E-Book

มุมมองนักบริหารกับกิจการหนังสือ กรณีศึกษา บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

สวัสดีค่ะ/ครับ ท่านผู้อ่านทุกท่าน เมื่อวันที่ 17-18 มิถุนายน 2562 ทางหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลได้ส่งนางสาวดาริกา เชื้อสมัน ตำแหน่งบรรณารักษ์, นางสาวนิสากร มณี ตำแหน่งบรรณารักษ์, นางสาวชญานิษฐ์ นิยม ตำแหน่งบรรณารักษ์, นางสาวมุกรินทร์ กลั่นภักดี ตำแหน่งนักเอกสารสนเทศ และนายสรวิศ อัตตปรีชากุล ตำแหน่งนักวิชาการสารสนเทศ เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ ประจำปี 2562 ในหัวข้อเรื่อง Innovations Start@Library: ห้องสมุด…จุดเริ่มต้นแห่งนวัตกรรม ที่จัดขึ้นโดยสำนักหอสมุดแห่งชาติ และเพื่อแบ่งปันความรู้ที่ได้รับจากการประชุมวิชาการดังกล่าว ผู้เขียน (5 คน) ได้ร่วมกันเขียน Blog นี้ขึ้น

Blockchain สินทรัพย์ดิจิทัลกับอุตสาหกรรม E-book

เมื่อวันที่ 17-18 มิถุนายน 2562 ผู้เขียนมีโอกาสได้เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการประจำปี 2562 เรื่อง Innovations Start @Library: ห้องสมุด…จุดเริ่มต้นแห่งนวัตกรรม ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ โดยหัวข้อที่ผู้เขียนนำมาแบ่งปันความรู้ที่ได้รับฟังจากการบรรยายคือ Blockchain สินทรัพย์ดิจิทัลกับอุตสาหกรรม E-book โดย นายพีรพัฒน์ หาญคงแก้ว (CEO Blockchain Review) การบรรยายหัวข้อ Blockchain สินทรัพย์ดิจิทัลกับอุตสาหกรรม E-bookโดยนายพีรพัฒน์ หาญคงแก้ว CEO Blockchain Review ในยุคที่อินเทอร์เน็ตกำเนิดขึ้น มนุษย์ได้ค้นพบวิธีการที่จะสื่อสารถึงกันอย่างรวดเร็ว สามารถส่งข้อมูลไปได้ทั่วโลก

Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019