให้แก่มหาวิทยาลัย

ปี พ.ศ. 2553  เปลี่ยนชื่อห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง เป็น ห้องสมุดบุญชู ตรีทอง และเปลี่ยนชื่อห้องสมุดกลุ่มแพทย์ธรรมศาสตร์เป็น ห้องสมุดนงเยาว์ ชัยเสรี พร้อมทั้งปรับพื้นที่บางส่วนของห้องสมุดศูนย์รังสิตเป็นคลังหนังสือ

ปี พ.ศ. 2554  เกิดเหตุอุทกภัยครั้งใหญ่ หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ และ ห้องสมุดศูนย์รังสิต ณ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ได้รับความเสียหาย และเริ่มก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ปี พ.ศ. 2555  ฟื้นฟูความเสียหายและปรับปรุงห้องสมุดที่ได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัย และเริ่มศึกษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติแบบเปิดเผยรหัส (Koha) เพื่อนำมางานทดแทนระบบห้องสมุดอัตโนมัติเดิม (Horizon)

ปี พ.ศ. 2556  เปลี่ยนระบบการจัดหมวดหมู่หนังสือภายในห้องสมุดจาก ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน (Library of Congress Classification) เป็นระบบ Local Classification พร้อมกับปรับการจัดชั้นหนังสือด้วยการเรียงหนังสือภาษาไทยและภาษาต่างประเทศไว้ด้วยกัน

พ.ศ. 2557  เปิดการใช้งาน TULIB Application สำหรับการให้บริการห้องสมุดบนอุปกรณ์ Smart phone

พ.ศ. 2558  เปิดศูนย์การเรียนรู้กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์อย่างเป็นทางการ และศึกษาการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) มาใช้กับห้องสมุด พร้อมทั้งเริ่มจัดทำโครงร่างองค์กร

พ.ศ. 2559 โอนมาสังกัดสำนักงานอธิการบดีและเปลี่ยนชื่อเป็น หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ห้องสมุดคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน กลับมาเปิดให้บริการ ณ ชั้น 1 อาคารคณะวารสารศาสตร์ฯ มธ.ท่าพระจันทร์ หลังปรับปรุงแล้วเสร็จ และกำหนดใช้ระบบบริหารคุณภาพบริการ ISO9001:2015 ในการประกันคุณภาพห้องสมุด

วิสัยทัศน์

เป็นหนึ่งในผู้นำด้านการส่งเสริมการเรียนรู้และการวิจัยทุกที่ทุกเวลาในระดับเอเชีย

ปรัชญา

ห้องสมุดเป็นแหล่งความรู้เพื่อเสริมสร้าง พัฒนาสติปัญญา และส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง ตลอดชีวิต

ปณิธาน

มุ่งเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้วยตนเองที่ทันสมัย ด้วยบริการข้อมูล ข่าวสาร และเทคโนโลยี สารสนเทศ ทั้งนี้ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการให้แก่มหาวิทยาลัยและสร้างสังคมแห่งภูมิปัญญา

พันธกิจ

 1. บริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
 2. ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศและสิ่งอำนวยความสะดวก
 3. พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นสากลอย่างยั่งยืน

ค่านิยมองค์กร TULIBS

T-Thammasat Spirit    จิตวิญญาณธรรมศาสตร์

U-Unity                       ทีมมุ่งมาดสามัคคี

L-Leadership              ด้วยวิถีแห่งผู้นำ

I-Innovative                ใช้นวัตกรรมล้ำสมัย

B-Benevolence          มีจิตใจให้บริการ

S-Sharing                  เอื้อเฟื้องานและแบ่งปัน

ตราสัญลักษณ์

ความหมาย

 • รูปทรงโดม สื่อถึงความเป็นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ด้านล่างประกอบด้วยหนังสือที่เปิดอยู่ซ้อนทับกัน 2 เล่ม เพื่อต้องการสื่อถึงแหล่งความรู้
 • สีเหลืองแดง เป็นสีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บทบาทของห้องสมุด

หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นกลุ่มเครือข่ายห้องสมุดในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มีการบริหาร งานแบบศูนย์รวม มีระบบการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศและมาตรฐานการบริการเป็นหนึ่งเดียว ภารกิจหลักของ หอสมุดฯ คือ ส่งเสริมการเรียน การสอน และสนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยมุ่งเน้นให้บริการ สารสนเทศแก่นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรเป็นสำคัญ เป้าหมายหลักของการบริหารงานห้องสมุด คือ จัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ พัฒนาและจัดหา เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการและการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อแบ่งปันและใช้ทรัพยากรสารสนเทศอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งการจัดการอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจัด การเรียนการสอนแบบ Active Learning ของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

 อาคารห้องสมุดและสภาพแวดล้อม

เป็นอาคารเอกเทศมี 3 ชั้น U1, U2, U3 ลักษณะเด่นของหอสมุดแห่งนี้ก็คือ การก่อสร้างที่ลงลึกไปใต้ดิน เมื่อเข้าไปในหอสมุด จะอยู่ที่ชั้น U1 แต่ถ้าต้องการไป U2, U3 ต้องเดินลงบันไดไป ไม่ได้เดินขึ้นข้างบน ห้องสมุด ตั้งอยู่ใจกลางของมหาวิทยาลัย ล้อมรอบด้วยอาคารต่างๆ การเข้า-ออกห้องสมุดจำเป็นต้องอาศัย Library Card นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สามารถเข้าใช้บริการได้ฟรี บุคคลภายนอก ต้องเสียค่าบริการในการเข้าใช้

 

การจัดโครงสร้างองค์กร

          สำนักงานเลขานุการ

มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป การบริหารงบประมาณ การเงิน และบัญชี การพัสดุ การบริหารงานบุคคล การบริหารอาคารสถานที่ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา องค์กร การสื่อสารองค์กร การประกันคุณภาพ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อสารองค์กรและ สื่อการศึกษา ให้สามารถดำเนินการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยอำนวยความสะดวก และประสานงานระหว่างหอสมุดฯ กับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และอำนาจหน้าที่อื่น ที่ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มอบหมาย ประกอบด้วย 4 งาน ได้แก่

1) งานอำนวยการ

2) งานยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร

3) งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

4) งานสื่อสารองค์กรและโสตทัศนศึกษา

          งานอำนวยการ

เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุนงานต่าง ๆ ของหอสมุดฯ ให้สามารถดำเนินการ ต่อไปได้ด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุสำเร็จตามนโยบายผู้บริหาร โดยมีการดำเนินงานด้านงานธุรการ การรับ-ส่ง หนังสือ การจัดประชุมของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ การจัดพิมพ์และทำสำเนาเอกสาร การดำเนินงาน ด้านงบประมาณ การเงินและบัญชี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน การดำเนินงานด้านพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ การซ่อมและบำรุงรักษาพัสดุ/อาคาร และ การรักษาความปลอดภัย โดยแบ่งงานออกเป็น 3 หน่วย ดังนี้

1) หน่วยบริหารธุรการ

2) หน่วยงบประมาณ การเงินและบัญชี

3) หน่วยพัสดุ

          งานยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร

มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งเสริม สนับสนุน และประสานงาน ด้านนโยบาย มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานตามยุทธศาสตร์เป็นสำคัญ ตลอดจนศึกษา วิเคราะห์ ผลักดัน และติดตามงานต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อองค์กรเพื่อปรับเปลี่ยนแผนและเสนอแนะแนวทางในการวางแผน กลยุทธ์ นอกจากนี้มีงานงานด้านบุคลากร ทะเบียนประวัติ สวัสดิการ อัตรากำลัง และการพัฒนา บุคลากรของหอสมุดฯ การเกษียณอายุราชการ ตลอดจนถึงการลาออกจากราชการโดยแบ่งออกเป็น 2 หน่วยดังนี้

