HR

การศึกษาดูงานเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร ความก้าวหน้าในสายอาชีพของผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุน ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สืบเนื่องจากครั้งก่อน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ผู้เขียนได้เข้าศึกษาดูงานด้านการพัฒนาบุคลากร ความก้าวหน้าในสายอาชีพของผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุน และการสร้างความสุขในการทำงาน ที่งานทรัพยากรบุคคล คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดลนั้น ทางผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลได้เล็งเห็นว่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ก็เป็นอีกส่วนงานหนึ่งที่มีการสร้างสรรค์ด้านงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีความมุ่งมั่นก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง สมควรเป็นแบบอย่างที่ดีเช่นกัน จึงได้มอบหมายให้ทางหน่วยแผน ประกันคุณภาพและทรัพยากรบุคคลติดต่อประสานงานเพื่อขออนุญาตเข้าศึกษาดูงาน

Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019