GoogleScholar

EP10: การนำเข้า Reference จากฐานข้อมูล Google Scholar

Google Scholar เป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของวรรณกรรมทางวิชาการ ที่เปิดให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลอ้างอิงกับแหล่งอื่นๆ และติดตามงานวิจัยใหม่ๆ ได้อย่างสะดวกสบาย ขอบข่ายที่สามารถเข้าถึงได้ ได้แก่ วารสาร เอกสารการประชุม หนังสือวิชาการ วิทยานิพนธ์และวิทยานิพนธ์
บทคัดย่อ รายงานทางเทคนิค วรรณกรรมทางวิชาการอื่น ๆ

Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019