1) หน่วยแผนยุทธศาสตร์

2) หน่วยบุคคล

          งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบงานให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ แก่หน่วยงานต่าง ๆ ในหอสมุดฯ ดูแลระบบเครือข่าย จัดการฐานข้อมูล ตลอดจนแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดจากเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์โปรแกรมและเครือข่าย เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ สามารถใช้ เทคโนโลยีในการดำเนินงานและให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศแก่ผู้ปฏิบัติงาน ให้สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพงานสื่อสารองค์กรและโสตทัศนศึกษา งานสื่อสารองค์กรและโสตทัศนศึกษา มีหน้าที่ดำเนินงานด้านการสื่อสาร เพื่อทำความเข้าใจ เกี่ยวกับทิศทาง นโยบาย และยุทธศาสตร์ขององค์กรให้เกิดความเข้าใจทั่วทุกระดับในองค์กร ทำหน้าที่ สร้างความแข็งแกร่งให้องค์กรผ่านการสื่อสาร โดยการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร กิจการ งานขององค์กร ตลอดจนการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรให้เป็นที่รับรู้และยอมรับในวงกว้าง รวมถึง มีหน้าที่ในการผลิตสื่อการศึกษา สื่อประชาสัมพันธ์ บันทึกกิจกรรมต่าง ๆ ของหอสมุด รวมถึงการจัดทำ ข้อมูลสื่อโสตทัศนวัสดุสำหรับการให้บริการ ประกอบด้วย 2 หน่วย ดังนี้

1) หน่วยสื่อสารองค์กร

2) หน่วยโสตทัศนศึกษา

          ศูนย์ทรัพยากรสารสนเทศ

มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการวางแผน จัดหา/สร้าง บำรุงรักษา พัฒนาการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ บริหารจัดการฐานข้อมูลทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ ทรัพยากร สิ่งพิมพ์และโสตทัศนวัสดุ รวมถึงปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรสารสนเทศของหอสมุดฯ และอำนาจหน้าที่อื่นที่ผู้อำนวยการหอสมุดฯ มอบหมาย ประกอบด้วย 2 งานได้แก่

1) งานพัฒนาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

2) งานจัดการทรัพยากรสารสนเทศ

          งานพัฒนาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

มีหน้าที่รับผิดชอบในการแปลงรูปทรัพยากรสารสนเทศที่ให้ข้อมูลที่มีคุณค่าทางวิชาการ รวมถึงเอกสารจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อความสะดวก ในการเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ ทุกเวลา รวมถึงเป็นการสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศที่มีคุณค่า และเอกสารจดหมายเหตุให้มีอายุการใช้งานยาวนาน จัดหาทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ จากแหล่งให้เปล่า สร้างทางเข้าถึงข้อมูลของทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท ทั้งที่ ผลิตขึ้นเอง จ้างหน่วยงานภายนอกผลิต จัดหาจากแหล่งให้เปล่า และจัดซื้อจากสำนักพิมพ์ให้เป็นไป ตามมาตรฐานสากล บริหารจัดการสำรองไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นระบบเพื่อการนำกลับมา ใช้ใหม่ ประสานงาน ให้ความร่วมมือ และสร้างเครือข่ายในการสร้างมาตรฐาน พัฒนา Metadata แลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันโดยแบ่งงานออกเป็น 3 หน่วยดังนี้

1) หน่วยแปลงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

2) หน่วยพัฒนา Metadata

3) หน่วยจัดหาและดูแลระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

          งานจัดการทรัพยากรสารสนเทศ

มีหน้าที่หลักในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ อันได้แก่ ฐานข้อมูลออนไลน์ วารสาร หนังสืออ้างอิง อิเล็กทรอนิกส์ สิ่งพิมพ์รัฐบาลจากหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ ตลอดจนสิ่งพิมพ์ที่ผลิตในโอกาสพิเศษต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และบริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัยและนำมาดำเนินการ ตามกระบวนการต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถค้นหาและเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศที่จัดหาเข้ามาได้ อย่างสะดวกและรวดเร็ว ด้วยการทำรายการบรรณานุกรม กำหนดคำค้น กำหนดเลขเรียกหนังสือ จัดทำรายการทะเบียน และจัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศออกให้บริการ รวมถึงจัดทำดรรชนีวารสาร เพื่อให้สามารถเข้าถึงบทความวารสารได้ แบ่งงานออกเป็น 3 หน่วยดังนี้

