Line Chatbot AI

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาระบบแอปพลิเคชันบน Line Chatbot AI

เมื่อวันที่ 25 – 26 มกราคม 2561 ผู้เขียน (นายศรัณย์ ธรรมทักษิณ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์) เป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ไปเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการเทคโนโลยีห้องสมุดดิจิทัล 4.0 ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ภายในงานมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การพัฒนาระบบแอปพลิเคชันบน Line Chatbot AI” บรรยายโดย คุณชัชวาล สังคีตตระการ ผู้ช่วยนักวิจัย หน่วยปฏิบัติการวิจัยวิทยาการมนุษยภาษา ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ซึ่งมีเนื้อหาสาระสำคัญสำหรับการอบรมในวันแรกดังนี้

Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019