KLISS

เล่าประสบการณ์การไปเข้าร่วมประชุมวิชาการที่งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2017 KLISS 1st ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติกงจู ประเทศเกาหลีใต้

     สวัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่าน เมื่อวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2560 ผู้เขียนได้มีโอกาสไปนำเสนอผลงานวิชาการในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2017 KLISS 1st International Conference Library and Information Science: Rethinking the Library Services ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติกงจู ประเทศเกาหลีใต้ ก่อนอื่นต้องขอพูดถึงความเป็นมาของการไปประชุมในครั้งนี้ก่อนนะครับ เริ่มจากท่าน ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการคนปัจจุบันของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล มีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรในหอสมุดและคลังความรู้ฯ ทำผลงานวิชาการเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการและเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ ท่านมักจะเชิญชวนและแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดประชุมวิชาการขององค์กรหรือสมาคมต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศให้พวกเราชาวหอสมุดฯ ทราบอย่างสม่ำเสมอครับ     ในครั้งนี้ท่านได้แจ้งให้พวกเราทราบว่าทางสมาคม LISSASPAC (Library and Information Science Society for Asia and the Pacific) ร่วมกับ KLISS (Korean Library and Information Science Society)  ได้จัดงานประชมุทางวิชาการขึ้นใช้ชื่องานว่า […]

Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019