1) หน่วยจัดหา

2) หน่วยวารสาร

3) หน่วยแคตตาลอก

          ศูนย์บริการท่าพระจันทร์

มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการให้บริการห้องสมุดที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ท่าพระจันทร์ และอำนาจหน้าที่อื่นที่ผู้อำนวยการหอสมุดฯ มอบหมาย ประกอบด้วย

1) หอสมุดปรีดี พนมยงค์

2) ห้องสมุดสัญญา ธรรมศักดิ์

3) ห้องสมุด ศ.สังเวียน อินทรวิชัย

4) ห้องสมุดคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน

5) ห้องสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์

6) ห้องสมุด ศ.ดิเรก ชัยนาม

 

สิ่งอำนวยความสะดวกห้องสมุด

ด้านสถานที่

ห้องสมุดมี 3 ชั้น  จัดพื้นที่บริการเพื่อความสะดวกในการศึกษาค้นคว้า  การเรียนการสอน  การวิจัยของบุคลากร  ดังนี้

ชั้น U1 : ส่วนของชั้นนี้สามารถใช้บริการยืมคืน และช่วยค้นคว้า มีบริการถ่ายเอกสาร ห้องอนุสรณ์ 100 ปี ปรีดี พนมยงค์ หนังสือเยาวชน หนังสือสำรอง หนังสืออ้างอิง คู่มือการศึกษา จุลสาร หนังสือที่ได้รับรางวัล

          ชั้น U2  ชั้นนี้บริการห้องติวหนังสือเป็นกลุ่ม Study Room 1 – 8  ห้องสารนิเทศดนตรีเรวัต พุทธินันทน์ ห้องแยกหนังสือ ห้องมัลติมิเดีย ห้องฝึกฟังภาษา มีหนังสือพิมพ์เย็บเล่ม ศูนย์บริการสื่อการศึกษา  และบริการวัสดุย่อส่วน

ชั้น U3 : ชั้นนี้บริการหนังสือหมวดต่างๆทั้งภาษาไทย และต่างประเทศ วิทยานิพนธ์ และให้บริการห้อง Study room 9 – 22

ด้านทรัพยากรสารสนเทศ  : ทรัพยากรห้องสมุด

ประเภท จำนวน หน่วย
หนังสือ 966,459 เล่ม
วารสาร 1,713 เล่ม
เอกสาร 36,310 ชื่อเรื่อง
ทรัพยากรในคลังหนังสือ 276,960 เล่ม
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ 85,888 ฉบับ
ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ 41,236 รายการ
วิทยานิพนธ์ มธ. 22,430 รายการ
ฐานข้อมูลออนไลน์ 64 ฐาน
ซีดี/ดีวีดี 52,458

รายการ

 

 ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์

Online Database

ฐานข้อมูลออนไลน์

E-Thesis and Researches

วิทยานิพนธ์และงานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์

E-Learning, OCWs, MOOCs

บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์

TULIBS E-Resources

คลังทรัพยากรดิจิทัล

เครื่องสแกนเอกสาร 
หน้าจอสืบค้นคลังทรัพยากร

 

 

 

 

 

 

 

 

คลังจดหมายเหตุ ศาสตราจารย์ ดร. อดุล วิเชียรเจริญ

นำเสนอเอกสารจดหมายเหตุของศาสตราจารย์ อดุล วิเชียรเจริญ ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งและคณบดีคนแรกของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ได้แก่ เอกสารส่วนบุคคล รายงานการประชุม และข้อเขียน เอกสารทั้งหมดจัดเก็บอยู่ในคลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด (Thai OER: Open Educational Resources) ภายใต้โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลเฉลิมพระเกียรติฯ

