ECODATA

การอบรมหลักสูตร “โปรแกรมฐานข้อมูลอัจฉริยะ Smart Sustainability program (MU-ECODATA)”

เมื่อวันพุธที่ 25 มีนาคม 2563 ผู้เขียนมีโอกาสได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “โปรแกรมฐานข้อมูลอัจฉริยะ Smart Sustainability program (MU-ECODATA) ซึ่งเป็นการอบรมผ่านระบบ Cisco Webex Meeting ซึ่งเป็นระบบการประชุมแบบ Online ที่ต้องมีการจัดประชุมในระบบ Webex Meeting ก็เนื่องมาจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) และเป็นการลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ ก็ถือเป็นประสบการณ์ใหม่ของการประชุมแบบ Online

Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019