Infographics

โครงการพัฒนาและเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เรื่อง “สื่อประชาสัมพันธ์ห้องสมุดยุคดิจิทัล”

              โครงการพัฒนาและเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เรื่อง “สื่อประชาสัมพันธ์ห้องสมุดยุคดิจิทัล” ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร —————————             เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 09.00-16.00 น. ผู้เขียน (วรัทยา ศรีบัวทอง)  ได้มีโอกาสเข้าร่วมฟังบรรยาย โครงการพัฒนาและเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เรื่อง “สื่อประชาสัมพันธ์ห้องสมุดยุคดิจิทัล” ณ ห้องประชุมใหญ่  สำนักหอสมุดแห่งชาติ  มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้วิชาการด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์และความรู้อื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อถ่ายทอด เพิ่มพูนทักษะ และความรู้ด้านวิชาการแก่บุคลากร และเพื่อสนับสนุนให้ใช้องค์ความรู้ใหม่ ๆ ในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานมากยิ่งขึ้น กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการ บุคลากรของสำนักหอสมุดแห่งชาติส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคและบุคลากรห้องสมุดอื่น […]

Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019