archives and museums

พิพิธภัณฑ์หมอเจ้าฟ้า – พยาบาลสถานแห่งการให้

การเดินทางสู่จังหวัดเชียงใหม่ ในโครงการให้ความรู้ด้านพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการแก่นักศึกษา MU Guide ประจำปี 2563 ผู้เขียนได้รับความรู้หลายประการ ตั้งแต่ความรู้จากแหล่งโบราณคดี วัดวาอารามที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนได้ไปซึมซับบรรยากาศสถานที่ทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนก สมัยทรงปฏิบัติหน้าที่แพทย์ ณ โรงพยาบาลแมคคอร์มิค ผู้เขียนจึงอยากหยิบเอาความรู้ที่ได้จากการไปโรงพยาบาลแห่งนี้ บวกกับข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ มาถ่ายทอดเป็นความรู้ให้ผู้อ่านทุกท่านในบล็อกนี้

พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา ประตูสู่อารยธรรมภาคใต้ กับความท้าทายในปัจจุบัน

หลังจากผู้เขียนและทีมงานได้มีโอกาสเข้ามาเยี่ยมชม “พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา” สถาบันทักษิณคดีศึกษา ที่ตั้งอยู่บนเกาะยอ จังหวัดสงขลา ผู้เขียนเห็นว่าน่าสนใจไม่น้อย เลยอยากมาเล่าสู่กันฟังให้ทุกท่านได้ดื่มด่ำกับกลิ่นอายของอารยธรรมภาคใต้ แนวคิด และความท้าทายต่าง ๆ ของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ร่วมกัน

งานสัมมนาเครือข่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ดำเนินการจัดโครงการสัมมนาเครือข่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562 ขึ้น ณ ห้องประชุม 411 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ คือ เพื่อจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง แก่เครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเปิดโอกาสให้เครือข่ายฯ ได้พบปะ แลกเปลี่ยนทัศนะ และสร้างสัมพันธ์อันดี

Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019