GreenLibrary

มารู้จัก … เครือข่ายห้องสมุดสีเขียว (Green Library Network)

มารู้จัก … เครือข่ายห้องสมุดสีเขียว (Green Library Network)  เมื่อวันที่ 2 พ.ย. 2559 ได้รับมอบหมายจาก ดร. รุจเรชา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมหน่วยงานความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 3 (ประจำปี 2559) ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ คงมีใครหลายคนอยากรู้ว่า เครือข่ายห้องสมุดสีเขียว คืออะไร  ดังนั้น มาทำความรู้จัก เครือข่ายนี้กัน

ศึกษาดูงานการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียวตามเกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

เนื่องจากเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว มีการพิจาณาคัดเลือกหน่วยงานนำร่องห้องสมุดสีเขียว จำนวน 10 แห่ง หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับการคัดเลือกและได้ยืนยันความพร้อมเพื่อรับการตรวจประเมินเป็น 1 ใน 10 ห้องสมุดนำร่องในการพัฒนาให้เป็นห้องสมุดสีเขียว ตามมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว พ.ศ.2558 จัดทำขึ้นโดยเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว

Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019