แหล่งรวมคลังปัญญาคนมหิดล

Mahidol IR สู่ Mahidol Quality Fair 2018

“ปัจจัยแห่งความสำเร็จของมหาวิทยาลัยมหิดลที่สำคัญประการหนึ่ง คือ บุคลากร” จากคำกล่าวตอนหนึ่งของ รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ (รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล) ทำให้ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมหิดลมีการผลักดัน ขับเคลื่อน รวมทั้งสร้างแรงกระตุ้นในการพัฒนาคุณภาพบุคลากร เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้ก้าวสู่ระดับ World Class อย่างเช่นทุกครั้ง ปี 2561 นี้เป็นครั้งที่ 5 ของการจัดงานมหกรรมคุณภาพจัดภายใต้หัวข้อ “Valuing People : คุณค่าคน คุณค่างาน” ขึ้น ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนได้เข้าร่วมแสดงผลงาน อีกทั้งยังเปิดพื้นที่ให้บุคลากรได้แสดงความคิดริเริ่ม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่การพัฒนามหาวิทยาลัย

Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019