Exposure

ศึกษาดูงานบริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) BGC จ.ปทุมธานี

สวัสดีครับ เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้เขียนได้มีโอกาสเดินทางไปศึกษาดูงานและเยี่ยมชมบริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) BGC จ.ปทุมธานี ซึ่งการเดินทางไปศึกษาดูงานในครั้งนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการพัฒนานักบริหารระดับต้น มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 24 (MU-SUP#24) จัดโดย งานสร้างเสริมศักยภาพและพัฒนาทรัพยากรบุคคล กองทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019