EcoUniversity

อบรม โครงการส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล

อบรม โครงการส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล ตามที่หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ส่งให้ เราสองคนไปอบรม ในโครงการส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้อง 322 ชั้น 3 ศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยมหิดล นั้น เราขอมาถ่ายทอดสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาให้ฟังดังนี้

Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019