Dashboard

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Data Science 101: Basic Concepts and Tools for Beginner

วันที่ 7 – 8 กันยายน 2563 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ม.มหิดล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Data​ Science​ 101: Basic Concepts and​ Tools​ for​ Beginner นำโดย ดร. อภิรักษ์ หุ่นหล่อ และ ดร. ศิริเพ็ญ พงษ์ไพเชฐ อาจารย์ประจำคณะ ICT เป็นวิทยากรให้การอบรม ณ ชั้น 25 อาคารมิว (วิทยาลัยการจัดการ) มหาวิทยาลัยมหิดล

OCLC เปิดตัว EZProxy Anlytics เครื่องมือวิเคราะห์การเข้าใช้งานฐานข้อมูลผู้ใช้จากภายนอก

สวัสดีครับผู้อ่านทุกท่าน เมื่อต้นปีที่ผ่านมาบริษัท OCLC ได้ประกาศผ่านทางเว็บไซต์เรื่องผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของบริษัทชื่อว่า EZProxy Anlytics เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลการเข้าใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากผู้ใช้ภายนอก ช่วยให้ห้องสมุดที่ใช้ระบบ EZProxy อยู่แล้วสามารถตรวจสอบการเข้าใช้งานของผู้ใช้และรายงานสถิติได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ส่วนตัวผู้เขียนคิดว่าเป็นเครื่องมือที่น่าสนใจที่จะนำมาใช้งานกับหอสมุดและคลังความรู้ฯ

Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019