IFLA WLIC 2018

ประสบการณ์ครั้งแรกในฐานะผู้ได้รับทุนเข้าร่วมประชุมบรรณารักษ์ระดับโลก “IFLA WLIC 2018” ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 24 – 30 สิงหาคม 2561

ประสบการณ์ครั้งแรกในฐานะผู้ได้รับทุนเข้าร่วมประชุมบรรณารักษ์ระดับโลก “IFLA WLIC 2018” ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 24 – 30 สิงหาคม 2561 เขียนโดย สุรัสวดี ดิษฐสกุล หัวหน้าห้องสมุดสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล IFLA : https://ifla.org IFLA ย่อมาจาก International Federation of Library Associations and Institutions เป็นสหพันธ์ระหว่างประเทศทางด้านห้องสมุด ที่ก่อตั้งมายาวนานตั้งแต่ปี 1927 ที่เมืองเอดินเบอร์ก ประเทศสกอตแลนด์ ปัจจุบัน IFLA มีสมาชิกมากกว่า 1,400 คน จาก 140 ประเทศทั่วโลก ใน 6 ภูมิภาค คือ ยุโรป อเมริกาเหนือ ลาตินอเมริกา หมู่เกาะในทะเลคาริบเบียน ตะวันออกกลาง แอฟริกา เอเชีย และโอเชียเนีย (กลุ่มประเทศและหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก) IFLA

การเข้าร่วมประชุมบรรณารักษ์นานาชาติ IFLA WLIC 2018

ในปี 2018 กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียได้ถูกรับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดงานการประชุมบรรณารักษ์นานาชาติแห่งสหพันธ์ระหว่างประเทศว่าด้วยสมาคมและสถาบันห้องสมุด ครั้งที่ 84 (International Federation of Library Associations and Institutions World Library and Information Congress 84th – IFLA WLIC 2018) ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-30 สิงหาคม พ.ศ. 2561 โดยใช้ชื่อหัวข้อว่า “Transform Libraries, Transform Societies : เปลี่ยนห้องสมุดเปลี่ยนสังคม”

ประสบการณ์ การเข้าร่วมการประชุม World Library and Information Congress

ประสบการณ์ การเข้าร่วมการประชุม World Library and Information Congress : IFLA General Conference and Assembly (WLIC) 23-30 August 2018 Kuala Lumpur, Malaysia IFLA คืออะไร International Federation of Library Associations and Institutions – IFLA คือ สหพันธ์นานาชาติแห่งสถาบันและสมาคมห้องสมุด ซึ่งเป็นองค์กรอิสระระหว่างประเทศที่ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐและไม่แสวงหาผลกำไร ทำหน้าที่เป็นตัวแทนรักษาผลประโยชน์ให้กับห้องสมุดและผู้ใช้บริการสารสนเทศ ซึ่งถือเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนระดับโลกให้กับวิชาชีพบรรณารักษ์และผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศ IFLA ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1927 (ปีพ.ศ.2470) ที่เมืองเอดินบะระ ประเทศสก็อตแลนด์ โดยมีการจัดประชุมระดับนานาชาติ ปัจจุบันมีเครือข่ายสมาชิกมากกว่า 1,400 แห่ง จากประมาณ 140 ประเทศทั่วโลก มีอาสาสมัครที่กระตือรือร้นจำนวน 850 คน

Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019