การตลาด

ติดปีกบนโลกออนไลน์ด้วย Content Marketing

“You can’t be everything to everyone but you can be something to someone.” เป็นประโยคบอกเล่าที่อาจารย์แชมป์ ธิติพล เทียมจันทร์ วิทยากรในการฝึกอบรมกิจกรรม Librarian Space ได้พูดถึงความหมายไว้ว่า “คุณไม่สามารถเป็นทุกสิ่งทุกอย่างให้กับคนทุกคน แต่คุณสามารถเป็นบางสิ่งบางอย่างได้..สำหรับใครบางคน” คำพูดนี้ถ้ามองในแง่ของการตลาด…นั่นคือเราไม่สามารถจะขายของที่เรามีให้กับคนทุกคน  แต่เราสามารถขายสิ่งที่เรามีให้กับใครบางคนที่กำลังต้องการใช้ของสิ่งนั้น แต่ทำอย่างไรให้สินค้าของเราเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย… เพราะ Social Media ได้เข้ามามีบทบาทกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคยุคปัจจุบัน หากผู้ประกอบการหรือคนทำงานไม่สามารถถ่ายทอดและสื่อสาร Content ที่โดนใจผ่านเทคโนโลยีในโลกออนไลน์ ย่อมทำให้ธุรกิจนั้น ๆ เสียโอกาสในการเป็นที่รู้จักและบอกต่อ นี่จึงเป็นที่มาของการจัดอบรมในครั้งนี้ โดยอุทยานการเรียนรู้ TK Park ได้เปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาทักษะให้แก่กลุ่มบรรณารักษ์ ครูอาจารย์และผู้สนใจ ในหัวข้อ “ติดปีกบนโลกออนไลน์ด้วย Content Marketing” เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 10.00-17.00 น. ณ ห้องประชุม 4 […]

เครื่องมือวิเคราะห์การตลาด (Marketing)

การตลาด (Marketing) คือ กระบวนการของการสื่อสารคุณค่าของผลิตภัณฑ์หรือบริการไปยังลูกค้า เป็นกระบวนการทางธุรกิจต่างๆ ที่ทำให้ลูกค้าหรือผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ และในขณะเดียวกัน องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ต้องการ โดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่มีความยั่งยืน การตลาดเป็นกลยุทธ์หรือเครื่องมือในการแข่งขันทางธุรกิจที่สำคัญ เป็นระบบแลกเปลี่ยนความพึงพอใจซึ่งกันและกัน และเป็นระบบที่มีการแข่งขันเพื่อให้ได้รับเลือก ดังนั้น จึงจำเป็นต้องศึกษาความต้องการหรือความคาดหวังของลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมาย และกำหนดกลยุทธ์ด้วยเครื่องมือต่างๆ  ดังนี้ เครื่องมือวิเคราะห์ทางการตลาดที่สำคัญ  PESTLE  (PESTEL) Analysis การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 6 ด้าน ที่จะมีผลกระทบต่อธุรกิจ P=Political (การเมือง) E=Economic (เศรษฐกิจ) S=Social (สังคม) T=Technological (เทคโนโลยี) L=Legal (กฎหมาย) E=Environmental (สิ่งแวดล้อม) Porter’s Five Forces Analysis การวิเคราะห์พลังกดดัน 5 ด้าน Bargaining power of Buyers (อำนาจการต่อรองของผู้ซื้อ) Bargaining power of Suppliers (อำนาจการต่อรองของผู้ส่งมอบปัจจัยการผลิต) Threat of new entrants (ภัยคุกคามจากผู้ประกอบการรายใหม่) Threat […]

Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019