International Relations

โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์ในยุค 4.0

วันที่ 2-4 ธันวาคม 2561 ดิฉัน นางสาวเพชรดา ฐิติยาภรณ์ หัวหน้างานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ สังกัดฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนส่วนงานเข้าร่วม “โครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์” ในหัวข้อ “นักวิเทศสัมพันธ์ ยุค 4.0” จัดโดย กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ณ โรมแรมไมด้า เดอซี หัวหิน จังหวัดเพชรบุรี เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน โครงการดังกล่าว จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ 3 ประการ คือ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานวิเทศสัมพันธ์ได้รับรู้ เข้าใจ และตระหนักถึงบทบาทงานวิเทศสัมพันธ์ในเชิงรุก เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์มีแนวทาง และความคิดริเริ่มในการพัฒนางานวิเทศสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยและส่วนงานในภารกิจต่าง ๆ จากองค์ความรู้และทักษะที่ได้จากการสัมมนา

Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019