คลังจดหมายเหตุบุคคล : ศาสตราจารย์ พันตรี ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์

รวบรวมชีวประวัติ ผลงาน และภาพถ่าย ของอาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์คนที่ 10 ผู้มีคุณูปการอย่างสูงต่อมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ฐานข้อมูลหนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์

ผลิตจากหนังสือในคอลเล็คชันหนังสือหายากที่มีให้บริการที่หอสมุดปรีดี พนมยงค์ ซึ่งประกอบด้วยตำรากฎหมายเก่า หนังสือฉบับพิมพ์ครั้งแรกที่เขียนหรือแปลโดยบุคคลสำคัญหรือนักประพันธ์ที่มีชื่อเสียง หนังสือที่พิมพ์จำนวนจำกัดเนื่องในวาระพิเศษต่าง ๆ หนังสือที่เป็นต้นฉบับตัวเขียน หนังสือที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในแง่ของประวัติการก่อตั้ง หลักสูตร

ฐานข้อมูลหนังสืออนุสรณ์งานศพ วัดบวรนิเวศวิหาร

ผลิตจากหนังสืออนุสรณ์งานศพของห้องสมุดวัดบวรนิเวศวิหาร เป็นแหล่งข้อมูลที่มีคุณค่าทางวิชาการในการศึกษา ค้นคว้าทางด้านวรรณกรรม ประวัติศาสตร์ ศาสนา เรื่องทั่วไป และชีวประวัติ

ระบบค้นหาทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทของห้องสมุดจากจุดเดียว

WORLDCAT & WORLDSHARE ILL: ระบบค้นหาทรัพยากรในห้องสมุดทั่วโลก

ระบบค้นหาทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุดเครือข่ายของ OCLC (Online Computer Library Center) ซึ่งเป็นเครือข่ายห้องสมุดนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในโลก ผู้ใช้บริการสามารถค้นหาและยืมหนังสือระหว่างห้องสมุดในเครือข่ายของ (OCLC Online Computer Library Center) ได้ทั่วโลก

          KOHA: ระบบค้นหาหนังสือและโสตทัศนวัสดุ

ระบบค้นหาทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบฉบับพิมพ์ ได้แก่ หนังสือ วารสาร เอกสาร และโสตทัศนวัสดุที่มีให้บริการในห้องสมุด

          TUIDX: ระบบค้นหาบทความวารสาร

แหล่งค้นหาบทความวารสารที่สำนักหอสมุดบอกรับ นักศึกษาสามารถสืบค้นบทความที่ต้องการ และจดรายละเอียดเกี่ยวกับฉบับพิมพ์ เพื่อนำข้อมูลฉบับพิมพ์ไปขอยืมตัวเล่มวารสารจากเจ้าหน้าที่หอสมุดได้ กรณีที่เป็นบทความอิเล็กทรอกนิกส์ นักศึกษาจะสามารถเข้าถึงเอกสารฉบับเต็มได้ทันที

          TU DIGITAL COLLECTIONS: ระบบค้นหาทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์

ระบบค้นหาทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลของห้องสมุด

บริการห้องสมุด

 บริการยืม-คืน

เคาน์ตอร์บริการยืม-คืน และบริเวณประชาสัมพันธ์      
เคาน์ตอร์บริการยืม-คืน และบริเวณประชาสัมพันธ์

 

 

 

 

 

 

 

 

การยืม (LENDING SERVICE)

          สมาชิกสามารถยืมหนังสือได้ตามสิทธิ์การยืม ดังนี้

ประเภทสมาชิก                                                  จำนวนเล่ม       จำนวนวัน                   หมายเหตุ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี                                        20                 15

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา                                     40               15

นักศึกษาพิเศษ                                                      20                 30

อาจารย์/นักวิจัย                                                    60                1 ภาคการศึกษา

