EdPEx Criteria Training

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “EdPEx Criteria Training รุ่นที่ 13”

การอบรมเชิงปฏิบัติการ EdPEx Criteria Training รุ่นที่ 13 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์ ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

การอบรมเชิงปฏิบัติการ EdPEx Criteria Training รุ่นที่ 11

การอบรมเชิงปฏิบัติการ รุ่นที่ 11 วันที่ 7-9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องคริสตัน 2-4 ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ กำหนดการ การนำเกณฑ์ EdPEX มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัย W.E. Deming กล่าวว่า QUALITY IS EVERYONE’S RESPONSIBILITY (คุณภาพคือความรับผิดชอบของทุกคน) มหาวิทยาลัยทั่วโลกถ้ามีกรอบความคิด World Class University ปัญหาเศรษฐกิจจะไม่มีปัญหา จะเห็นว่ามหาวิทยาลัยมหิดลก็มีนโยบายมุ่งสู่ World Class University เช่นกัน Concentration of talent คือ มหาวิทยาลัยมีบุคลากร (นักศึกษา นักวิจัย อาจารย์ และเจ้าหน้าที่) ที่มีคุณภาพ Abundant resources คือ มีแหล่งทรัพยากรและงบประมาณ (รายได้/ค่าลงทะเบียน/การวิจัย) มากพอสำหรับโครงสร้างพื้นฐานขององค์กร Favorable governance คือ มีระบบธรรมาธิบาล/ระบบกำกับ/กฏระเบียบ ข้อบังคับ/วัฒนธรรมความเป็นเลิศ

Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019