เหตุผลที่จะทำให้นักศึกษามาใช้บริการห้องสมุด

Online Information & Education Conference 2019

ในวันที่ 31 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2562 บุคลากรของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 5 คน ได้แก่ 1.คุณธัญญรัตน์ เทียนชัยเกิดศิลป์ 2.คุณมุกรินทร์ กลั่นภักดี 3.คุณดาริกา เชื้อสมัน 4.คุณนิสากร มณี 5.คุณสุดารัตน์ พบถาวร ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ “Online Information & Education Conference 2019” ณ อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งจัดขึ้นโดย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด และ บริษัท บุ๊คเน็ท จำกัด ภายใต้หัวข้อ “การเปลี่ยนบทบาทห้องสมุด และสภาพแวดล้อมของสถาบันการศึกษา”

Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019