Bitcoin

มุมมองนักบริหารกับกิจการหนังสือ กรณีศึกษา บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

สวัสดีค่ะ/ครับ ท่านผู้อ่านทุกท่าน เมื่อวันที่ 17-18 มิถุนายน 2562 ทางหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลได้ส่งนางสาวดาริกา เชื้อสมัน ตำแหน่งบรรณารักษ์, นางสาวนิสากร มณี ตำแหน่งบรรณารักษ์, นางสาวชญานิษฐ์ นิยม ตำแหน่งบรรณารักษ์, นางสาวมุกรินทร์ กลั่นภักดี ตำแหน่งนักเอกสารสนเทศ และนายสรวิศ อัตตปรีชากุล ตำแหน่งนักวิชาการสารสนเทศ เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ ประจำปี 2562 ในหัวข้อเรื่อง Innovations Start@Library: ห้องสมุด…จุดเริ่มต้นแห่งนวัตกรรม ที่จัดขึ้นโดยสำนักหอสมุดแห่งชาติ และเพื่อแบ่งปันความรู้ที่ได้รับจากการประชุมวิชาการดังกล่าว ผู้เขียน (5 คน) ได้ร่วมกันเขียน Blog นี้ขึ้น

Blockchain เทคโนโลยีเปลี่ยนอนาคต

โครงการประชุมวิชากร ประจำปี 2562 Innovations Start@Library ห้องสมุด…จุดเริ่มต้นแห่งนวัตกรรม เมื่อวันที่ 17-18 มิถุนายน 2562 ได้มีการจัดประชุมโครงการประชุมวิชาการ Innovations Start@Library ห้องสมุด…จุดเริ่มต้นแห่งนวัตกรรม ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรุงเทพฯ เกิดขึ้น หนึ่งในหัวข้อที่น่าสนใจ คือ “Blockchain เทคโนโลยีเปลี่ยนอนาคต” แล้ว Blockchain มีความเกี่ยวข้องกับห้องสมุดอย่างไรหละ?! “Blockchain” “Bitcoin” สองคำนี้อาจจะเป็นคำที่ค่อนข้างคุ้นหู และมีบทบาทอย่างยิ่งกับคนยุค Digital ในโครงการประชุมวิชาการฯ ครั้งนี้ จึงได้เชิญคุณกษมพัทธ์ วิธานวัฒนา

Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019