บุคลากร                                                               20                15

สมาชิกสมทบ/บุคลากรเกษียณอายุราชการ มธ.         5                 15                       ภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 2 เล่ม

นักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    5                1

บริการสื่อการศึกษา

ให้บริการโสตทัศนวัสดุหลายหลายประเภท เช่น วีดิทัศน์ ซีดีเพลง ดีวีดีภาพยนตร์ ดีวีดีสารคดี เทปบันทึกภาพงานวิชาการต่าง ๆ จัดบริการฉายภาพยนตร์เพื่อความบันเทิงและเพื่อความรู้  ภายใต้โปรแกรม “คุยกับหนัง” โดยอาจารย์ทรงยศ แววหงส์ ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารได้บนเว็บไซต์หอสมุด

บริการส่งเสริมการรู้สารสนเทศ

จัดบริการส่งเสริมการรู้สารสนเทศ (Information Literacy) ให้แก่สมาชิกห้องสมุด โดยโปรแกรมที่จัดสอนประกอบด้วย 4 กลุ่มหลัก ดังนี้

 1. การแนะนำการใช้ห้องสมุด:

– การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ การยืม-คืนหนังสือ การยืมหนังสือต่อ (Renew) การจองหนังสือ (Request) และ การยืมระหว่างห้องสมุด (Book Delivery)

 1. การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
 2. การจัดทำรายการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม EndNote และการพิมพ์วิทยานิพนธ์
 3. การใช้งานระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (TU e-Thesis) และโปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกวิทยานิพนธ์ (Turnitin)
คอมพิวเตอร์เพื่อสิบค้นทรัพยากร และ สำหรับบุคลภายนอก
คอมพิวเตอร์เพื่อสิบค้นทรัพยากร และ สำหรับบุคลภายนอก

 

 

 

 

 

 

 

 

สิ่งอำนวยความสะดวก

– ขนาดพื้นที่ 11,460 ตารางเมตร

– ที่นั่งอ่าน 1,291 ที่นั่ง

ผู้ใช้สามารถขอใช้บริการคอมพิวเตอร์ส่วนตัวเพื่อทำงาน ศึกษาวิจัย พิมพ์เอกสาร หรือเข้าถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ โดยคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการทุกเครื่องมีไดรฟ์ DVD-R/W และตัวอ่านการ์ดที่รองรับ XD, Micro SD และ SD/MMC+/miniSD

จำนวนคอมพิวเตอร์ :      110  เครื่อง

ห้อง Study Room ทั้งหมด 16 ห้อง แบ่งเป็น

ห้อง 10 คน :    8 ห้อง

ห้อง 3-4 คน :   8 ห้อง

ห้องมัลติมีเดีย              35  ที่นั่ง

ห้องส่งเสริมการรู้สารสนเทศ  ชั้น U2  25 ที่นั่ง

ห้องประชุมสัมมนาสำหรับจัดกิจกรรมจำนวน 80  ที่นั่ง

นิทรรศการถาวร

          ห้องอนุสรณ์ 100 ปี ปรีดี พนมยงค์ ชั้นใต้ดิน 1 (U1)

จัดแสดงหนังสือและผลงานของอาจารย์ปรีดี พนมยงค์ รวมทั้งการแสดงนิทานภาพเรื่อง “เรือกับรั้ว” ผลงานภาพโดย อาจารย์เทพศิริ สุขโสภา เรื่องราวที่ถ่ายทอดในนิทานนั้นได้แรงบันดาลใจมาจากอาจารย์ ปรีดี พนมยงค์

 

 

 

 

 

 

 

ห้องชาญวิทย์ เกษตรศิริ ชั้นใต้ดิน 1 (U1)

          เป็นห้องเก็บหนังสือส่วนตัวของอาจารย์ ชาญวิทย์ เกษตรศิริ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่มอบให้แก่หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อผู้ที่สนใจศึกษาชีวิตและผลงานผ่านหนังสือและตำราวิชาการที่มีหลากหลายประเภท

