อาชญากรรมทางไซเบอร์

การบรรยายพิเศษ เรื่อง “การป้องกันอาชญากรรมไซเบอร์”

การบรรยายพิเศษ เรื่อง “การป้องกันอาชญากรรมไซเบอร์” โครงการ DSI Campus Tour Season 3 โดย กองเทคโนโลยีสารสนเทศ และ บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) วันอังคารที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562 ณ ห้อง 411 ชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เมื่อวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 ผู้เขียนได้มีโอกาสเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การป้องกันอาชญากรรมไซเบอร์” ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย กองเทคโนโลยีสารสนเทศ และบัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการ “สร้างเสริมภาพลักษณ์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)”

Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019