โครงการ “สุนทรภู่…ครูท่องเที่ยว”


โครงการ “สุนทรภู่…ครูท่องเที่ยว” วันพุธที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงเรียนบ้านคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จัดโดย ศูนย์สยามทรรศน์ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสภาวัฒนธรรม อำเภอพุทธมณฑล จัดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการนำประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่น รวมทั้งวรรณกรรมทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว และฝึกปฏิบัติมัคคุเทศก์น้อยโรงเรียนบ้านคลองโยง

กิจกรรมในช่วงบ่าย คุณธีรธันย์ ไชยพรศิริ ปลัดอาวุโสอำเภอพุทธมณฑล รักษาราชการแทนนายอำเภอพุทธมณฑล เป็นประธานในการเปิดงานโครงการ “สุนทรภู่…ครูท่องเที่ยว” โดยมีผู้ร่วมงานดังนี้ รองปลัดอำเภอพุทธมณฑล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้าน บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ครู อาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองโยง
ผู้เขียนได้เข้าร่วมพิธีเปิดป้ายส่งเสริมการท่องเที่ยวตามรอย “นิราศพระประธมของสุนทรภู่” ซึ่งที่โรงเรียนบ้านคลองโยงเป็น 1 ใน 10 แห่ง (สถานีที่ 2) ที่ติดตั้งป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยวตามรอยนิราศพระประธม

ผู้เขียนได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในการตัดสินการประกวดการฝึกปฏิบัติมัคคุเทศก์น้อยโรงเรียนบ้านคลองโยง โดยแบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน ซึ่งแต่ละคนจะมีชื่อเรียกเป็นนก กลุ่มที่ผู้เขียนรับผิดชอบในการให้คะแนนมีชื่อนกดังนี้ คนที่ 1 นกอีโก้ง คนที่ 2 นกอีลุ้ม คนที่ 3 นกกระสา คนที่ 4 นกดอกบัว และคนที่ 5 นกกระจาบ

ในการให้คะแนนพิจารณาจากการที่มัคคุเทศก์น้อยนำคณะกรรมการเยี่ยมชมฐานกิจกรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองโยงที่จัดแสดงทั้งหมด 10 ฐาน ดังนี้

ฐานที่ 1 เรื่อง 9 คำสอนของพ่อหลวง คือกิจกรรมบ้านหลังเรียน  ศูนย์การเรียน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โรงเรียนบ้านคลองโยง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่นักเรียนให้ความสนใจและใช้เวลาหลังเลิกเรียนในการทำกิจกรรม ซึ่งตรงกับหลักคำสอนของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในฐานที่ 1 นี้มีการแสดงตัวอย่างกิจกรรมที่นักเรียนร่วมกันฝึกซ้อมในช่วงหลังเลิกเรียนคือการเล่นดนตรี
ฐานที่ 2 เรื่องพระพุทธรูปหน้าอาคารเรียน เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของครู อาจารย์และนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองโยง

ฐานที่ 3 คือช้อป ชิม แช๊ะ นักเรียนทำขนมโป๊งเหน่งเพื่อจำหน่าย สามารถชิมและถ่ายรูปเพื่อลง Social Media ได้

ฐานที่  4 เรื่อง OSOP BKY เป็นการสอนนักเรียนทำขนมเพื่อนำไปพัฒนาเป็นอาชีพได้ ขนมที่จัดแสดงภายในงานคือ ขนมดอกจอก ขนมชั้น และขนมน้ำดอกไม้


ฐานที่ 5 เรื่องประวัติโรงเรียนบ้านคลองโยง เป็นการเล่าถึงประวัติความเป็นมาของโรงเรียนบ้านคลองโยง

ฐานที่ 6 เรื่องวรรณกรรมอาเซียน นักเรียนแต่งกายชุดประจำชาติพร้อมแนะนำข้อมูลพื้นฐานของประเทศในอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ นอกจากนี้ตัวแทนนักเรียนเล่านิทานเรื่อง ขนมครก และ กำเนิดค้างคาว ซึ่งนักเรียนกล้าแสดงออก และสามารถถ่ายทอดเรื่องราวได้อย่างหน้าสนใจ


ฐานที่ 7 เรื่อง 4 H ประกอบด้วย Head Hand Heart และ Health เป็นกิจกรรมประดิษฐ์กำไร ตะกร้า และที่คั่นหนังสือของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

ฐานที่ 8 เรื่องแปลงผักประทับใจ นักเรียนในโรงเรียนจัดกิจกรรมทำแปลงผัก และน้ำจุลินทรีย์ซึ่งทำจากเศษปลาและเศษสวะเพื่อบำรุงและกำจัดศัตรูพืชในแปลงผัก


ฐานที่ 9 เรื่องนักเรียนนักอ่าน ตัวแทนนักเรียนเล่าเรื่องประวัติการขุดคลองมหาสวัสดิ์ จากการอ่านหนังสือในห้องสมุด


ฐานที่ 10 เรื่องประวัติคลองโยง ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวตามรอยนิราศพระประธม (นนทบุรี-นครปฐม) สถานีที่ 2 ตัวแทนนักเรียนเล่าประวัติคลองโยงได้อย่างน่าสนใจ

เมื่อเยี่ยมชมครบทั้ง 10 ฐานแล้ว คณะกรรมการให้คะแนนมัคคุเทศก์น้อยที่นำชมในแต่ละกลุ่ม โดยผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศมัคคุเทศก์น้อย คือ น้องนิชา (นกดอกบัว)


โครงการนี้ถือเป็นโครงการที่สามารถเข้าถึงชุมชนได้อย่างแท้จริง และสร้างประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนเป็นอย่างมากทั้งการฝึกฝนให้คนในชุมชนเป็นไกด์ การให้ความรู้แก่คนในชุมชน การสร้างแหล่งท่องเที่ยว เปิดประสบการณ์ให้นักเรียนกล้าแสดงออก และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์


Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019