Borobudur Temple

เรื่องเล่าเมื่อไป Workshop : AUNILO ณ ยอร์กยาการ์ตา อินโดนีเซีย

การไปฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยกัดจาห์ มาตา เมืองยอร์กยาการ์ตา ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซียของผู้เขียนในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก ดร. รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ที่เห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุกระดับเพื่อให้มีโอกาสได้เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้อื่นในสังคมวิชาชีพเดียวกันทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผู้เขียน นางสาวิตรี บุญปาลิต หัวหน้างานเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัย และนางสาวอุษณีย์ เพ็งเที่ยง หัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรวารสาร

Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019