Innovation

บันทึกความรู้จากโครงการฝึกอบรม “Mahidol Innovation Manager Network”

เมื่อวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2562 ผู้เขียนมีโอกาสได้เป็นผู้แทนหอสมุดและคลังความรู้ฯ เข้าร่วม “โครงการจัดฝึกอบรมเครือข่ายผู้ประสานงานด้านนวัตกรรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol Innovation Manager Network)” ร่วมกับผู้แทนจากส่วนงานต่าง ๆ จัดโดย สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล

การปรับตัวและการเตรียมความพร้อมห้องสมุดเพื่อเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0

การสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2560 “การบริการสารสนเทศแบบเปิด: ร่วมมือ ผสานใจ เพื่อตอบรับไทยแลนด์ 4.0” วันอังคารที่ 30 – วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม Convention Hall A,B ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ การสัมมนาวิชาการในครั้งนี้จัดขึ้นโดย ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) ร่วมกับสำนักหอสมุดกฎหมายมหาชน สำนักงานศาลปกครอง ระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2560 ในการเสวนา เรื่อง การปรับตัวและการเตรียมความพร้อมห้องสมุดเพื่อเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 วิทยากรโดย คุณกษมา กองสมัคร นักวิจัยนโยบาย ฝ่ายวิจัยนโยบายสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ วิทยากร โดย รศ.ดร. น้ำทิพย์ วิภาวิน อาจารย์สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และดำเนินรายการโดย ผศ.ดร. ศิวนาถ นันทพิชัย ผู้อํานวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา […]

เข้าร่วมฟังสัมมนาด้านสิทธิบัตรและการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี งาน IP Fair 2017

มหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา IP Fair 2017 Innovation for Life & Better Future เมื่อวันที่ 4-7 พฤษภาคม 2560 กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้จัดมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา IP Fair 2017 ในหัวข้อ Innovation for Life & Better Future นวัตกรรมเพื่อชีวิตที่ดีกว่า ณ อาคาร EH103 ไบเทคบางนา ในการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์การจัดงานดังนี้ ที่ส่งเสริม สนับสนุน ประชาสัมพันธ์ และเปิดโอกาสให้ประชาชน นักประดิษฐ์ ผู้สร้างสรรค์และเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา ได้ชื่นชมพระปรีชาสามารถด้านทรัพย์สินทางปัญญาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานทรัพย์สินทางปัญญาตามรอยพระยุคลบาท เพื่อแสดงผลงานนวัตกรรมและผลงานทรัพย์สินทางปัญญาของคนไทย สร้างความรู้ความเข้าใจด้านทรัพย์สินทางปัญญา กระตุ้นให้เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาเกิดความตื่นตัวในการปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของตนเอง และเพื่อสร้างโอกาสให้นักประดิษฐ์ ผู้สร้างสรรค์และเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาได้พบปะเจรจากับผู้ประกอบการ ผู้ผลิต หรือผู้ส่งเพื่อนำทรัพย์สินทางปัญญาไปพัฒนาหรือไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019