มุมป๋วย เพื่ออุษาคเนย์และอาเซียน ชั้นใต้ดิน 1 (U1)

จัดแสดงนิทรรศการประวัติอาจารย์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ พร้อมกับรวบรวมหนังสือวิชาการด้านต่าง ๆ ของกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาไว้ เพื่อให้ผู้สนใจศึกษาข้อมูล

 

 

 

 

 

 

 

ห้อง 90 ปี ศาสตราจารย์ ดร. อดุล วิเชียรเจริญ ชั้นใต้ดิน 2 (U2)

ศาสตราจารย์ ดร. อดุล วิเชียรเจริญ เป็นผู้ก่อตั้งและคณบดีคนแรกของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ผู้ริเริ่มหลักสูตรวิชาพื้นฐานทั่วไป  ทั้งยังมีส่วนสำคัญในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และมรดกโลกของประเทศไทย

         

 

 

 

 

 

 

ห้องสารนิเทศดนตรี เรวัต พุทธินันทน์ ชั้นใต้ดิน 2 (U2)

ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิ เรวัต พุทธินันทน์ และบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)  ประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่หนึ่ง : พื้นที่จัดแสดงนิทรรศการผลงานและประวัติของ เรวัต พุทธินันทน์ ซึ่งเป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเป็นนักแต่งเพลง นักร้อง นักดนตรีที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย รวมทั้งจัดเป็นพื้นที่ให้บริการสื่อการศึกษา โสตทัศนวัสดุด้วย  ส่วนที่สอง : ห้องกิจกรรมเรวัต พุทธินันทน์ ใช้สำหรับจัดกิจกรรมสัมมนา ฉายภาพยนตร์ ฯลฯ

         

 

 

 

 

 

มุมหนังสือพิเศษ

          ห้องหนังสือหายาก ชั้นใต้ดิน 1 (U1)

เป็นห้องที่เก็บรวบรวมหนังสือภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่มีคุณค่า ได้แก่ หนังสือคำสอนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หนังสือพิธีพระราชทานปริญญาบัตร หนังสืออนุสรณ์ หนังสือคู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา หนังสืออนุสรณ์งานศพ หนังสือต้องห้าม หนังสือหายากในหมวดสาขาทั่วไป หนังสือศิลปะ หนังสือขนาดพิเศษ คำพิพากษาศาลฎีกา ราชกิจจานุเบกษา และแผนที่ นอกจากนี้ หนังสือหายากบางส่วนได้จัดทำในรูปแบบดิจิทัล ซึ่งสามารถเข้าถึงได้โดยไม่ต้องอยู่ในเครือข่ายของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้แก่ หนังสือคำสอนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ หนังสืออนุสรณ์งานศพ

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มุมปากีสถาน ชั้นใต้ดิน 1 (U1)

ก่อตั้งขึ้นภายใต้ความร่วมมือของสถานเอกอัครราชทูตปากีสถานประจำประเทศไทยร่วมกับมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ เพื่อบริการหนังสือเกี่ยวกับประเทศปากีสถานในแง่มุมต่าง ๆ อาทิ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ แหล่งมรดกทางอารยธรรม ภาษาและวรรณกรรม ศิลปวัฒนธรรม การพัฒนาทางการเมืองและเศรษฐกิจ นโยบายต่างประเทศ และการท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังมีโสตทัศนูปกรณ์ วีดิทัศน์เกี่ยวกับดนตรี และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับขนบธรรมเนียมประเพณีชาวปากีสถาน

 

 

 

 

 

มุมบริการสิ่งพิมพ์ สกว. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย) ชั้นใต้ดิน 2 (U2)

มุมบริการสิ่งพิมพ์ สกว. ให้บริการหนังสือ สิ่งพิมพ์ และงานวิจัยของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (The Thailand Research Fund : TRF)

“ขอขอบคุณข้อมูลจาก เว็บไซต์ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์”

Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019