Integrity

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

การอบรมให้ความรู้และเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาน 2561 ——————————————      วันที่ 5 มีนาคม 2561 เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้และเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาน 2561 ณ ห้องประชุม 322 ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ร่วมกับ ดร.อภิภู สิทธิภูมิมงคล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการและพันธกิจพิเศษ นางจิตาภา สัจจโสภณ เลขานุการหอสมุด นางพรรณทิพา โรจนกร หัวหน้าฝ่ายเทคนิคห้องสมุด นางธีรนุช ศิริพิพัฒน์ ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด และนายชัยวัฒน์ จันทสาร พนักงานสถานที่ โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์โชคชัย เมธีไตรรัตน์ รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิด พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีชา สุนทรานันท์ และ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา วัตถุประสงค์ของการอบรมครั้งนี้ […]

Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019