โครงการสัมมนาเครือข่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล

ความเป็นมาและทิศทางการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ศิริราช

หัวหน้าหน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช ผู้คลุกคลีกับวงการพิพิธภัณฑ์มาอย่างยาวนาน มาบรรยายในหัวข้อ “ความเป็นมาและทิศทางการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ศิริราช” ถ่ายทอดประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับ ดูแล บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลตั้งแต่ระยะเริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน ความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์ศิริราชมีความเป็นมาอย่างไน ในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา

การจัดการเอกสารจดหมายเหตุเป็นไฟล์ดิจิทัล

โครงการสัมมนาเครือข่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2564 ได้วิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญด้านจดหมายเหตุจากกลุ่มเอกสารจดหมายเหตุและบริการ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร “นางสาวณัฏฐา กล้าหาญ” นักจดหมายเหตุชำนาญการ ได้มาบรรยายและแนะนำความรู้เกี่ยวกับการจัดการเอกสารจดหมายเหตุในรูปแบบของดิจิทัลไฟล์ ระบบจัดการเอกสารจดหมายเหตุและระบบสืบค้น และอื่น ๆ

จดหมายเหตุวิถีใหม่

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบไปทุกภาคส่วน แม้กระทั่งหน่วยงานที่คลุกตัวดูเรื่องเอกสารจดหมายเหตุเองก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน คุณจุฑาทิพย์ อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักจดหมายเหตุแห่งชาติ จะมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์การรับมือกับเรื่องนี้ ภายใต้การบรรยายในโครงการสัมมนาเครือข่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2563 ในหัวข้อ “จดหมายเหตุวิถีใหม่”

งานสัมมนาเครือข่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ดำเนินการจัดโครงการสัมมนาเครือข่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562 ขึ้น ณ ห้องประชุม 411 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ คือ เพื่อจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง แก่เครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเปิดโอกาสให้เครือข่ายฯ ได้พบปะ แลกเปลี่ยนทัศนะ และสร้างสัมพันธ์อันดี

Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019