archives and museums department

งานสัมมนาเครือข่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ดำเนินการจัดโครงการสัมมนาเครือข่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562 ขึ้น ณ ห้องประชุม 411 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ คือ เพื่อจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง แก่เครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเปิดโอกาสให้เครือข่ายฯ ได้พบปะ แลกเปลี่ยนทัศนะ และสร้างสัมพันธ์อันดี

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2562

ประสบการณ์ของหนึ่งในทีมงานพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล หลังจากที่ผู้เขียนสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลมาสักระยะ และได้ทำงานที่มหาวิทยาลัยมหิดล ด้วยความเป็นศิษย์เก่าฯ และคลุกคลีอยู่กับกิจกรรมนักศึกษาในมหาวิทยาลัยฯ ทั้งยังเคยดำรงตำแหน่งเป็นนายกสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปีการศึกษา 2559 จึงได้โอกาสดี ๆ ในการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในทีมงานจัดวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2562 ครั้งนี้ สำหรับพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยมหิดล อยู่ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมต้อนรับนักศึกษาใหม่สู่มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562 ซึ่งดำเนินการจัดเป็นประจำทุกปี

Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019