ภาษีมูลค่าเพิ่ม

โครงการอบรมให้ความรู้ส่วนงาน เรื่อง ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ตามที่กองคลัง มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดจัดโครงการโครงการอบรมให้ความรู้ส่วนงาน เรื่อง ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax : VAT) ในวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 9.00 น.- 12.00 น. โดยครั้งนี้เป็นการอบรมผ่านทางห้องประชุมออนไลน์ Webex Meeting เพื่อเป็นการรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งการอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคุณอนุช จิระวันชัยกุล

บอกรับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่?

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง “เจาะประเด็นปัญหาภาษีมูลค่าเพิ่มสื่อการเรียนการสอน” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร อาจารย์ศุภชัย บำรุงศรี นิติกรเชี่ยวชาญ และอาจารย์อรณัฏฐา สบายรูป นิติกรปฏิบัติการ จากกองกฎหมาย กรมสรรพากร มาบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจในประเด็นที่เป็นปัญหาคาใจห้องสมุดมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ที่ต้องจัดซื้อหรือบอกรับหนังสือ วารสาร และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ทั้งที่บอกรับโดยตรงกับบริษัทหรือสำนักพิมพ์ต่างประเทศ และบอกรับผ่านตัวแทนจำหน่ายในประเทศ

Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019