AUNILO

“Library Portal Content Enrichment through Open Educational Resources” AUNILO Workshop @ Yogyakarta, INDONESIA

การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรห้องสมุดเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUNILO) เรื่อง “Library Portal Content Enrichment through Open Educational Resources” จัดขึ้นในการประชุมห้องสมุดเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนครั้งที่ 15 (15th AUNILO Meeting) ระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยกัดจาห์ มาตา เมืองยอร์กยาการ์ตา ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย การประชุมห้องสมุดเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนครั้งที่ 15 (15th AUNILO Meeting) ปีนี้จัดที่มหาวิทยาลัยกัดจาห์ มาตา เมืองยอร์กยาการ์ตา ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

เรื่องเล่าเมื่อไป Workshop : AUNILO ณ ยอร์กยาการ์ตา อินโดนีเซีย

การไปฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยกัดจาห์ มาตา เมืองยอร์กยาการ์ตา ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซียของผู้เขียนในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก ดร. รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ที่เห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุกระดับเพื่อให้มีโอกาสได้เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้อื่นในสังคมวิชาชีพเดียวกันทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผู้เขียน นางสาวิตรี บุญปาลิต หัวหน้างานเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัย และนางสาวอุษณีย์ เพ็งเที่ยง หัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรวารสาร

บันทึกการไปประชุม 15th AUNILO Meeting ที่ประเทศอินโดนีเซีย

การประชุมห้องสมุดเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนครั้งที่ 15 (15th AUNILO Meeting) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-8 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยกัดจาห์มาดา (Universitas Gadjah Mada: UGM) เมืองยกยาการ์ตา (Yogyakarta) ประเทศอินโดนีเซีย ห้องสมุดมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกของ AUNILO (Libraries of ASEAN University Network) มีจำนวนทั้งสิ้น 30 แห่ง จาก 10 ประเทศ และในปีนี้ มีผู้เข้าร่วมการประชุม AUNILO Meeting ครั้งที่ 15 ภายใต้หัวข้อ “Enhancing Roles of AUN Libraries in Supporting Education 4.0: Opportunities and Challenges” และร่วมกันจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์ฉบับที่ 2 ของ AUNILO จำนวนทั้งสิ้น

ไปประชุม 14th AUNILO Meeting ที่เวียดนาม

AUNILO เป็นเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดของมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิก ASEAN University Network (AUN) จำนวน 30 แห่งจาก 10 ประเทศ จัดการประชุมมาแล้วอย่างต่อเนื่อง นับเป็นปีที่ 14 โดยแต่ละประเทศสลับกันเป็นเจ้าภาพ ปีที่แล้ว เจ้าภาพจัดการประชุม 13th AUNILO Meeting ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2560 คือ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย เว็บไซต์ของงานประชุมอยู่ที่ http://www.li.mahidol.ac.th/AUNILO2017/ มาปีนี้ (2018)  Can Tho University Learning Resource Center มหาวิทยาลัยเกิ่นเทอ (Can Tho) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม รับเป็นเจ้าภาพการประชุม 14th AUNILO Meeting ระหว่างวันที่ 2-4 กรกฎาคม 2561 สำหรับ Theme ในปีนี้คือ “Digital Scholarship Trends in Academic Libraries” […]

Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019