Blockchain

มุมมองนักบริหารกับกิจการหนังสือ กรณีศึกษา บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

สวัสดีค่ะ/ครับ ท่านผู้อ่านทุกท่าน เมื่อวันที่ 17-18 มิถุนายน 2562 ทางหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลได้ส่งนางสาวดาริกา เชื้อสมัน ตำแหน่งบรรณารักษ์, นางสาวนิสากร มณี ตำแหน่งบรรณารักษ์, นางสาวชญานิษฐ์ นิยม ตำแหน่งบรรณารักษ์, นางสาวมุกรินทร์ กลั่นภักดี ตำแหน่งนักเอกสารสนเทศ และนายสรวิศ อัตตปรีชากุล ตำแหน่งนักวิชาการสารสนเทศ เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ ประจำปี 2562 ในหัวข้อเรื่อง Innovations Start@Library: ห้องสมุด…จุดเริ่มต้นแห่งนวัตกรรม ที่จัดขึ้นโดยสำนักหอสมุดแห่งชาติ และเพื่อแบ่งปันความรู้ที่ได้รับจากการประชุมวิชาการดังกล่าว ผู้เขียน (5 คน) ได้ร่วมกันเขียน Blog นี้ขึ้น

Blockchain สินทรัพย์ดิจิทัลกับอุตสาหกรรม E-book

เมื่อวันที่ 17-18 มิถุนายน 2562 ผู้เขียนมีโอกาสได้เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการประจำปี 2562 เรื่อง Innovations Start @Library: ห้องสมุด…จุดเริ่มต้นแห่งนวัตกรรม ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ โดยหัวข้อที่ผู้เขียนนำมาแบ่งปันความรู้ที่ได้รับฟังจากการบรรยายคือ Blockchain สินทรัพย์ดิจิทัลกับอุตสาหกรรม E-book โดย นายพีรพัฒน์ หาญคงแก้ว (CEO Blockchain Review) การบรรยายหัวข้อ Blockchain สินทรัพย์ดิจิทัลกับอุตสาหกรรม E-bookโดยนายพีรพัฒน์ หาญคงแก้ว CEO Blockchain Review ในยุคที่อินเทอร์เน็ตกำเนิดขึ้น มนุษย์ได้ค้นพบวิธีการที่จะสื่อสารถึงกันอย่างรวดเร็ว สามารถส่งข้อมูลไปได้ทั่วโลก

Blockchain เทคโนโลยีเปลี่ยนอนาคต

โครงการประชุมวิชากร ประจำปี 2562 Innovations Start@Library ห้องสมุด…จุดเริ่มต้นแห่งนวัตกรรม เมื่อวันที่ 17-18 มิถุนายน 2562 ได้มีการจัดประชุมโครงการประชุมวิชาการ Innovations Start@Library ห้องสมุด…จุดเริ่มต้นแห่งนวัตกรรม ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรุงเทพฯ เกิดขึ้น หนึ่งในหัวข้อที่น่าสนใจ คือ “Blockchain เทคโนโลยีเปลี่ยนอนาคต” แล้ว Blockchain มีความเกี่ยวข้องกับห้องสมุดอย่างไรหละ?! “Blockchain” “Bitcoin” สองคำนี้อาจจะเป็นคำที่ค่อนข้างคุ้นหู และมีบทบาทอย่างยิ่งกับคนยุค Digital ในโครงการประชุมวิชาการฯ ครั้งนี้ จึงได้เชิญคุณกษมพัทธ์ วิธานวัฒนา

New Media: AR, VR, AI ผสานพลังเพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้ และการบริการสารสนเทศ

วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 เวลาประมาณ 13.00 น. เข้าสู่ช่วงที่ 3 ของการสัมมนาเชิงวิชาการ “การจัดการการเรียนรู้และการศึกษาแบบมีส่วนร่วม” ภายใต้โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 จะเป็นการบรรยายในหัวข้อ New Media: AR, VR, AI ผสานพลังเพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้ และการบริการสารสนเทศ โดย คุณอภิชัย เรืองศิริปิยะกุล CEO บริษัท Think Technology จำกัด

Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019