INLIS Lite

โครงการประชุมวิชาการ ประจำปี 2560 สำนักหอสมุดแห่งชาติ National Library of Thailand Conference 2017 Bangkok, Thailand

โครงการประชุมวิชาการ ประจำปี 2560 สำนักหอสมุดแห่งชาติ National Library of Thailand Conference 2017 Bangkok, Thailand วันที่ 24 -25 สิงหาคม 2560 สำนักหอสมุดแห่งชาติ จัดโครงการประชุมวิชาการประจำปี 2560 เรื่อง “ยุคแห่งการพัฒนานวัตกรรมห้องสมุดเพื่อยกระดับการให้บริการ” ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ ถนนสามเสน กรุงเทพฯ ในการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมถึง 48 สถาบัน รวม 200 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรทางวิชาชีพบรรณารักษ์และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานห้องสมุด ศูนย์สารสนเทศ ได้แลกเปลี่ยนความรู้ด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ โดยเน้นเรื่องการให้บริการ การเลือกนวัตกรรมเพื่อพัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีความยั่งยืน ผู้เขียนได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการในครั้งนี้  ได้รับสาระความรู้ที่คุ้มค่ามาก ด้วยหัวข้อที่มีความน่าสนใจ ดังต่อไปนี้

Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019