15th AUNILO

“Library Portal Content Enrichment through Open Educational Resources” AUNILO Workshop @ Yogyakarta, INDONESIA

การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรห้องสมุดเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUNILO) เรื่อง “Library Portal Content Enrichment through Open Educational Resources” จัดขึ้นในการประชุมห้องสมุดเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนครั้งที่ 15 (15th AUNILO Meeting) ระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยกัดจาห์ มาตา เมืองยอร์กยาการ์ตา ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย การประชุมห้องสมุดเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนครั้งที่ 15 (15th AUNILO Meeting) ปีนี้จัดที่มหาวิทยาลัยกัดจาห์ มาตา เมืองยอร์กยาการ์ตา ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

เรื่องเล่าเมื่อไป Workshop : AUNILO ณ ยอร์กยาการ์ตา อินโดนีเซีย

การไปฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยกัดจาห์ มาตา เมืองยอร์กยาการ์ตา ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซียของผู้เขียนในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก ดร. รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ที่เห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุกระดับเพื่อให้มีโอกาสได้เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้อื่นในสังคมวิชาชีพเดียวกันทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผู้เขียน นางสาวิตรี บุญปาลิต หัวหน้างานเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัย และนางสาวอุษณีย์ เพ็งเที่ยง หัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรวารสาร

Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019