Conference

โครงการประชุมวิชาการ ประจำปี 2560 สำนักหอสมุดแห่งชาติ National Library of Thailand Conference 2017 Bangkok, Thailand

โครงการประชุมวิชาการ ประจำปี 2560 สำนักหอสมุดแห่งชาติ National Library of Thailand Conference 2017 Bangkok, Thailand วันที่ 24 -25 สิงหาคม 2560 สำนักหอสมุดแห่งชาติ จัดโครงการประชุมวิชาการประจำปี 2560 เรื่อง “ยุคแห่งการพัฒนานวัตกรรมห้องสมุดเพื่อยกระดับการให้บริการ” ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ ถนนสามเสน กรุงเทพฯ ในการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมถึง 48 สถาบัน รวม 200 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรทางวิชาชีพบรรณารักษ์และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานห้องสมุด ศูนย์สารสนเทศ ได้แลกเปลี่ยนความรู้ด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ โดยเน้นเรื่องการให้บริการ การเลือกนวัตกรรมเพื่อพัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีความยั่งยืน ผู้เขียนได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการในครั้งนี้  ได้รับสาระความรู้ที่คุ้มค่ามาก ด้วยหัวข้อที่มีความน่าสนใจ ดังต่อไปนี้

เล่าประสบการณ์การไปเข้าร่วมประชุมวิชาการที่งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2017 KLISS 1st ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติกงจู ประเทศเกาหลีใต้

     สวัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่าน เมื่อวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2560 ผู้เขียนได้มีโอกาสไปนำเสนอผลงานวิชาการในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2017 KLISS 1st International Conference Library and Information Science: Rethinking the Library Services ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติกงจู ประเทศเกาหลีใต้ ก่อนอื่นต้องขอพูดถึงความเป็นมาของการไปประชุมในครั้งนี้ก่อนนะครับ เริ่มจากท่าน ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการคนปัจจุบันของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล มีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรในหอสมุดและคลังความรู้ฯ ทำผลงานวิชาการเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการและเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ ท่านมักจะเชิญชวนและแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดประชุมวิชาการขององค์กรหรือสมาคมต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศให้พวกเราชาวหอสมุดฯ ทราบอย่างสม่ำเสมอครับ     ในครั้งนี้ท่านได้แจ้งให้พวกเราทราบว่าทางสมาคม LISSASPAC (Library and Information Science Society for Asia and the Pacific) ร่วมกับ KLISS (Korean Library and Information Science Society)  ได้จัดงานประชมุทางวิชาการขึ้นใช้ชื่องานว่า […]

Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019