iNT

บันทึกความรู้จากโครงการฝึกอบรม “Mahidol Innovation Manager Network”

เมื่อวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2562 ผู้เขียนมีโอกาสได้เป็นผู้แทนหอสมุดและคลังความรู้ฯ เข้าร่วม “โครงการจัดฝึกอบรมเครือข่ายผู้ประสานงานด้านนวัตกรรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol Innovation Manager Network)” ร่วมกับผู้แทนจากส่วนงานต่าง ๆ จัดโดย สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล

INTRODUCTION TO 3D PRINTING TECHNOLOGY

เมื่อวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้เขียนได้เข้าร่วมกิจกรรม “INTRODUCTION TO 3D PRINTING TECHNOLOGY” เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ ซึ่งจัดขึ้นโดยสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT)

Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019