Mahidol University Archives and Museums

เปิดโลกพิพิธภัณฑ์ ไปกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ หรือ อพวช. มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัด กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2533 มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นส่งเสริมให้สังคมไทย สนใจและเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์ที่ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ อพวช. มีบทบาทหน้าที่เป็น แหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-long Learning)

จดหมายเหตุวิถีใหม่

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบไปทุกภาคส่วน แม้กระทั่งหน่วยงานที่คลุกตัวดูเรื่องเอกสารจดหมายเหตุเองก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน คุณจุฑาทิพย์ อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักจดหมายเหตุแห่งชาติ จะมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์การรับมือกับเรื่องนี้ ภายใต้การบรรยายในโครงการสัมมนาเครือข่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2563 ในหัวข้อ “จดหมายเหตุวิถีใหม่”

พิพิธภัณฑ์ไทยกับการแพร่ระบาดของโควิด-19

บล็อกจัดการความรู้ เสวนาเรื่อง “พิพิธภัณฑ์ไทยกับการแพร่ระบาดของโควิด-19” ซึ่งจัดขึ้นโดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับสมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ ที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการบริหารจัดการ การดำเนินงานหรือการดำเนินกิจกรรมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โครงการศึกษาดูงานด้านพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ ณ จุฬาฯ ม.อ. และพิพิธภัณฑ์ในจังหวัดสงขลา

เมื่อวันที่ 28-29 พฤศจิกายน และ 4 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ผู้เขียนและทีมงานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีโอกาสเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดสงขลา

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2562

ประสบการณ์ของหนึ่งในทีมงานพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล หลังจากที่ผู้เขียนสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลมาสักระยะ และได้ทำงานที่มหาวิทยาลัยมหิดล ด้วยความเป็นศิษย์เก่าฯ และคลุกคลีอยู่กับกิจกรรมนักศึกษาในมหาวิทยาลัยฯ ทั้งยังเคยดำรงตำแหน่งเป็นนายกสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปีการศึกษา 2559 จึงได้โอกาสดี ๆ ในการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในทีมงานจัดวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2562 ครั้งนี้ สำหรับพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยมหิดล อยู่ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมต้อนรับนักศึกษาใหม่สู่มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562 ซึ่งดำเนินการจัดเป็นประจำทุกปี

Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019