การอุดมศึกษาในยุคของความเปลี่ยนแปลง

“การอุดมศึกษาในยุคของความเปลี่ยนแปลง” และ “Rethink and Reform: สู่บริการ ห้องสมุดเต็มประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน”

โครงการสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 34 หัวข้อ “การปรับเปลี่ยนรูปห้องสมุด: คิดใหม่ ฟอร์มใหม่เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน” The 34th Thailand Library Consortium (TLC) “Library Transformation: Rethink and Reform for a Sustainable Future” โดย สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) วันพฤหัสบดีที่ 6 และวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019