6 Do

สัมมนาเครือข่ายนักวิชาการพัสดุ มหาวิทยาลัยมหิดล “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการพัฒนาความก้าวหน้าในสายงานพัสดุ จากงานประจำสู่งานวิชาการ”

สัมมนาเครือข่ายนักวิชาการพัสดุ มหาวิทยาลัยมหิดล “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการพัฒนาความก้าวหน้าในสายงานพัสดุ จากงานประจำสู่งานวิชาการ” ณ บ้านอัมพวา รีสอร์ทแอนด์สปา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน พ.ศ. 2562 หลักการและเหตุผล ปัจจุบันการพัฒนาบุคลากร เป็นหัวใจสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงองค์กร บุคลากรจึงจำเป็นที่จะต้องได้รับการพัฒนาตลอดเวลาเพื่อให้มีความคิดสร้างสรรค์ และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ การพัฒนาบุคลากร จึงเป็นการนำศักยภาพของแต่ละบุคคลมาใช้ไม่ว่าจะเป็นการนำเอาความรู้ความสามารถที่มีอยู่รวมทั้งกฎ ระเบียบต่าง ๆ ที่จำเป็นในการปฎิบัติหน้าที่

Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019