Coding

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายผู้ดูแลเว็บไซต์ระดับส่วนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 1/2564 “หลักสูตร CSS Framework”

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายผู้ดูแลเว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตร “CSS Framework” โดย คุณกฤษฎา เฉลิมสุข วันที่ 27 – 28 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. การอบรมในครั้งนี้ เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 จึงได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการอบรมเป็นรูปแบบ Virtual Conference ผ่านระบบ WebEx Meeting

Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019